Category Archives: BOŻE NARODZENIE

Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2015

We wtorek 20 sty­cz­nia 2015 roku w sali kon­cer­towej Państ­wowej Szkoły Muzy­cznej I stop­nia w Żarach odbył się Powia­towy Fes­ti­w­al Kolęd i Pas­torałek

Boże Narodzenie 2014

Serdeczne życzenia pełnych ciepła, spoko­ju i radoś­ci Świąt Bożego Nar­o­dzenia oraz pomyśl­noś­ci i sukcesów w nad­chodzą­cym Nowym Roku 2015!

Wycieczka do Drezna

3 grud­nia 2014 r. uczniowie naszej szkoły mogli poczuć smak i zapach Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas jednod­niowej wyciecz­ki do stol­i­cy Sak­sonii goś­cil­iśmy nie tylko na najs­tarszym w Niem­czech jar­marku świątecznym,

Boże Narodzenie 2013

Spoko­jnych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia, niech Nowy Rok 2014 przyniesie ze sobą pomyśl­ność, zdrowie, spełnie­nie marzeń, wiele sukcesów i radoś­ci.

Dyrekc­ja, Grono Ped­a­gog­iczne, Pra­cown­i­cy Admin­is­tracji i Obsłu­gi

Życzenia świąteczne

Spoko­jnych, zdrowych, rados­nych świąt Bożego Nar­o­dzenia
spęd­zonych w serdecznym gronie rodzin­nym
oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w Nowym Roku.
Niechaj piękne Bożonar­o­dzeniowe Świę­ta
Niosą wszys­tkim betle­jem­s­ki blask.

Wigilie klasowe

Infor­mu­je­my, że 21 grud­nia, w godz. 900 — 1200 odbędą się “Wig­ilie kla­sowe”. Nauczy­ciele, którzy nie mają wychowaw­stw, w tym dniu, pełnią dyżury wg har­mono­gra­mu.
Prz­er­wa świątecz­na trwa od 24 do 31 grud­nia 2012r.