Category Archives: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Prawa i obowiązki osób uczących się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich?

Gru­pa uczniów z klasy 8c real­izu­je w ramach lekcji wos‑u zada­nia 2. eta­pu Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dziew­czyny, Hania Kopala i Emil­ka Wieczyńs­ka nagrały filmi­ki na tem­at: „Prawa i obow­iąz­ki osób uczą­cych się — równe sobie czy jedne ważniejsze od drugich? Zaprasza­my do obe­jrzenia.

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce

Przez ostat­nie 2 tygod­nie uczniowie klasy ósmych pra­cow­ali na lekc­jach wos‑u nad pro­jek­tem eduka­cyjnym Mniejs­zoś­ci etniczne i nar­o­dowe w Polsce. Przy­go­towywali prace na tem­at Łemków, Romów, Karaimów oraz Tatarów. Młodzież ukraińs­ka oczy­wiś­cie na tem­at swo­jego nar­o­du. Zaprasza­my do obe­jrzenia naszej galerii w gab. 43.

Szkolne budżety obywatelskie

Klasy ósme na lekc­jach wos‑u brały udzi­ał w kam­panii Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki pt. “Szkolne budże­ty oby­wa­tel­skie”. Dzi­ała­nia przy­bliżyły naszej młodzieży ideę społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego w prak­tyce. Uczniowie zgłasza­li pro­jek­ty, wery­fikowali je oraz na nie głosowali.

Szkoła pamięta

Uczniowie klasy 8c wraz z p. Mar­leną Olech­no wzięli udzi­ał w akcji  Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki „Szkoła pamię­ta”. Na lekcji wos‑u poz­nawali zwycza­je i obrzędy związane z Świętem Zmarłych oraz na pod­staw­ie prezen­tacji mul­ti­me­di­al­nej wspom­i­nali postać znanego sportow­ca — żaran­i­na Tadeusza Ślusarskiego. #szko­la­pami­eta

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nika­mi pier­wszej wyciecz­ki do Led­ni­cy, Gniez­na i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­s­ka” oraz uczest­ni­cy debaty na tem­at akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

Twój pomysł na aktywność obywatelską — prace plastyczne

Oto prace, które wygrały konkurs pt.“Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. Serdecznie grat­u­lu­je­my zwycięz­com, którzy w nagrodę pojadą na wycieczkę Led­ni­ca-Gniezno-Biskupin 08.10.2019r.

Twój pomysł na aktywność obywatelską

Uczniowie klas 5, 6 i 7 naszej szkoły brali udzi­ał w konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. W klasie 8b odbyła się deba­ta na tem­at “Oby­wa­tele to my, co może­my”. Uczniowie najbardziej akty­wni w deba­cie i autorzy najlep­szych prac plas­ty­cznych pojadą w nagrodę na jednod­niową wycieczkę.

Ósmoklasistki nagrodzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Uczen­nice klas ósmych: Julia Rab­ie­ga z 8a, Kor­nelia Cwynar z 8b oraz Amelia Dalkows­ka, Emil­ia Sza­tkows­ka, Marysia Świs­tek i Domini­ka Kubik z 8c, brały udzi­ał w konkur­sie zor­ga­ni­zowanym przez ZUS. Wykon­ały prace, które zak­wal­i­fikowały się do eta­pu region­al­nego konkur­su. Otrzy­mały nagrody i dyplomy.