Category Archives: Laboratoria Przyszłości

Klocki Lego wciąż uczą i bawią 😉

Czy będą z Was inżynierowie?

Pro­gramiś­ci, pro­jek­tan­ci, a może przys­zli inżynierowie? Nau­ka poprzez zabawę z klock­a­mi Lego Spike zaku­pi­ony­mi w ramach pro­gra­mu Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci wciąż trwa na lekc­jach infor­maty­ki i wciąż ciekawi i pasjonu­je.  I niech tak pozostanie!!! #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Czy ten helikotpter odleci?

Prezentacja sprzętu Laboratoria Przyszłości cz. II

Przy­pom­ni­jmy, że w ramach rzą­dowego pro­gra­mu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest doposaże­nie pra­cowni w szkołach pod­sta­wowych zgod­nie z tzw. kierunk­iem STEAM: nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka i matem­aty­ka, dotarł do naszej placów­ki zamówiony przez nas sprzęt. Prezen­tu­je­my kole­jną część zdjęć wyposaże­nia pra­cowni naszej szkoły, z którego już korzys­ta­ją nasi uczniowie.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Polubić programowanie — z klockami Lego to się uda!

Ojczyzno ma skąpana we krwi

Wid­owiskiem artysty­cznym ucz­cil­iśmy 104 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległoś­ci. Prze­nieśliśmy się w przeszłość, kiedy “Ros­ja, Aus­tria i Prusy na Pol­skę mieli chytre zakusy…” “Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świa­ta… “Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to pol­s­ki dom, pol­s­ka szkoła. Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno…” “Jede­nasty listopa­da 1918 zapamię­tamy już na zawsze…”

Frajda z programowania!

Uczniowie klas IV kon­stru­u­ją i budu­ją. Lekc­je infor­maty­ki nie muszą być nudne. Tym razem sięgnęliśmy po zestawy Klock­ów Lego. SPIKE™ Prime to ide­al­ny zestaw star­towy do nau­ki robo­t­y­ki.

Photon ujarzmiony!

Photon ujarzmiony!

Pho­ton jest inter­ak­ty­wnym robot­em, który wspiera dzieci w roz­wo­ju pod­sta­wowych umiejęt­noś­ci z zakre­su pro­gramowa­nia i elek­tron­i­ki. Poma­ga w roz­wo­ju kreaty­wnoś­ci, zdol­noś­ci log­icznego myśle­nia, poz­na­niu pod­staw pro­gramowa­nia oraz zrozu­mie­niu dzi­ała­nia czu­jników, w które został wyposażony. #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Mobilne Laboratoria Przyszłości

W czwartek, 27.10.2022r., goś­ciły u nas Mobilne Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci. Panowie, Paweł i Fil­ip, przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły prezen­tac­je z zakre­su druku 3D oraz sztucznej inteligencji, które mają na celu wzbudzać w ucz­ni­ach zain­tere­sowanie nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi.