Category Archives: DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego

Tegoroczne hasło akcji związanej ze Świa­towym Dniem Rzu­ca­nia Pale­nia Tyto­niu brzmi­ało: “Żyjmy w świecie wol­nym od dymu tyto­niowego”.  Z tej okazji 16.11.2017r. zor­ga­ni­zowano w naszej szkole akcję pro­fi­lak­ty­czną.

Dzień bez papierosa

Dnia 19.11.2015 roku w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyła się akc­ja pro­fi­lak­ty­cz­na „Dzień bez papierosa”, mają­ca na celu uświadomie­nie młodych ludzi o szkodli­woś­ci nałogu.

Dzień Bez Tytoniu

Zespół do Spraw Pro­mocji Zdrowia, 21 listopa­da, przeprowadz­ił akcję pt. „Dzień Bez Tyto­niu”, w której uczest­niczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.