Category Archives: BIOLOGIA

Studnia dla Południa

22 mar­ca 2016 r. z okazji Świa­towego Dnia Wody przyłączyliśmy się do Kam­panii PAH „Niosę Pomoc” i zor­ga­ni­zowal­iśmy akcję „Stud­nia dla Połud­nia”.
Celem akcji było zdoby­cie wiedzy o prob­lemach z dostępem do wody na świecie, zwłaszcza w kra­jach, gdzie PAH real­izu­je pro­jek­ty human­i­tarne np. w Soma­lii oraz uświadomie­nie skutków braku dostępu do wody pit­nej.

Pomagamy ptakom i owadom

W lutym 2016 r. nasza szkoła pod­jęła współpracę z Rodzin­ny­mi Ogro­da­mi Dzi­ałkowy­mi OAZA mieszczą­cy­mi się przy ul. Pszen­nej.
Nasi uczniowie wraz z rodzi­ca­mi wykon­ali bud­ki lęgowe dla ptaków oraz dom­ki dla pożytecznych owadów, które podarowali dzi­ałkow­com.

Myśl jak Einstein

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza uczniów klas 6 na KONKURS PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY “MYŚL JAK EINSTEIN”, który odbędzie się 25 kwiet­nia (poniedzi­ałek) o godz. 12.00. Zapew­ni­amy dobrą zabawę i atrak­cyjne nagrody!

Drugie życie rzeczy

19 wrześ­nia wzięliśmy udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym pt. Drugie życie rzeczy zor­ga­ni­zowanym przez sto­warzysze­nie Ser­wus. Liwia Sierżant z 2a otrzy­mała pier­wsze miejsce a Mał­gorza­ta Chudzik drugie. Dziew­czyny dostały nagrody rzec­zowe.  

Fantastyczna lekcja biologii

Dnia 18 wrześ­nia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji eko­log­icznej „Sprzą­tanie Zielonego Lasu” zor­ga­ni­zowanej przez sto­warzysze­nie „Ser­wus” oraz Nadleśnict­wo Lipin­ki. W cza­sie sprzą­ta­nia uczniowie oprócz dzikiego wysypiska pełnego mebli i sprzętów AGD znaleźli piękne okazy porostów,

Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­na­mi panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udzi­ał w II etapie pro­jek­tu „Zaprasza­my do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natu­ra Pol­s­ka, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejs­ca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.

Ptakoliczenie

Dnia 24–25 sty­cz­nia 2015r. nasza szkoła wzięła udzi­ał w „Ogólnopol­skim Zimowym Ptakolicze­niu” orga­ni­zowanym co roku przez Ogólnopol­skie Towarzyst­wo Ochrony Ptaków.

3 Miejsce w Konkursie Ekologicznym

15 listopa­da 2013 odbył się Wiel­ki Finał Konkur­su Eko­log­icznego orga­ni­zowanego przez fir­mę Kro­nopol, Bur­mistrza Mias­ta Żary i fir­mę Biosys­tem.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Sprzątanie Świata 2013

W związku z nad­chodzącą ogól­noświa­tową akcją „Sprzą­ta­nia Świa­ta” uczniowie naszej szkoły w dniu 20 wrześ­nia od godziny 10.30 do godziny 13.00 sprzą­tali „Zielony Las”.