Category Archives: PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Powitanie wiosny w klasach IV-VIII

Pow­i­tanie wios­ny w klasach 4 — 8 upłynęło na wspól­nej zabaw­ie. Każ­da klasa przy­go­towała gry i zabawy, w których brali udzi­ał inni uczniowie. Klasa — gospo­darza przyj­mowała kole­jno poszczególne grupy uczniów. W każdym gabinecie czekała na uczniów inna por­c­ja zabawy w postaci gry, zada­nia, wyzwa­nia. Było wesoło i kreaty­wnie. Wspól­ny czas poz­wolił na zacieśnie­nie więzi i budowanie pięknych wspom­nień.

Powitanie wiosny w klasach I‑III

We wtorek 21 mar­ca przy­wital­iśmy wios­nę! Nie zabrakło śmiechu, kolorów, wspól­nej zabawy. Klasy I — III brały udzi­ał w Szkol­nym Pokazie Tal­en­tów. Każ­da klasa wyłoniła przed­staw­icieli pod­czas kla­sowego przeglą­du. Uczniowie zaprezen­towali swo­je zdol­noś­ci w wielu dziedz­i­nach — tańcu, śpiewie, grze na instru­men­tach muzy­cznych, gim­nastyce, karate, malarst­wie.

Witaj wiosno!

21 mar­ca 2019 roku Świ­etlicza­ki wyruszyły przy­witać wios­nę. Uczniowie próbowali okrzyka­mi oraz grą na instru­men­tach prze­go­nić zimę. Wszyscy zauważyli, że wios­na budzi ziemię z zimowego snu. Do zobaczenia zimo za rok!

Dzień Wiosny

21 mar­ca do naszej szkoły przyszła pani Wios­na. Na rozpoczę­cie swo­jego panowa­nia wręczyła każdej klasie i pra­cown­ikom szkoły kolorowe kwiat­ki i złożyła wiosenne życzenia.