Category Archives: INFORMATYKA

Dzień bezpiecznego internetu

Uczniowie klasy 3b wiedzą, że bez inter­ne­tu nie było­by lekcji, zakupów, rozry­w­ki… Wiedzą też, że niesie on ze sobą wiele zagrożeń! Umieją się po nim jed­nak poruszać bez­piecznie i korzys­tać z niego “z głową” 😉

Kodujemy!

Lekc­ja kodowa­nia pod­czas edukacji infor­maty­cznej w klasie 3a. Pro­gramowanie nie musi być trudne, z uży­ciem kom­put­era… Kodowanie, pro­gramowanie czy myśle­nie kom­puta­cy­je to tylko poważnie brzmiące nazwy, pod­stawy algo­ryt­micznego myśle­nia moż­na opanować poprzez zabawę!

Konkurs na mam profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy rozstrzygnięty

W konkur­sie brali udzi­ał uczniowie klas VI-VIII szkół pod­sta­wowych woj. lubuskiego. I miejsce zajęła Domini­ka Kubik z klasy 8 c, która pra­cow­ała pod opieką pani Aliny Tkacz. Członkowie Komisji konkur­sowej składa­jącej się z funkcjonar­iuszy Policji Wydzi­ału Prewencji, Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego i Zespołu Pra­sowego KWP w Gor­zowie Wlkp. 6 mar­ca 2019 r. oce­nili 52 prace.

Lekcja programowania w bibliotece szkolnej

W bib­liotece fajnie jest, pro­gramować moż­na też! Klasa IVc, w poniedzi­ałek 3.12.2018r., odwiedz­iła bib­liotekę szkol­ną. Pod­czas wiz­y­ty obe­jrza­ła nie tylko jej bogaty księ­gozbiór, ale także zapoz­nała się z grą eduka­cyjną z inter­ak­ty­wnym kursem pro­gramowa­nia Scoot­tie Go!

My też możemy być programistami!

My też może­my być pro­gramis­ta­mi! Lekc­je pro­gramowa­nia w Scratch’u w klasach 5 pod fachowym okiem pań Aliny Tkacz i Iwony Walkowiak.

Lubuski Konkurs Grafiki Komputerowej

27 kwiet­nia br. w Wojew­ódzkim Ośrod­ku Ruchu Dro­gowego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie Lubuskiego Konkur­su Grafi­ki Kom­put­erowej dla uczniów szkół pod­sta­wowych – IX edy­c­ja: “Bez­pieczny motorow­erzys­ta nigdy nie jeździ bez uprawnień”. Do oce­ny nadesłano 53 prace uczniów z klas IV-VII szkół pod­sta­wowych z woj. lubuskiego.

Konkurs “INFOEKO 2016” rozstrzygnięty

27 kwiet­nia 2016 w Zespoe Szkół Eko­nom­icznych odbył się konkurs infor­maty­czny INFOEKO dla uczniów gim­nazjum z powiatów żarskiego, żagańskiego i zgorz­eleck­iego. W konkur­sie zare­je­strowało się 20 uczniów z trzech gim­nazjum z Żar, z gim­nazjum nr 2 z Żagania, z Iłowej i Rus­zowa.

1 miejsce na Gimnazjadzie Informatycznej

Patryk Gni­az­dows­ki z klasy 2d zajął 1 miejsce na 15-tej Gim­naz­jadzie Infor­maty­cznej zor­ga­ni­zowanej 17 październi­ka 2015r. w Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Naszą szkołę reprezen­towali: Rafał Drzewińs­ki, Patryk Gni­az­dows­ki, Krys­t­ian Tama i Fil­ip Michalewicz.

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­er­wy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

Michał najlepszy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

68 prac z całego woj. lubuskiego wpłynęło na konkurs pn. „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca” oraz 27 na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną pn. „Poko­jowy Kibic”, które zostały zre­al­i­zowane w ramach Wojew­ódzkiego Pro­gra­mu Eduka­cyjno-Wychowaw­czego pn. „Bez­pieczne Gim­nazjum”.