Category Archives: FIZYKA

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

Nasz pod­wójny Lau­re­at, Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic, wziął wczo­raj udzi­ał w Żagańskim Pałacu Kul­tu­ry w pod­sumowa­niu konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W spotka­niu udzi­ał wzięli wszyscy lau­reaci ze szkół pod­sta­wowych, nauczy­ciele pracu­ją­cy z najlep­szy­mi ucz­ni­a­mi w wojew­ództwie oraz ich rodz­ice.

Fizyk na 100%! Hubert Laureatem z Fizyki!!!

Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Fizy­ki orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2022/2023 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Uczeń prze­brnął przez trzy etapy Konkur­su (szkol­ny, rejonowy i wojew­ódz­ki) i w ostat­nim otrzy­mał 100% punk­tów. Grat­u­lac­je i wielkie brawa, tym więk­sze, że fizy­ka, jak wiado­mo, do łatwych nie należy! Ucz­nia do Konkur­su przy­go­towywała Pani Joan­na Bog­danow­icz, której także grat­u­lu­je­my! Huber­towi życzymy dal­szych sukcesów naukowych.

O prądzie wiedzą wszystko!

Klasy 8 o prądzie wiedzą już wszys­tko. Tym razem meto­da pro­jek­tów ukaza­ła obwody elek­tryczne.

Energetyczny autobus

14 listopa­da dwie klasy z naszej szkoły odwiedz­iły auto­bus ener­gety­czny, czyli mobilne cen­trum eduka­cyjno-infor­ma­cyjne prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu. Auto­bus wyposażony był w środ­ki eduka­cyjne doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii, ener­gooszczęd­nego oświ­etle­nia, efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej i ochrony środowiska.

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jek­tu „Poprawa Jakoś­ci Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udzi­ał w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­mu­je udzi­ał w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nau­ki Kepler (Plan­e­tar­i­um) oraz Cen­trum Przy­rod­niczego.

Nauka przez doświadczenia = świetna zabawa

Młody Odkrywca z wizytą w ZSB

9 listopa­da br. pani Jolan­ta Zabawa, wraz z ucz­ni­a­mi biorą­cy­mi udzi­ał w zaję­ci­ach pro­jek­towych “Młody odkry­w­ca” i ” Matem­aty­ka i jej prak­ty­czne zas­tosowanie”, była z wiz­ytą studyjną w Zes­pole Szkół Budowlanych. W trak­cie tych odwiedzin uczniowie brali udzi­ał w ekspery­men­tach fizy­cznych orga­ni­zowanych przez nauczy­ciela i uczniów Budowlan­ki.

Naukowy piknik

Dnia  25 czer­w­ca  2016 roku w Łękni­cy w Parku Mużakowskim odbył się piknik naukowo – tech­no­log­iczny. Uczest­ni­cy pikniku mieli okazję miedzy inny­mi obser­wować ekspery­men­ty przeprowadzane przez pra­cown­ików Cen­trum Nau­ki Keplera z Zielonej Góry. 

Wyróżnienie w konkursie Cassini Scientist for a Day 2015

Mał­gorza­ta Chudzik klasa 1c otrzy­mała wyróżnie­nie w konkur­sie Cassi­ni Sci­en­tist for a Day 2015, który pole­gał na napisa­niu pra­cy na jeden z trzech tem­atów. Mał­gorza­ta wybrała tem­at Trzy księżyce Sat­ur­na (Tety­da, Ence­ladus, Mimas) oraz pierś­cie­nie Sat­ur­na, a pra­ca oce­ni­ana była w kat­e­gorii grupy wiekowej 13 — 15 lat. Orga­ni­za­torzy konkur­su to: Cen­trum Badań Kos­micznych (CBK) i Cen­trum Nau­ki Kopernik (CNK).

Zaćmienie Słońca

Dnia 20 mar­ca uczniowie naszego gim­nazjum pod opieką nauczy­ciela fizy­ki Jolan­ty Zabawy oglą­dali zaćmie­nie Słoń­ca przy pomo­cy teleskopu z fil­trem oraz przez szy­b­ki spawal­nicze.