Category Archives: EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­js­ki Dzień Języków (EDJ). To coroczne świę­to języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jaty­wy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz kon­fer­enc­je.

Europejski Dzień Języków 2012

Dnia 18 październi­ka 2012r. (czwartek) odbędzie się Europe­js­ki Dzień Języków. Zadaniem każdej klasy (ma. 4 oso­by) będzie przy­go­towanie krótkiej piosen­ki w języku obcym (liczy się pomysł, prze­branie, inter­pre­tac­ja, itp.).