Category Archives: MUZYKA

Maja w finale

W sali Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej, 5 kwiet­nia br., odbyły się Pół­fi­nałowe przesłucha­nia Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki w ramach pro­gra­mu „PRO ARTE”. Na sce­nie zaprezen­towali się najlep­si przed­staw­iciele wyłonieni z elim­i­nacji powia­towych w dwóch najmłod­szych kat­e­gorii wiekowych. Kliknij, aby posłuchać.

Rozśpiewane Nutki 2019

06 kwiet­nia 2019 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tury Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVII Ogólnopol­ski Fes­ti­wal Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 70 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tury dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopa­da 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tu­ry się na tere­nie kra­ju.

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 październi­ka 2018 roku w Bieruńskim Ośrod­ku Kul­tu­ry odbyły się śląskie elim­i­nac­je do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosen­ki” Jana Woj­da­ka – Kraków 2018. Celem konkur­su jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia bari­er. Twór­cą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

Śpiewają dalej

Zakończyły się elim­i­nac­je wstęp­ne XXIII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzes­ki Dom Kul­tu­ry oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach około 50 ośrod­ków kul­tu­ry w całym kra­ju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego eta­pu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykon­aw­ców.

Wyśpiewali Finał

WYŚPIEWALI FINAŁ
Zakończył się pier­wszy etap XII Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sos­nę” – Drez­denko 2018. Każdy z uczest­ników musi­ał przy­go­tować i nagrać dwie piosen­ki w języku pol­skim. Komis­ja kwal­i­fika­cyj­na po wysłucha­niu wszys­t­kich nadesłanych nagrań postanow­iła do kon­cer­tu finałowego zak­wal­i­fikować 86 młodych wykon­aw­ców w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Rozśpiewane Nutki 2018

21 kwiet­nia 2018 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się XVI Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 75 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tu­ry dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.

Maja w finale

7 kwiet­nia 2018 roku w Żarskim Domu Kul­tu­ry odbył się powia­towy etap Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki w ramach pro­gra­mu PRO ARTE. Fes­ti­w­al orga­ni­zowany jest przez Żars­ki Dom Kul­tu­ry i Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze. Na sce­nie zaprezen­towało się 50 pod­miotów wykon­aw­czych w kat­e­gorii dziecięcej i młodzieżowej oraz 4 zespoły.

Śpiewać może każdy — Sława 2018

Za nami I elim­i­nac­je XVIII Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki „Śpiewać może każdy” orga­ni­zowanego przez Sławskie Cen­trum Kul­tu­ry. 23 lutego na kam­er­al­nej sce­nie Sławskiego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towali się młodzi wokaliś­ci w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

Sukces młodej wokalistki w Krakowie

Zakończył się XVIII Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al „Tęc­zowe Piosen­ki Jana Woj­da­ka” Kraków 2017. Na sce­nie Nowohuck­iego Cen­trum Kul­tu­ry zaprezen­towało się 114 final­istów wyło­nionych spośród tysią­ca młodych wykon­aw­ców biorą­cych udzi­ał w elim­i­nac­jach region­al­nych, które odby­wały się na tere­nie całego kra­ju.