Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela Samorząd Uczniows­ki szkoły przy­go­tował uroczysty apel. Zaproszeni zostali wszyscy pra­cown­i­cy: nauczy­ciele oraz pra­cown­i­cy admin­is­tracji i obsłu­gi. Nie zabrakło wzruszeń pod­czas wykony­wa­nia recy­tacji wier­szy i piosenek oraz składa­nia pięknych życzeń. Apel zakończyło wręcze­nie nagród oraz słod­ki poczęs­tunek.

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Październik to Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­nych. Świę­to pow­stało z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Bib­liotekarzy Szkol­nych w 1999 roku. Lena, Prze­mek, Grac­jan i inni uczniowie z klasy IIIb udowad­ni­a­ją swo­ją obec­noś­cią, że ist­nie­nie miejsc do czy­ta­nia w szkole ma sens 😉 Zaprasza­my!

Czytanie fajne jest! Wizyta klasy 2a

Wizyta w bibliotece — klasa 1a

Wczo­raj bib­liotekę szkol­ną odwiedzili uczniowie z klasy 1a z wychowaw­czynią, p. Ireną Flit­tą. Pier­ws­zok­lasiś­ci zapoz­nali się z księ­gozbiorem bib­liote­ki oraz zasada­mi wypoży­cza­nia i zwraca­nia książek. Pier­wsze baj­ki i bajecz­ki powędrowały w ręce uczniów. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie!

Idziemy na rekord! Przerwa na czytanie!!!

Gry planszowe na angielskim

Klasa 8c przy­go­towu­je się do egza­minu ósmok­la­sisty. By nau­ka słówek prze­b­ie­gała w przy­jem­ny sposób, uczniowie przy­go­towali gry plan­szowe z tem­atu zdrowie. Sprawdzil­iśmy się bezboleśnie 😉

Pierwszoklasiści już czytają

Pier­ws­zok­lasiś­ci już czy­ta­ją 😉 Bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1b z wychowaw­cą, p. Anitą Krzyża­ni­ak. Nowi uczniowie zapoz­nali się z księ­gozbiorem oraz zasada­mi wypoży­cza­nia i zwro­tu książek. Dzięku­je­my 😀

Pierwsze odwiedziny w szkolnej bibliotece…

Powoli bib­liote­ka szkol­na wypeł­nia się gwarem uczniów spragnionych książek. W czwartek bib­liotekę odwiedzili uczniowie klasy 2a. Dzięku­je­my i życzymy miłej lek­tu­ry!

Projekcja filmu i spotkanie z aktorem, Adamem Fidusiewiczem

17 wrześ­nia wybral­iśmy się do Luny, aby obe­jrzeć ekraniza­cję powieś­ci Hen­ry­ka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Po sean­sie spotkaliśmy się z aktorem — Adamem Fidusiewiczem, który w filmie wcielił się w rolę Sta­sia. Bard­zo podobały się nam przy­go­towane przez goś­cia zabawy oraz możli­wość zadawa­nia mu pytań. Szczegól­ny zach­wyt i zain­tere­sowanie wzbudz­iły przy­wiezione przez pana Adama rek­wiz­y­ty, które wcześniej widzieliśmy na ekranie. To było super zakończe­nie tygod­nia. Prosimy takich piątków więcej.

Sprzątanie Świata

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji „Sprzą­ta­nia Świa­ta”. Tym razem nie musieliśmy daleko szukać zaśmieconych miejsc. Wokół szkoły, a także za jej ogrodze­niem śmieci było pod dostatkiem. Posprzą­tal­iśmy i ter­az wszys­tko wyglą­da o wiele lep­iej.