Category Archives: JĘZYK POLSKI

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

2 kwiet­nia 2019 r., w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W uroczys­toś­ci wzięły udzi­ał: Wik­to­ria Muszyńs­ka (Lau­re­at­ka Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego), która otrzy­mała stosowne zaświad­cze­nie i nagrodę oraz pani Mał­gorza­ta Matkows­ka (nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skiego), której wręc­zono stosowne podz­iękowa­nia.

Wiktoria Muszyńska Laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Anna Caruk i Aleksandra Pioś Finalistkami!

Human­ist­ki tri­um­fu­ją!!! Wik­to­ria Muszyńs­ka z klasy IIIa gim­naz­jal­nej została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Dwie uczen­nice z klasy IIIb, Anna Caruk i Alek­san­dra Pioś, zostały Final­istka­mi tego Konkur­su.

Lubuski Konkurs Recytatorski — eliminacje miejskie

W dni­ach 7–8 lutego 2019 r. w sali wid­owiskowej Luna odbyły się miejskie elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę bard­zo licznie reprezen­towali uczniowie w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

W magicznym świecie twórczości Jana Brzechwy

Klasa 4b pro­jekt czytel­niczy z wyko­rzys­taniem księ­gozbioru bib­liote­ki szkol­nej real­i­zowała na zaję­ci­ach języ­ka pol­skiego. Uczniowie czy­tali frag­men­ty książ­ki pt. “Akademia Pana Klek­sa”, oglą­dali film i odgry­wali scen­ki dramowe. Po omówie­niu prob­lematy­ki lek­tu­ry stworzyli krzyżów­ki i plakaty.

Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”

Odwiedzil­iśmy Odd­zi­ał dla Dzieci Miejskiej Bib­liote­ki Pub­licznej w Żarach, aby uczest­niczyć w spotka­niu poe­t­y­ckim, pod­czas którego uczen­ni­ca Katolick­iej Szkoły Pod­sta­wowej w Żarach, Maja Zaucha, prezen­towała swo­je utwory lit­er­ack­ie. Spotkanie nosiło tytuł: Maja Zaucha „Peł­na niezbadanych zaka­marków”.

Konkurs Pięknego Czytania

Trzy reprezen­tan­t­ki naszej szkoły wzięły udzi­ał w dniu 28 październi­ka br. w Konkur­sie Pięknego Czy­ta­nia, który zor­ga­ni­zowało Towarzyst­wo Przy­jaciół Dzieci z okazji 100-lecia jego ist­nienia. W swo­jej kat­e­gorii wiekowej I miejsce zajęła Natalia Gbyl. Kor­nelia Matrunionek i Mar­ta Tomaszews­ka za swo­je inter­pre­tac­je tek­stów otrzy­mały wyróżnienia. Grat­u­lu­je­my!

Julia Rabiega laureatką po raz drugi!

Julia Rab­ie­ga z klasy 8a została lau­re­atką III edy­cji Lubuskiego Konkur­su Lit­er­ack­iego. W tym roku uczniowie zmierzyli się z tem­atem Fan­tasty­czni bohaterowie w fan­tasty­cznych świat­ach. Uroczyste wręcze­nie nagród odbyło się 18.09.2018r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Jul­ka powtórzyła sukces z ubiegłego roku, kiedy to również ode­brała nagrodę za napisane przez siebie opowiadanie.

Mistrzyni Pięknego Czytania

W dni­ach od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej im. C. Nor­wi­da w Zielonej Górze w odd­ziale dla dzieci Bib­liote­ka Pana Klek­sa trwały przesłucha­nia uczest­ników XIX KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA  “BAŚNIOWO? FANTASTYCZNIE!”.

Nasza gazetka już w bibliotece!

Dwa numery naszej szkol­nej gazet­ki, “Przy­bij Piątkę!”, od dziś dostęp­ne w bib­liotekach na uli­cy Okrzei i Częs­to­chowskiej. Zaprasza­my do lek­tu­ry!

Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania

27 kwiet­nia br., w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach, odbył się XIII Międzyszkol­ny Turniej Pięknego Czy­ta­nia. Naszą szkołę reprezen­towali: Natalia Gbyl (klasy IIIII), Jan Woj­ciechows­ki (klasy IVVII) oraz Maja Kowal­s­ka (klasy gim­naz­jalne).