Category Archives: PASOWANIE

Pasowanie pierwszoklasistów

Tańce, śpiew, prezen­tac­ja i test na pier­wsza­ka. Nasi “najmłod­si” dziś złożyli swo­je pier­wsze ślubowanie. Odtąd są dum­ny­mi ucz­ni­a­mi naszej szkoły. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tej uroczys­toś­ci. Takie chwile tworzą trady­cję naszej szkoły. Twórzmy ją razem!

Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych 2019/2020

18 październi­ka br. odbyła się uroczys­tość pasowa­nia na ucz­nia naszej szkoły. Pod­czas apelu dzieci z klasy Ia (wychowaw­ca: Pani Marzena Polit) i Ib (wychowaw­ca: Pani Agniesz­ka Wołodźko-Marcini­ak)  zaprezen­towały pro­gram artysty­czny, pod­czas którego wykaza­ły się m.in. zna­jo­moś­cią  patronów naszej szkoły, znaków dro­gowych oraz zasad bez­pieczeńst­wa.

Pasowanie na ucznia

11 październi­ka br. w hali Promienia, w pod­niosłej atmos­ferze, odbyła się uroczys­tość pasowa­nia na ucz­nia naszej szkoły. Pod­czas apelu dzieci z klasy Ia i Ib zaprezen­towały pro­gramy artysty­czne – śpiewały, recy­towały i tańczyły. Po ode­bra­niu przyrzeczenia przez Panią Dyrek­tor Mał­gorza­tę Sto­dul­ską żak pasował dzieci na uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, a star­si koledzy wręczyli im pamiątkowe tar­cze.

Pasowanie na gimnazjalistów

18 październi­ka br. w sali wid­owiskowej „Luna” odbyło się uroczyste spotkanie, pod­czas którego Pan dyrek­tor, Jacek Olczyk, dokon­ał sym­bol­icznego pasowa­nia uczniów klas pier­wszych na gim­naz­jal­istów wręcza­jąc pamiątkowe cer­ty­fikaty.