Category Archives: INFORMATYKA

Lubuski Konkurs Grafiki Komputerowej

27 kwiet­nia br. w Wojew­ódzkim Ośrod­ku Ruchu Dro­gowego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie Lubuskiego Konkur­su Grafi­ki Kom­put­erowej dla uczniów szkół pod­sta­wowych – IX edy­c­ja: “Bez­pieczny motorow­erzys­ta nigdy nie jeździ bez uprawnień”. Do oce­ny nadesłano 53 prace uczniów z klas IV-VII szkół pod­sta­wowych z woj. lubuskiego.

Konkurs “INFOEKO 2016” rozstrzygnięty

27 kwiet­nia 2016 w Zespoe Szkół Eko­nom­icznych odbył się konkurs infor­maty­czny INFOEKO dla uczniów gim­nazjum z powiatów żarskiego, żagańskiego i zgorz­eleck­iego. W konkur­sie zare­je­strowało się 20 uczniów z trzech gim­nazjum z Żar, z gim­nazjum nr 2 z Żagania, z Iłowej i Rus­zowa.

1 miejsce na Gimnazjadzie Informatycznej

Patryk Gni­az­dows­ki z klasy 2d zajął 1 miejsce na 15-tej Gim­naz­jadzie Infor­maty­cznej zor­ga­ni­zowanej 17 październi­ka 2015r. w Gim­nazjum nr 2 w Żarach. Naszą szkołę reprezen­towali: Rafał Drzewińs­ki, Patryk Gni­az­dows­ki, Krys­t­ian Tama i Fil­ip Michalewicz.

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­er­wy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

Michał najlepszy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

68 prac z całego woj. lubuskiego wpłynęło na konkurs pn. „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca” oraz 27 na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną pn. „Poko­jowy Kibic”, które zostały zre­al­i­zowane w ramach Wojew­ódzkiego Pro­gra­mu Eduka­cyjno-Wychowaw­czego pn. „Bez­pieczne Gim­nazjum”.

Srebro dla programistów

W sobotę 18 październi­ka w Gim­nazjum nr 2 w Żarach odbyła się 14-ta Gim­naz­ja­da Infor­maty­cz­na. Bard­zo dobrze zaprezen­towali się pro­gramiś­ci z naszej szkoły. Druży­na Gim­nazjum nr 3 w składzie Sła­womir Koro­cho­da i Sebas­t­ian Oleś zajęła drugie miejsce niez­nacznie ule­ga­jąc ekip­ie z Bieniowa.

Żary w Google Street View

Google udostęp­nił inter­nau­tom funkcję Street View, a wraz nią panoram­iczne zdję­cia zro­bione w wielu miejs­cach na świecie. Na mapie Googla znalazły się też Żary oraz nasza szkoła Gim­nazjum nr 3.

Nasi informatycy najlepsi!

Najlep­szy­mi infor­matyka­mi XIII edy­cji Gim­naz­jady Infor­maty­cznej okaza­li się uczniowie Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaj­mu­jąc pier­wsze trzy miejs­ca i zgar­ni­a­jąc całą pulę nagród.

Zmiany w gabinecie informatycznym

Prawdzi­wą meta­mor­fozę (sprzę­tową) przeszedł jeden z gabi­netów infor­maty­cznych w naszym gim­nazjum. Dziesięć mon­i­torów starej gen­er­acji w tech­nologii CRT zostało wymienionych na 19 calowe LCD mar­ki Dell.

Międzynarodowy konkurs “Bóbr”

14 listopa­da 2012r. uczniowie Gim­nazjum Nr 3 wzięli udzi­ał w między­nar­o­dowym konkur­sie infor­maty­cznym „Bóbr”. Głównym celem konkur­su jest rozwój i ksz­tał­towanie myśle­nia algo­ryt­micznego oraz pop­u­laryza­c­ja posługi­wa­nia się tech­nologią infor­ma­cyjną i komu­nika­cyjną wśród wszys­t­kich uczniów na wszys­t­kich eta­pach eduka­cyjnych. Wstęp­ne wyni­ki będą dostęp­ne na wit­rynie konkur­sowej (po zal­o­gowa­niu) nie później, niż w dwa tygod­nie po Konkur­sie.