Category Archives: ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczysty apel w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na uli­cy Okrzei 19 rozpoczął nowy rok szkol­ny 2019/2020. Wszys­tkim Uczniom, ich Rodz­i­com, Nauczy­cielom oraz Pra­cown­ikom SP5 życzymy spoko­ju i wytr­wałoś­ci, sukcesów i wielu powodów do uśmiechów.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Wakacje uważamy za rozpoczęte!

Miejskie obchody inauguracji roku szkolnego 2018/2019

W naszej szkole odbyła się uroczys­tość miejskiej inau­gu­racji roku szkol­nego 2018/2019. Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się m.in. Bur­mistrz Żar Danu­ta Madej, wice­bur­mistrz Olaf Napiórkows­ki, ksiądz pro­boszcz Tadeusz Masłows­ki, naczel­nik wydzi­ału Oświaty Kul­tu­ry i Sportu Elż­bi­eta Maj, kom­bat­an­ci, rad­ni miejs­cy i dyrek­torzy żars­kich placówek oświa­towych.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste obchody rozpoczę­cia nowego roku szkol­nego 2018/2019 odbędą się w poniedzi­ałek, 3 wrześ­nia 2018 roku o godzinie 11.00, na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Okrzei 19.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Ognisko klasy 2b na zakończenie szkoły

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

4 wrześ­nia 2017 r. o godz. 9.00, w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, uroczysty apel zain­au­gurował rok szkol­ny 2017/2018.
Na mocy reformy oświaty stworzyliśmy, wraz z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, jed­ną szkołę. Pani Dyrek­tor Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka przy­witała całą społeczność SP5 – uczniów, rodz­iców, nauczy­cieli, pra­cown­ików nieped­a­gog­icznych, a szczegól­nie pier­ws­zok­la­sistów, dla których jest to bard­zo ważny dzień w życiu. Po apelu, wychowaw­cy wraz z ucz­ni­a­mi, udali się do sal na spotkanie.

Wszys­tkim uczniom życzymy uśmiechu na  każdy dzień nowego roku szkol­nego oraz samych dobrych ocen.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczę­cie nowego roku szkol­nego 2017/2018 odbędzie się w poniedzi­ałek, 4 wrześ­nia 2017 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Częstochowska.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkol­ny 2016/2017 rozpoczęliśmy na placu apelowym naszego gim­nazjum o godz.9:00. Po apelu wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­cami udały się do swoich gabi­netów.