Category Archives: INFORMATYKA

Laboratoria Przyszłości

Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci są i u nas! Pod­czas lekcji infor­maty­ki klasa 5 poz­nała nowego rob­o­ta i jego funkc­je. Pho­ton jest najbardziej zaawan­sowanym tech­no­log­icznie robot­em eduka­cyjnym dostęp­nym na rynku. Wyposażonego w 10 czu­jników rob­o­ta moż­na zapro­gramować na tysiące sposobów – wykry­je przeszkody, zareagu­je na dźwięk, zmi­any oświ­etle­nia czy dotyk. Dzieci już cieszą się na następ­ne spotkanie 😉

U nas już świątecznie…

Koty oczami klasy 3a

Bezpieczny internet oczami klasy trzeciej

Życzenia Świąteczne

Społecznoś­ci Małej i Dużej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach oraz wszys­tkim naszym Sym­pa­tykom i Kibi­com życzymy zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym w nad­chodzą­cym Nowym 2022 Roku.

Kartkę wykon­ała uczen­ni­ca klasy Va, Hania Puchacz. Dzięku­je­my!!!

Kontynuujemy. PixBlocks jest OK

Dzień bezpiecznego internetu

Uczniowie klasy 3b wiedzą, że bez inter­ne­tu nie było­by lekcji, zakupów, rozry­w­ki… Wiedzą też, że niesie on ze sobą wiele zagrożeń! Umieją się po nim jed­nak poruszać bez­piecznie i korzys­tać z niego “z głową” 😉

Kodujemy!

Lekc­ja kodowa­nia pod­czas edukacji infor­maty­cznej w klasie 3a. Pro­gramowanie nie musi być trudne, z uży­ciem kom­put­era… Kodowanie, pro­gramowanie czy myśle­nie kom­puta­cy­je to tylko poważnie brzmiące nazwy, pod­stawy algo­ryt­micznego myśle­nia moż­na opanować poprzez zabawę!

Konkurs na mam profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy rozstrzygnięty

W konkur­sie brali udzi­ał uczniowie klas VI-VIII szkół pod­sta­wowych woj. lubuskiego. I miejsce zajęła Domini­ka Kubik z klasy 8 c, która pra­cow­ała pod opieką pani Aliny Tkacz. Członkowie Komisji konkur­sowej składa­jącej się z funkcjonar­iuszy Policji Wydzi­ału Prewencji, Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego i Zespołu Pra­sowego KWP w Gor­zowie Wlkp. 6 mar­ca 2019 r. oce­nili 52 prace.

Lekcja programowania w bibliotece szkolnej

W bib­liotece fajnie jest, pro­gramować moż­na też! Klasa IVc, w poniedzi­ałek 3.12.2018r., odwiedz­iła bib­liotekę szkol­ną. Pod­czas wiz­y­ty obe­jrza­ła nie tylko jej bogaty księ­gozbiór, ale także zapoz­nała się z grą eduka­cyjną z inter­ak­ty­wnym kursem pro­gramowa­nia Scoot­tie Go!