Category Archives: OGŁOSZENIA

PRO-ARTE 2024 LUBUSKA GALA TEATRALNA

Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze zaprasza do udzi­ału w jed­noetapowym wydarze­niu konkur­sowym LUBUSKIEJ GALI TEATRALNEJ, które odbędzie się 23 maja 2024 r. w Cen­trum Kreaty­wnej Kul­tu­ry w Zielonej Górze, przy ul. Sienkiewicza 11 (doty­czy real­iza­cji trady­cyjnej). Do konkur­su Lubuskiej Gali Teatral­nej mogą być zgłos­zone Spek­tak­le, które odpowiada­ją następu­ją­cym warunk­om:

Ulotka — omdlenia

W załącze­niu przekazu­je­my ulotkę przy­go­towaną przez stu­den­tów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Piastów Śląs­kich we Wrocław­iu we współpra­cy z Min­is­terst­wem Edukacji i Nau­ki. Mate­ri­ał zaw­iera najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące m.in. przy­czyn omdleń, ich charak­terysty­cznych objawów czy sposobów na zmniejsze­nie ryzy­ka omdleń. Ulot­ka została przy­go­towana w przys­tęp­nej dla młodych ludzi formie graficznej. Będzie szczegól­nie pomoc­na przy orga­ni­za­cji wydarzeń i uroczys­toś­ci szkol­nych z udzi­ałem dzieci i młodzieży.
Z wyraza­mi sza­cunku
Biuro Min­is­tra
Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki

Budżet Obywatelski gminy Żary o statusie miejskim na rok 2024

Zaprasza­my do głosowa­nia na nasz pro­jekt w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skiego ŻARY 2024 — Try­buny sportowe z zadasze­niem przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 — PROJEKT NR 3. Gło­su­je­my od 11 lip­ca do 11 sierp­nia wyłącznie on-line. Link do głosowa­nia https://zary.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY W WYŻEJ WSKAZANYM TERMINIE. KAŻDY GŁOS MIESZKAŃCA ŻAR BĘDZIE PRZYBLIŻAŁ NAS DO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZADANIA. Dzięku­je­my!!!

Ogłoszenie

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi — pilotaż

Festyn Rodzinny

Już w najbliższą sobotę, tj. 4.06 br. w godz­i­nach 10.00–14.00, zaprasza­my na Fes­tyn Rodzin­ny do SP5 w Żarach. Na Małych i Dużych czeka moc fra­jdy, dobrej zabawy i mnóst­wo atrakcji! Nie może Was zabraknąć! Zaprasza­my całe Rodziny!!!

Uwaga ósmoklasiści!

Ozonowanie!

Ozonowanie!

Ogłoszenie