Category Archives: MATEMATYKA

Matematyka da się lubić — wyniki

Matematyka da się lubić

Uczniowie klas gim­naz­jal­nych kole­jny już raz zma­gali się z matem­atyką w II etapie konkur­su szkol­nego „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Każ­da klasa miała dostar­czyć rebusy, zagad­ki lub krzyżów­ki matem­aty­czne. Rywal­iza­c­ja odby­wała się drużynowo „Spry­tne obliczenia” i indy­wid­u­al­nie – na smart­fonach.

Święto Matematyki

27.11.2017r. uczniowie naszej szkoły: Julia Augustyńs­ka kl.7b, Emil­ia Sza­tkows­ka kl.7c, Paweł Hirsch kl.7a, Jan Siwek kl.7a, Mateusz Bujak kl.7b i Bartek Kosińs­ki kl.7c, wzięli udzi­ał w Konkur­sie Matem­aty­cznym Świę­to Matem­aty­ki w Szkole Pod­sta­wowej nr 1, która była jego orga­ni­za­torem.

Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia odby­wa się każdego roku w ostat­ni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­aty­ki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia. 

Matematyka da się lubić — podsumowanie roku

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym w którym uczest­niczyli uczniowie klas drugich. Po semes­trze wytężonej pra­cy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punk­ty, przyz­nane miejs­ca i 24 czer­w­ca roz­dane nagrody.

Matematyka da się lubić, etap 3

Odbył się ostat­ni już w tym roku etap szkol­nego konkur­su matem­aty­cznego dla klas drugich. Tym razem klasy miały pochwal­ić się tal­en­tem lit­er­ackim i napisać wier­szyk o matem­atyce. Twór­c­zość klas była zaskaku­ją­ca, tym bardziej, że oprócz zdol­noś­ci lit­er­ac­kich ujawniły się też aktorskie.

Matematykę da się lubić – etap 2

Zakończył  się kole­jny etap szkol­nego konkur­su matem­aty­cznego dla klas drugich. Zada­nia zostały sprawd­zone, plakaty oce­nione, a  punk­ty przyz­nane.

Matematykę da się lubić cz.1

Dobiegł koń­ca I etap matem­aty­cznych zma­gań uczniów klas II „MATEMATYKĘ DA SIĘ LUBIĆ”

Uczniowie mieli za zadanie wymyślić, ułożyć, narysować czy przed­staw­ić rebus matem­aty­czny, zagad­kę lub krzyżówkę. Każ­da klasa wybrała 8 prac, które zostały pod­dane oce­nie.

Myśl jak Einstein

MYŚL JAK EINSTEIN” –  to konkurs przy­rod­nic­zo-matem­aty­czny adresowany do uczniów klas szóstych, który odbył się 25 kwiet­nia w Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.

Myśl jak Einstein

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza uczniów klas 6 na KONKURS PRZYRODNICZO-MATEMATYCZNY “MYŚL JAK EINSTEIN”, który odbędzie się 25 kwiet­nia (poniedzi­ałek) o godz. 12.00. Zapew­ni­amy dobrą zabawę i atrak­cyjne nagrody!