Category Archives: MATEMATYKA

Tabliczkowa wiedza

W piątek, 7 październi­ka, po raz kole­jny uczest­niczyliśmy w Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Celem akcji jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia-uczenia się matem­aty­ki. Ma ona zachę­cić do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia w przy­jem­ny, niecodzi­en­ny sposób.

Matematyka z Mikołajem

Datę 6 grud­nia kocha­ją i młod­si, i star­si. Dzisiejsze lekc­je matem­aty­ki w naszej szkole zaczarował Mikołaj. Zobacz­cie, co robil­iśmy.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 październi­ka uczniowie klas I — III wzięli udzi­ał w akcji eduka­cyjnej: Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Celem akcji było propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia — przy­pom­nie­nie sobie tablicz­ki mnoże­nia. Uczniowie, którzy pomyśl­nie zdali egza­min otrzy­mali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 2 październi­ka, świę­towal­iśmy w naszej szkole kole­jny Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Ze wzglę­du na okolicznoś­ci i konieczność zachowa­nia dys­tan­su społecznego tam razem zabawy z tabliczką mnoże­nia odbyły się w klasach.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 październi­ka br., odbyła się w naszej szkole IX edy­c­ja Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia (ŚDTM) (ang. World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day). Jest to bezpłat­na akc­ja eduka­cyj­na, która odby­wa się każdego roku w pier­wszy piątek październi­ka. Celem imprezy jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia-uczenia się matem­aty­ki. Każ­da szkoła przy­go­towu­je Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia u siebie według włas­nego sce­nar­iusza.

Rok Matematyki

Sen­at RP ustanow­ił rok 2019 Rok­iem Matem­aty­ki. W ramach tych obchodów klasy gim­naz­jalne: 3a, 3c i 3d wykaza­ły się kreaty­wnoś­cią na lekc­jach przed­mio­tu. Tworzyły mozai­ki geom­e­tryczne – parki­etaże oraz pod­jęły się trudu „mal­owa­nia liczba­mi”, korzys­ta­jąc z gotowych wzorów, ale także tworząc własne.

Kangur Matematyczny

21 mar­ca 2019 r. po raz dwudzi­esty pią­ty w region­ie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracu­je z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udzi­ał w VIII Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­ją­cy tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne cer­ty­fikaty.

Podsumowanie konkursu „Matematyka da się lubić”

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym, w którego II edy­cji uczest­niczyli uczniowie klas drugich i trze­ci­ch gim­nazjum. Po roku wytężonej pra­cy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punk­ty i przyz­nane miejs­ca.

Matematyka da się lubić

Kole­jne zma­gania gim­naz­jal­istów w szkol­nym konkur­sie „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Tym razem klasy miały przy­go­tować orgia­mi matem­aty­czne. Rywal­iza­c­ja odby­wała się drużynowo: „Wyższa matem­aty­ka” i indy­wid­u­al­nie – na smart­fonach.