Category Archives: ŚWIĘTA HISTORYCZNE

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopa­da ucz­cil­iśmy set­ną rocznicę odzyska­nia niepodległoś­ci. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżan­ki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Światełko Pamięci

Jak co roku, przed Świętem Zmarłych, włączyliśmy się do akcji „Światełko Pamię­ci” pole­ga­jacej na zbiórce zniczy i świec, które zapłonęły
1 listopa­da na pol­s­kich nekropo­li­ach we Lwowie: Cmen­tarzu Łycza­kowskim, Cmen­tarzu Obrońców Lwowa zwanym Cmen­tarzem Orląt oraz Cmen­tarzu Janowskim. 

Dzień Niepodległości

9 listopa­da 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. W insc­eniza­cji, w której wzięli udzi­ał uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzię­ki którym może­my dziś żyć w niepodległej Polsce.

11 listopada — Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci – pol­skie świę­to państ­wowe obchod­zone 11 listopa­da dla upamięt­nienia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci w 1918, po 123 lat­ach zaborów (1795–1918); świę­to zostało ustanowione w 1937, od 1939 nie było obchod­zone, przy­wró­cono je w okre­sie trans­for­ma­cji sys­te­mowej w 1989; jest dniem wol­nym od pra­cy.

Święto Niepodległości 2012 w Gimnazjum Nr 3

Uroczys­toś­ci obchodów Świę­ta Odzyska­nia Niepodległoś­ci w Gim­nazjum Nr 3 rozpoczęły się już w piątek. Wszys­tkie klasy wzięły udzi­ał w konkur­sie na wyko­nanie plakatu z okazji 11 listopa­da, uczniowie przy­go­towali spec­jalne przed­staw­ie­nie oraz na prz­erwach moż­na było usłyszeć pieśni patri­o­ty­czne.

Narodowe Święto Niepodległości

Nar­o­dowe Świę­to Niepodległoś­ci – pol­skie świę­to, obchod­zone co roku 11 listopa­da, dla upamięt­nienia roczni­cy odzyska­nia przez Naród Pol­s­ki niepodległego bytu państ­wowego w 1918 roku po 123 lat­ach od rozbiorów doko­nanych przez Aus­trię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostat­nich lat­ach II RP, przy­wró­cone w roku 1989.