Category Archives: JĘZYK NIEMIECKI

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszcza­my listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­na­ją się o godzinie 1100.

Ruszyły szkolne konkursy przedmiotowe

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolne konkursy przed­miotowe, które wyłonią najlep­szych uczniów, a ci z kolei będą reprezen­towali szkołę na etapie powia­towym lub wojew­ódzkim. Wszys­tkie elim­i­nac­je zostaną przeprowad­zone do dnia 1 grud­nia 2012r.

Europejski Dzień Języków 2012

Dnia 18 październi­ka 2012r. (czwartek) odbędzie się Europe­js­ki Dzień Języków. Zadaniem każdej klasy (ma. 4 oso­by) będzie przy­go­towanie krótkiej piosen­ki w języku obcym (liczy się pomysł, prze­branie, inter­pre­tac­ja, itp.).