Category Archives: PIERWSZA POMOC

Pomaganie mają we krwi!

Miło nam ogłosić, że nasi dwaj młodzi dziel­ni Ratown­i­cy z klasy 4a — Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko zwyciężyli w rejonowych Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 kwiet­nia br. w Żarach. Pokon­ali sześć innych drużyn, zma­ga­jąc się na pozorowanych stac­jach z różny­mi uraza­mi poszkodowanych. Chłop­cy musieli m.in. wykon­ać RKO, opa­trzyć rany pow­stałe w wyniku oparzenia wap­nem i na skutek wypad­ku z udzi­ałem row­erzysty, wezwać służ­by medy­czne czy “zająć” się osobą pod wpły­wem alko­holu. Grat­u­lu­je­my! Już za miesiąc Bartek i Jonatan będą reprezen­tować naszą szkołę w etapie okrę­gowym! Trzy­mamy kciu­ki!

Lubuskie Okręgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

7.05.2018r., w Nowej Soli, odbyły się XXVI Lubuskie Okrę­gowe Mis­tr­zost­wa Pier­wszej Pomo­cy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża. Wys­tąpiła w nich, zdoby­wa­jąc wcześniej I miejsce w powiecie, nasza dwu­osobowa druży­na, Daria Lewaszkiewicz i Alek­san­dra Łab­ul z klasy 5b. Konkurs prze­b­ie­gał w dwóch eta­pach: udzielanie pier­wszej pomo­cy poszkodowanym w różnych wypad­kach i test z his­torii PCK. Nasze ratown­icz­ki dziel­nie starały się sprostać trud­nym zadan­iom. W rezulta­cie zajęły 4 miejsce ex aequo z drużyną z Lubies­zowa. O wyniku w takich wypad­kach decy­du­je stac­ja z RKO i tu 1 punk­tem nasza druży­na prze­grała. Ostate­cznie dziew­czyn­ki zajęły V miejsce.

Próbna ewakuacja

Dnia 13 październi­ka w naszej szkole odbyła się prób­na ewakuac­ja.
Głównym celem przeprowad­zonych ćwiczeń było zapoz­nanie uczniów i pra­cown­ików szkoły z prak­ty­cznym zas­tosowaniem pro­ce­dur doty­czą­cych zachowa­nia się w przy­pad­ku wybuchu pożaru lub pow­sta­nia innego zagroże­nia dla życia i zdrowia.

1 miejsce w ratownictwie!

Uczen­nice naszego gim­nazjum: Żeli­chows­ka Klau­dia (kl.II e), Bartkiewicz Kami­la (kl.II e) i Now­ic­ka Pauli­na (kl.II f), zajęły I Miejsce w rejonowych Mis­tr­zost­wach Ratown­iczych orga­ni­zowanych przez PCK i zak­wal­i­fikowały się na Wojew­ódzkie Mis­tr­zost­wa w Sław­ie, które odbędą się na początku czer­w­ca 2013r.