Category Archives: SAVOIR VIVRE

Podsumowanie całorocznego konkursu „Savoir – vivre na co dzień” w roku szk. 2016/17

Prezen­tu­je­my ofic­jalne wyni­ki całorocznego konkurs „Savoir – vivre” w roku szk. 2016/17

 I miejsce – klasa 2b (wychowaw­ca: Danu­ta Paciorek)
II miejsce – klasa 3e (wychowaw­ca: Jolan­ta Zabawa)
III miejsce – klasa 1e (wychowaw­ca: Anna Grom­nic­ka)
Zwycięz­com grat­u­lu­je­my !!!

Konkurs Savoir Vivre — kwiecień 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2017

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Konkurs Savoir Vivre — grudzień 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Konkurs Savoir Vivre — listopad 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Konkurs Savoir Vivre — październik 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Konkurs Savoir Vivre — wrzesień 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Całoroczny konkurs Savoir — Vivre

W nagrodę za zwycięst­wo w całorocznym konkur­sie “Savoir-vivre na co dzień” naszej klasie III d przysługi­wał jeden dzień wol­nego i nagro­da finan­sowa od Dyrek­to­ra szkoły.

Podsumowanie całorocznego konkursu Savoir – vivre

Pod­sumowanie całorocznego konkur­su „Savoir – vivre na co dzień”


I miejsce – klasa 3d (wychowaw­ca: Kari­na Sys­ka)
II miejsce – klasa 1a (wychowaw­ca: Mał­gorza­ta Róży­c­ka)
III miejsce – klasa 1b (wychowaw­ca: Danu­ta Paciorek)
Zwycięz­com grat­u­lu­je­my !!!

Konkurs Savoir Vivre — marzec 2016

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — marzec 2016.