Category Archives: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

W mal­own­iczej scener­ii, nad Jeziorem Sławskim, Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko wywal­czyli II miejsce w Wojew­ódz­kich Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 maja br. w Sław­ie.

Ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy

Jak wykon­ać tem­blak? Sztukę tę opanowali uczniowie klas ósmych pod­czas lekcji edb z pier­wszej pomo­cy. Ułańs­ka fan­taz­ja poniosła niejed­nych, chus­ta trójkąt­na może być wszak stosowana nie tylko do unieruchami­a­nia kończyn 😀

Bezpieczne ferie zimowe

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymar­zony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jed­nak prze­biegły one szczęśli­wie i wszyscy wypoczę­ci wró­cili do swych domów, należy pamię­tać o pod­sta­wowych zasadach bez­pieczeńst­wa, obow­iązu­ją­cych tak pod­czas zor­ga­ni­zowanych wyjazdów zimowych, jak i spędza­nia tego cza­su w miejs­cu zamieszka­nia: