Category Archives: GEOGRAFIA

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Świa­towy Dzień Zie­mi wymyślono po to, by mil­iardy ludzi pochyliły się nad losem plan­e­ty, na której żyją.  Tego dnia orga­ni­zowane są różnorodne akc­je na rzecz środowiska nat­u­ral­nego, których celem jest uświadomie­nie ludziom prob­lemów związanych ze zmi­ana­mi kli­matu, wymieraniem niek­tórych gatunków zwierząt czy brakiem wody.

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znacz­ka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkur­su OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”.

Julia Rabiega Laureatką

15 maja w Sali Kolum­nowej Urzę­du Marsza­łkowskiego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie wojew­ódzkiego finału Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę. Konkurs zachę­ca młodzież do poz­nawa­nia wartoś­ci przy­rod­niczych i kul­tur­owych Zie­mi Ojczys­tej. Julia Rab­ie­ga z klasy VII została jego lau­re­atką. Nagrodę przyz­nano za pracę o walo­rach środowiskowych i region­al­nych Małej Ojczyzny pt. “Niez­nane wcześniej przeze mnie Kunice”. Grat­u­lac­je!

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jek­tu „Poprawa Jakoś­ci Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udzi­ał w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­mu­je udzi­ał w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­syte­tu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nau­ki Kepler (Plan­e­tar­i­um) oraz Cen­trum Przy­rod­niczego.

Poznajemy Ojcowiznę

W Urzędzie Mias­ta odbyło się pod­sumowanie finału powia­towego OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”. Uczniowie pod opieką Pani Mał­gorzaty Róży­ck­iej przy­go­towali prace mul­ti­me­di­alne:
— Julia Rab­ie­ga — „Niez­nane wcześniej przez mnie Kunice” – pra­ca zak­wal­i­fikowana na etap wojew­ódz­ki,

Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­na­mi panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udzi­ał w II etapie pro­jek­tu „Zaprasza­my do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natu­ra Pol­s­ka, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejs­ca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszcza­my listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­na­ją się o godzinie 1100.