Category Archives: INFORMATYKA

Michał najlepszy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

68 prac z całego woj. lubuskiego wpłynęło na konkurs pn. „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca” oraz 27 na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną pn. „Poko­jowy Kibic”, które zostały zre­al­i­zowane w ramach Wojew­ódzkiego Pro­gra­mu Eduka­cyjno-Wychowaw­czego pn. „Bez­pieczne Gim­nazjum”.

Srebro dla programistów

W sobotę 18 październi­ka w Gim­nazjum nr 2 w Żarach odbyła się 14-ta Gim­naz­ja­da Infor­maty­cz­na. Bard­zo dobrze zaprezen­towali się pro­gramiś­ci z naszej szkoły. Druży­na Gim­nazjum nr 3 w składzie Sła­womir Koro­cho­da i Sebas­t­ian Oleś zajęła drugie miejsce niez­nacznie ule­ga­jąc ekip­ie z Bieniowa.

Żary w Google Street View

Google udostęp­nił inter­nau­tom funkcję Street View, a wraz nią panoram­iczne zdję­cia zro­bione w wielu miejs­cach na świecie. Na mapie Googla znalazły się też Żary oraz nasza szkoła Gim­nazjum nr 3.

Nasi informatycy najlepsi!

Najlep­szy­mi infor­matyka­mi XIII edy­cji Gim­naz­jady Infor­maty­cznej okaza­li się uczniowie Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaj­mu­jąc pier­wsze trzy miejs­ca i zgar­ni­a­jąc całą pulę nagród.

Zmiany w gabinecie informatycznym

Prawdzi­wą meta­mor­fozę (sprzę­tową) przeszedł jeden z gabi­netów infor­maty­cznych w naszym gim­nazjum. Dziesięć mon­i­torów starej gen­er­acji w tech­nologii CRT zostało wymienionych na 19 calowe LCD mar­ki Dell.

Międzynarodowy konkurs “Bóbr”

14 listopa­da 2012r. uczniowie Gim­nazjum Nr 3 wzięli udzi­ał w między­nar­o­dowym konkur­sie infor­maty­cznym „Bóbr”. Głównym celem konkur­su jest rozwój i ksz­tał­towanie myśle­nia algo­ryt­micznego oraz pop­u­laryza­c­ja posługi­wa­nia się tech­nologią infor­ma­cyjną i komu­nika­cyjną wśród wszys­t­kich uczniów na wszys­t­kich eta­pach eduka­cyjnych. Wstęp­ne wyni­ki będą dostęp­ne na wit­rynie konkur­sowej (po zal­o­gowa­niu) nie później, niż w dwa tygod­nie po Konkur­sie.

Pracownia informatyczna

Europe­js­ki Fun­dusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finan­sowym Unii Europe­jskiej, wspier­a­ją­cym zatrud­nie­nie w państ­wach członkows­kich oraz pro­mu­ją­cym spójność gospo­dar­czą i społeczną. EFS jest jed­nym z fun­duszy struk­tu­ral­nych UE, których zadaniem jest zwięk­szanie spójnoś­ci społecznej oraz dobroby­tu we wszys­t­kich regionach Wspól­no­ty.