Category Archives: HISTORIA

Historia I wojny światowej im nie straszna!

Czworo uczniów klas ósmych (Aga­ta Lenkows­ka z 8 b, Oli­wia Gór­ni­ak z 8a, Bar­tosz Kosińs­ki z 8 c i Szy­mon Gańczarczyk z 8 a) wzięło udzi­ał w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “I woj­na świa­towa na ziemi­ach pol­s­kich” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Konkurs wiedzy o żarskich zabytkach

Uczniowie klasy 4c: Michał Kozłows­ki, Szy­mon Kubat oraz Bar­tosz Kruczkiewicz brali udzi­ał w Konkur­sie wiedzy o żars­kich zabytkach, który odbył się 18.05. br. w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego. Konkurenc­je miały for­mę zabawy.

Podsumowanie konkursu historycznego

10 maja w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego odbyło się uroczyste pod­sumowanie całorocznego konkur­su his­to­rycznego, w którym udzi­ał brali uczniowie z całego powiatu.Wśród nagrod­zonych znalazł się Bar­tosz Kosińs­ki — uczeń klasy 7c, który zajął 2 miejsce w kat­e­gorii szkół pod­sta­wowych.

Konkurs historyczny

26 kwiet­nia 2018r. odbył się w naszej szkole konkurs his­to­ryczny z okazji 227 roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Tem­atem prze­wod­nim w związku z tym były „Cza­sy Sej­mu Wielkiego”. W konkur­sie brały udzi­ał 3‑osobowe drużyny reprezen­tu­jące klasy drugie. Uczniowie mieli do rozwiąza­nia krzyżów­ki, udzielali odpowiedzi na pyta­nia oraz rozpoz­nawali posta­cie i dzieła malarskie tego okre­su.

Dzień Niepodległości

9 listopa­da 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. W insc­eniza­cji, w której wzięli udzi­ał uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzię­ki którym może­my dziś żyć w niepodległej Polsce.

Szlakiem tradycji włókienniczych

Dnia 26 październi­ka 2016 r. ośmioro uczniów z klasy 2a pod opieką pani Edy­ty Lachowskiej wzięło udzi­ał w Kon­fer­encji „Szlakiem trady­cji włóki­en­niczych. Lubuskie tu jest zawsze po drodze”.

Wybieramy miss i mistera Złotego Wieku

W środę 8 czer­w­ca odbył się szkol­ny konkurs his­to­ryczny dla klas drugich pt. Wybier­amy miss i mis­tera Złotego Wieku. W konkur­sie wzięło udzi­ał 11 uczniów, którzy musieli zapoz­nać się ze stro­ja­mi, jakie nos­zono w Polsce w XVI w. Jury oce­ni­ało zgod­ność stro­ju z epoką oraz wdz­ięk, czar i sposób prezen­tacji stro­jów.

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci – pol­skie świę­to państ­wowe obchod­zone 11 listopa­da dla upamięt­nienia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci w 1918, po 123 lat­ach zaborów (1795–1918); świę­to zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchod­zone, przy­wró­cono je w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej w 1989; jest dniem wol­nym od pra­cy.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty.