Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Pola Nadziei

Jesteśmy gotowi! Przyłącza­my się do akcji Pola Nadziei, której celem jest wspar­cie żarskiego hos­picjum. W szkole rozprowadzane będą cebul­ki żonkili (w kwocie min­i­mum 2 zł za sztukę), a złożone za nie dat­ki przekazane zostaną na rzecz chorych w hos­picjum. Tu rozk­wi­ta dobro, a my może­my stać się jego częś­cią. Zachę­camy do udzi­ału w akcji!

The Dot- Kropka

Nasze ang­iel­skie zma­gania z okazji Dnia Krop­ki trwały kil­ka dni. Obe­jrzeliśmy film o Vashti po ang­iel­sku, czy­tal­iśmy krót­ki tekst o his­torii tego świę­ta, wykon­al­iśmy wiele ang­iel­sko-krop­kowych prac, a w ramach nagrody za zaan­gażowanie mogliśmy pobaw­ić się aplikacją Quiver, która ukazu­je naszą wyjątkową krop­kę w 3D!

Zaginiony skarb Żar odnaleziony

Wzięliśmy udzi­ał w grze miejskiej “Zagin­iony skarb Żar”. Nasi szkol­ni detek­ty­wi: Alek­sander Kalem­ba, Estera Mierze­jew­s­ka i Nadia Wanat pod opieką p. Kamili Krzemińskiej-Bielak odnaleźli skarb jako pier­wsi. Najpierw jed­nak musieli wykon­ać zada­nia, dzię­ki którym odkryli szyfr do skar­bu. Była to świet­na i eduka­cyj­na zabawa. Czekamy na następ­ne!

Łuk Mużakowa zdobyty

25 wrześ­nia br. klasa 5B za zdoby­cie 2 miejs­ca w konkur­sie z okazji Dnia Zie­mi, zor­ga­ni­zowanego przez Geop­ark Łuk Mużakowa, udała się na wycieczkę do Dawnej Kopal­ni Babi­na. Uczniowie mieli okazję poz­nać his­torię tego miejs­ca i zdobyć wieżę widokową, z której rozpościera się rozległa panora­ma nie tylko na dawną kopal­nię.

Morze talentów i pasji, czyli obchodzimy Dzień Kropki

Nowy rok szkolny 2023/2024

Nowy rok szkol­ny 2023/2024 rozpoczął uroczysty apel. Szczegól­nie serdecznie w naszych pro­gach wita­my uczniów klas pier­wszych, których wychowaw­czynie to: Pani Moni­ka Sokals­ka (1a) i Pani Ewa Elmer (1b). Mamy nadzieję, że nowy rok szkol­ny przyniesie wszys­tkim wiele nowych doświad­czeń i radoś­ci. Powodzenia!!!

Ulotka — omdlenia

W załącze­niu przekazu­je­my ulotkę przy­go­towaną przez stu­den­tów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Piastów Śląs­kich we Wrocław­iu we współpra­cy z Min­is­terst­wem Edukacji i Nau­ki. Mate­ri­ał zaw­iera najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące m.in. przy­czyn omdleń, ich charak­terysty­cznych objawów czy sposobów na zmniejsze­nie ryzy­ka omdleń. Ulot­ka została przy­go­towana w przys­tęp­nej dla młodych ludzi formie graficznej. Będzie szczegól­nie pomoc­na przy orga­ni­za­cji wydarzeń i uroczys­toś­ci szkol­nych z udzi­ałem dzieci i młodzieży.
Z wyraza­mi sza­cunku
Biuro Min­is­tra
Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki

Budżet Obywatelski gminy Żary o statusie miejskim na rok 2024

Zaprasza­my do głosowa­nia na nasz pro­jekt w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skiego ŻARY 2024 — Try­buny sportowe z zadasze­niem przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 — PROJEKT NR 3. Gło­su­je­my od 11 lip­ca do 11 sierp­nia wyłącznie on-line. Link do głosowa­nia https://zary.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski PROSIMY O PAŃSTWA GŁOSY W WYŻEJ WSKAZANYM TERMINIE. KAŻDY GŁOS MIESZKAŃCA ŻAR BĘDZIE PRZYBLIŻAŁ NAS DO MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZADANIA. Dzięku­je­my!!!

WAKACJE!!!

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończe­nie roku szkol­nego 2022/2023 miało w tym roku wyjątkową oprawę, bowiem byliśmy gospo­darzem miejs­kich uroczys­toś­ci. Min­iony rok szkol­ny był pełen wyzwań, ale również nieza­pom­ni­anych sukcesów i wza­jem­nej inspiracji. Grat­u­lu­je­my naszym uczniom wysiłku i postępów w nauce. Wszys­tkim uczniom życzymy bez­piecznych, rados­nych i słonecznych wakacji. ODPOCZYWAJMY!!!