Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

Kolejne sukcesy w tańcu

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Tań­ca dla dzieci i młodzieży pod patronatem Bur­mistrza Lub­s­ka zakończył się dla uczniów z naszej szkoły kole­jny­mi sukce­sa­mi w tańcu. Zespół Sabat zajął 1 i 2 miejsce, nato­mi­ast Sabat 1 dwa pier­wsze miejs­ca.

9 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca dla Dzieci i Młodzieży (galerie)

Sukces naszych tancerzy

24 mar­ca 2018 roku odbył się w naszej szkole 9 Pol­sko — Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udzi­ał 1400 uczest­ników z Pol­s­ki i Niemiec. Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów odnieśli sukcesy.

Taneczna współpraca

Od ośmiu lat rozwi­ja się współpra­ca pomiędzy zespoła­mi taneczny­mi z Żar i Weiswass­er. Jej efek­tem są cyk­licznie odby­wa­jące się fes­ti­wale tań­ca współczes­nego. W roku 2017 VIII Pol­sko- Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży odbył się 25 mar­ca. Impreza była efek­tem pro­jek­tu finan­sowanego z Eurore­gionu „Nysa”.

Festiwal Tańca

Zamieszcza­my plakat 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 24 mar­ca 2018 roku. Reg­u­lamin dostęp­ny pod linkiem.

POBIERZ REGULAMIN

Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszcza­my reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 24 mar­ca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczegól­ną uwagę na zmi­any reg­u­laminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Zakończono 8 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2017. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała puchary, dyplomy i wyróżnienia.

8. POLSKONIEMIECKI FESTIWAL TAŃCA

Uroczyste otwarcie 9:45

Festiwal Tańca 2016 — rezerwacja prób tańca

REZERWACJA PRÓB PARKIETU ZAKOŃCZONA.
EWENTUALNE KOREKTY I REZERWACJE PROSIMY WPROWADZAĆ
W DZIEŃ PRZYJAZDU BEZPOŚREDNIO NA SALI TAŃCA.

Zaprasza­my wszys­tkie zespoły taneczne biorące udzi­ał w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 25 mar­ca 2017 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze pró­by, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia pró­by, nazwy zespołu, mias­ta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli moż­na śledz­ić przyjęte rez­erwac­je.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­du­je kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

Festiwal Tańca 2017 — plakat promocyjny