Category Archives: JĘZYK ANGIELSKI

Amerykańscy żołnierze w naszej szkole

14 grud­nia Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach odwiedzili amerykańs­cy żołnierze. Towarzyszyła im pani naczel­nik, Agniesz­ka Izdeb­s­ka, która reprezen­towała Urząd Mias­ta Żary. Nauczy­ciele, wraz z ucz­ni­a­mi, przy­go­towali pro­gram artysty­czny z mnóst­wem świątecznych atrakcji oraz niespodzianek. Goś­cie zostali pow­i­tani przez Świętego Mikoła­ja, a następ­nie mieli okazję poz­nać pol­skie trady­c­je świąteczne.

Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­js­ki Dzień Języków (EDJ). To coroczne świę­to języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jaty­wy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz kon­fer­enc­je.

Konkurs — plakat anglojęzyczny z okazji Halloween

Zaprasza­my wszys­t­kich chęt­nych uczniów do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na naj­ciekawszy plakat ang­iel­sko­języ­czny z okazji Hal­loween. Prace moż­na przy­go­towywać indy­wid­u­al­nie lub w zespołach 2‑osobowych. Ter­min odd­a­nia prac upły­wa 27 październi­ka.

Wyśpiewały sukces!

I tym razem reprezen­tan­t­ki Gim­nazjum nr 3 wyśpiewały sukces na III Powia­towym Konkur­sie Piosen­ki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej.

Nikolas na wojewódzkich

Niko­las Wołek kl. 3b  zak­wal­i­fikował się do wojew­ódzkiego eta­pu konkur­su z języ­ka ang­iel­skiego, orga­ni­zowanego przez Kura­to­ri­um Oświaty. Do rejonu przeszedł z drugim wynikiem, wśród wszys­t­kich zak­wal­i­fikowanych.

Ania na powiatach wyśpiewała 3 miejsce.

Anna Gielicz z Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zajęła III miejsce na Powia­towym Konkur­sie Piosen­ki Ang­iel­skiej i Niemieck­iej. Ania zaśpiewała po ang­iel­sku piosenkę „Stay”.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszcza­my listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­na­ją się o godzinie 1100.