Category Archives: ŚWIĘTA HISTORYCZNE

Uroczysty apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3‑go Maja

Uroczysty apel upamięt­ni­a­ją­cy rocznicę uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3‑go Maja przy­go­towali uczniowie klasy Va. Dzię­ki tej wspani­ałej lekcji his­torii dowiedzieliśmy się, czym jest Kon­sty­tuc­ja oraz poz­nal­iśmy wydarzenia his­to­ryczne i okolicznoś­ci jej ustanowienia. Pod­czas uroczys­toś­ci nie zabrakło odświęt­nych stro­jów i sym­boli nar­o­dowych, a także naszego tań­ca nar­o­dowego — poloneza. Dzięku­je­my uczniom klasy Va pod kierunk­iem p. W. Łab­ul, p. M. Róży­ck­iej, p. I Walkowiak i B. Masłowskiej.

Ojczyzno ma skąpana we krwi

Wid­owiskiem artysty­cznym ucz­cil­iśmy 104 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległoś­ci. Prze­nieśliśmy się w przeszłość, kiedy “Ros­ja, Aus­tria i Prusy na Pol­skę mieli chytre zakusy…” “Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świa­ta… “Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to pol­s­ki dom, pol­s­ka szkoła. Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno…” “Jede­nasty listopa­da 1918 zapamię­tamy już na zawsze…”

Wyjście do kina

Klasy 6–8 wybrały się do kina na film, który uświadamia, jak okrut­na jest woj­na. „Orlę­ta. Grod­no ‘39” to dra­maty­czny obraz wal­ki z sowi­eta­mi widziany ocza­mi dwu­nas­to­let­niego chłop­ca, Leona.

Dzień Niepodległości

W barwach nar­o­dowych obchodzil­iśmy Nar­o­dowy Dzień Niepodległoś­ci. Punk­tu­al­nie o 11.11 w murach naszej szkoły zabrzmi­ał hymn. To dla nas chwila bard­zo uroczys­ta i pod­niosła. Ze wzglę­du na pan­demię hymn odśpiewany został w klasach. Pol­s­ka, to brz­mi dum­nie. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopa­da ucz­cil­iśmy set­ną rocznicę odzyska­nia niepodległoś­ci. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżan­ki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Światełko Pamięci

Jak co roku, przed Świętem Zmarłych, włączyliśmy się do akcji „Światełko Pamię­ci” pole­ga­jacej na zbiórce zniczy i świec, które zapłonęły
1 listopa­da na pol­s­kich nekropo­li­ach we Lwowie: Cmen­tarzu Łycza­kowskim, Cmen­tarzu Obrońców Lwowa zwanym Cmen­tarzem Orląt oraz Cmen­tarzu Janowskim. 

Dzień Niepodległości

9 listopa­da 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. W insc­eniza­cji, w której wzięli udzi­ał uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzię­ki którym może­my dziś żyć w niepodległej Polsce.

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci – pol­skie świę­to państ­wowe obchod­zone 11 listopa­da dla upamięt­nienia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci w 1918, po 123 lat­ach zaborów (1795–1918); świę­to zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchod­zone, przy­wró­cono je w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej w 1989; jest dniem wol­nym od pra­cy.

Święto Niepodległości 2012 w Gimnazjum Nr 3

Uroczys­toś­ci obchodów Świę­ta Odzyska­nia Niepodległoś­ci w Gim­nazjum Nr 3 rozpoczęły się już w piątek. Wszys­tkie klasy wzięły udzi­ał w konkur­sie na wyko­nanie plakatu z okazji 11 listopa­da, uczniowie przy­go­towali spec­jalne przed­staw­ie­nie oraz na prz­erwach moż­na było usłyszeć pieśni patri­o­ty­czne.

Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci – pol­skie świę­to, obchod­zone co roku 11 listopa­da, dla upamięt­nienia roczni­cy odzyska­nia przez Naród Pol­s­ki niepodległego bytu państ­wowego w 1918 roku po 123 lat­ach od rozbiorów doko­nanych przez Aus­trię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostat­nich lat­ach II RP, przy­wró­cone w roku 1989.