Category Archives: MIKOŁAJKI

Góry prezentów przyniósł nam Mikołaj ;)

Matematyka z Mikołajem

Datę 6 grud­nia kocha­ją i młod­si, i star­si. Dzisiejsze lekc­je matem­aty­ki w naszej szkole zaczarował Mikołaj. Zobacz­cie, co robil­iśmy.

Mikołajki w 3b

Nic tak nie cieszy jak wiz­y­ta Mikoła­ja. Klasę 3b również odwiedz­ił. Podarował nam wiele radoś­ci.

W oczekiwaniu na Mikołaja

Klasa 7a w oczeki­wa­niu na Mikoła­ja zajęła się deko­rowaniem gabi­ne­tu 32. Chinkę i bom­b­ki przyniósł Igor. Ubier­al­iśmy ją wszyscy. Miło zro­bić coś fajnego razem.

Mikołajki w świetlicy szkolnej

Najpiękniejsze kart­ki świąteczne, to te zro­bione włas­noręcznie. Pod takim hasłem, z okazji mikoła­jek i zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia, 6 grud­nia, świ­etli­ca szkol­na zaprosiła społeczność SP 5 do stworzenia włas­nych prac. Uczniowie, wyko­rzys­tu­jąc swo­ją wyobraźnię i zdol­noś­ci man­u­alne, pro­jek­towali również zaw­iesz­ki, które będą zdo­biły bożonar­o­dzeniowe drzewka.

Mikołajki w 7b

Klasa 7b postanow­iła mikoła­j­ki spędz­ić na kręgiel­ni. Zmierzyliśmy się tam ze swoi­mi umiejęt­noś­ci­a­mi trafienia kulą w krę­gle, a nie było to łatwe. Każdy miał inną metodę zbi­cia wszys­t­kich bądź jed­nego kręgla. Jerze­mu udało się aż trzykrot­nie zbić za pier­wszym razem wszys­tkie krę­gle.

Mikołajki w szkolnej bibliotece

W dniu 6 grud­nia 2017 r. bib­liotekę szkol­ną odwiedz­ił  Świę­ty Mikołaj. Wszys­tkim Czytel­nikom, którzy wypoży­czyli książkę, a potem opowiedzieli bib­liotekar­zowi w paru słowach o niedawno przeczy­tanej lek­turze, Mikołaj wręczył drob­ne upomin­ki  (kred­ki, słody­cze, maskot­ki ). Radoś­ci nie było koń­ca…

Mikołajki 2017

Dla wszys­t­kich, którzy kocha­ją zimę i świętego Mikoła­ja, a  w szczegól­ności prezen­ty, mamy ważną infor­ma­cję!
6 grud­nia 2017 r. (śro­da) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na głowie czap­kę św.  Mikoła­ja.

Poz­draw­iamy. S.U.

Loteria Mikołajkowa

W dniu 5 grud­nia 2014 r. odbyła się w naszej szkole Lote­ria Mikoła­jkowa, w cza­sie której zbier­al­iśmy pieniądze dla ubogich rodzin w ramach akcji PCK. Każdy, kto chci­ał wziąć udzi­ał w loterii, musi­ał kupić los.

Nie chcesz być pytany? Załóż czapkę Mikołaja!

Dla wszys­t­kich, którzy kocha­ją zimę, świętego Mikoła­ja, a  w szczegól­noś­ci prezen­ty, mamy ważne infor­ma­c­je:
• 5 grud­nia 2014 r. (piątek) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na  głowie czap­kę św.  Mikoła­ja;
• Tego samego dnia,  na prz­er­wie po trze­ciej lekcji  (10:35–10:45), ruszy „Lote­ria Mikoła­jkowa”.
Do wygra­nia wiele atrak­cyjnych nagród. Serdecznie zaprasza­my 🙂