Category Archives: PLASTYKA

Świat za sto lat

9 czer­w­ca 2022 roku pod­sumowano konkurs plas­ty­czny w ramach Powia­towego Przeglą­du Artysty­cznego „Świat za sto lat”, orga­ni­zowanego przez Spec­jal­ny Ośrodek Szkol­no-Wychowaw­czy im. Kor­nela Makuszyńskiego w Żarach. W kat­e­gorii klas 4 — 8 drugie miejsce wymalowała Tosia Syguła z klasy 5a. Grat­u­lu­je­my!

Orzeł Biały — nasza duma

9 kwiet­nia 2018 roku w Muzeum Zie­mi Lubuskiej odbyła się Gala pod­sumowu­ją­ca etap okrę­gowy ogólnopol­skiego konkur­su plas­ty­cznego „Orzeł Biały — nasza duma” orga­ni­zowanego przez Kance­lar­ię Sen­atu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Na uroczys­tą Galę zapros­zono wszys­t­kich uczest­ników biorą­cych udzi­ał w konkur­sie. Naszą szkołę reprezen­towały: Julia Rab­ie­ga w kat­e­gorii klas IV-VII oraz Ada Kwiatkows­ka i Zuzan­na Kucz­ma w kat­e­gorii szkół pon­ad­pod­sta­wowych.

Michał najlepszy w Wojewódzkim Konkursie na prezentację multimedialną.

68 prac z całego woj. lubuskiego wpłynęło na konkurs pn. „Deka­log Przy­jaznego Kibi­ca” oraz 27 na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną pn. „Poko­jowy Kibic”, które zostały zre­al­i­zowane w ramach Wojew­ódzkiego Pro­gra­mu Eduka­cyjno-Wychowaw­czego pn. „Bez­pieczne Gim­nazjum”.

Wystawa prac Stanisława Antosza

W dniu 22 październi­ka 2014 r. uczniowie Gim­nazjum nr 3 obe­jrzeli wys­tawę obrazów Stanisława Antosza pt. „Wys­tawa, której nie było”. Dwadzieś­cioro uczniów naszej szkoły wraz z opiekunem świ­etl­i­cy panią Edytą Lachowską podzi­wiało prace żarskiego malarza prezen­towane w Salonie Wys­taw Artysty­cznych.

X lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja rozstrzyg­nię­ty został konkurs na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną „X lat Pol­s­ki w UE” dla uczniów szkół gim­naz­jal­nych. Najlep­szą prezen­tację wykon­ał Michał Reszel, uczeń klasy II b naszego Gim­nazjum, który zajął I miejsce i w nagrodę otrzy­mał aparat fotograficzny ufun­dowany przez Urząd Mias­ta w Żarach.