Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

Festiwal Tańca 2017 — program festiwalu

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pro­gramem 8 Fes­ti­walu Tań­ca 2017.

FESTIWAL TAŃCA 2017 — PROGRAM

Festiwal Tańca 2017 — rejestracja zespołów (koniec rejestracji)

Serdecznie zaprasza­my zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Licz­ba miejsc ogranic­zona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem fes­ti­walu.

Festiwal Tańca 2017 — Regulamin

Zamieszcza­my reg­u­lamin 8. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 25 mar­ca 2017 roku . Prosimy zwró­cić szczegól­ną uwagę na zmi­any reg­u­laminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Sukces Gimnazjum nr 3 i Klubu Tańca Piruet na 7. Festiwalu Tańca, Żary 2016

Sukcesy Klubu Tań­ca Sportowego ”PIRUET” i Gim­nazjum nr 3 w Żarach na na 7. Fes­ti­walu Tań­ca, Żary 2016.
GRAN PRIX DLAPIRUETU
I MIEJSCE DLAPIRUETUZA ”BĘKART WOJNY
II MIEJSCE DLAPIRUETUZAHOTEL DE PARIS
I MIEJSCE DLAPIRUETU I ”ZA CHOREOGRAFIĘ ”POCZYTAJ MI
II MIEJSCE DLAPIRUETU I ” ZA CHOREOGRAFIĘ” ”ACH TEN BAL
I MIEJSCE DLASABATU ARKANAZA CHOREOGRAFIĘ ” RELACJE
II MIEJSCE DLASABATU ARKANAZA CHOREOGRAFIĘ ”LALKI
I DWA PIERWSZE MIEJSCA DLASABATUZA CHOREOGRAFIĘ ”MIŁOŚĆ MA RÓŻNE OBLICZA”, ”ŚWIĄTYNI BOGÓW

RAZEM ZDOBYŁYŚMY 5 I MIEJSC 3 DRUGIE I GRAN PRIX

Zakończono 7. Festiwal Tańca

Zakończył się już 7. Pol­sko — Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla dzieci i młodzieży, który odbył się w Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Poniżej pub­liku­je­my pro­tokół sędziows­ki.

Pro­tokół Fes­ti­walu Tań­ca 2016

Festiwal Tańca 2016 — rezerwacja prób tańca

Zaprasza­my wszys­tkie zespoły taneczne biorące udzi­ał w 7. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 19 mar­ca 2016 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze pró­by, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia pró­by, nazwy zespołu, mias­ta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli moż­na śledz­ić przyjęte rez­erwac­je.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­du­je kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

Festiwal Tańca — wysyłka plików z muzyką

Wszys­tkie zespoły biorące udzi­ał w 7. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 2016, prosimy o przysłanie plików z muzyką do danych chore­ografii w for­ma­cie MP3 . W nazwie pliku prosimy podać nazwę zespołu i nazwę pro­gra­mu np.

Zespół Piruet wys­tąpi w pro­gramie pt. “Poczy­taj mi”,

a więc nazwa pliku będzie następu­ją­ca:

Piruet_poczytaj_mi.mp3

Pli­ki mp3 prosimy nadsyłać na adres: muzyka.festiwal@gmail.com

Pli­ki z muzyką przesyłamy najpóźniej do czwartku tj. 17 mar­ca 2016r. do godz.16:00

Przy­pom­i­namy, że pomi­mo wysłanych plików MP3, zespoły zobow­iązane są posi­adać ze sobą nośnik (pły­ta lub pen­drive) z muzyką.

Sukcesy w biegach przełajowych

Wielkim sukce­sem zakończył się start naszych zawod­ników w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki Zrzeszenia LZS, które odbyły się 5 mar­ca w Żerkowie. W biegu młodzików na dys­tan­sie 2000 m zwyciężył będą­cy w bard­zo dobrej formie Miłosz Bielak, który nie dał rywalom żad­nych szans i z dużą przewagą samot­nie przekroczył lin­ię mety.

Festiwal Tańca 2016 — program festiwalu

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się ze wstęp­ną wer­sją pro­gra­mu 7 Fes­ti­walu Tań­ca 2016.

PROGRAM FESTIWAL TAŃCA 2016 (na dzień 15.03.2016)

Festiwal Tańca 2016 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tań­ca, pros­zone są o kon­takt mailowy lub tele­fon­iczny na poniższy adres. Zapisy trwa­ją do 15 mar­ca 2016r., cena: 15 zł.

E‑Mail: tadmir@wp.pl Tel.604 988 674

WYDAWANIE OBIADÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16:00