Category Archives: WOLONTARIAT

Pola Nadziei. Dziękujemy…

Pola Nadziei

Jesteśmy gotowi! Przyłącza­my się do akcji Pola Nadziei, której celem jest wspar­cie żarskiego hos­picjum. W szkole rozprowadzane będą cebul­ki żonkili (w kwocie min­i­mum 2 zł za sztukę), a złożone za nie dat­ki przekazane zostaną na rzecz chorych w hos­picjum. Tu rozk­wi­ta dobro, a my może­my stać się jego częś­cią. Zachę­camy do udzi­ału w akcji!

Dziękujemy Wam na okazaną pomoc

Wolon­tar­iusze Szkol­nego Koła PCK oraz Samorząd Szkol­ny serdecznie dzięku­ją Wam Koledzy i Koleżan­ki za okaza­łe serce i tyle słod­koś­ci. Spraw­iliśmy Dzieciom z Domu Samot­nej Mat­ki wiele radoś­ci.

Gala Wolontariatu

W poniedzi­ałek, 5 grud­nia, wolon­tar­iusz­ki czyn­nie dzi­ała­jące w naszej szkole: Emil­ia Wieczyńs­ka, Han­na, Kopala i Julia Sał­dan, zostały nagrod­zone pod­czas miejskiej Gali Wolon­tariatu. Serdecznie grat­u­lu­je­my! Dziew­czynom w tym ważnym momen­cie towarzyszyli koledzy i koleżan­ki z klasy. Jesteśmy z Was bard­zo dum­ni!

Pola Nadziei

Przyłącza­my się do jesi­en­nej kam­panii Pola Nadziei, której celem jest zbiór­ka środ­ków finan­sowych na rzecz mieszkańców żarskiego hos­picjum. Przez cały przyszły tydzień nasi wolon­tar­iusze będą w szkole zbier­ali pieniądze do spec­jal­nej pusz­ki. W podz­iękowa­niu za okazane serce dzieci otrzy­ma­ją nakle­j­ki, a szkoła żonkile, które wios­ną ozdo­bią nasze tere­ny zielone. Zachę­camy do pomo­cy!

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w zbiórkę karmy, koców i akce­soriów dla psów i kotów z żarskiego schro­niska. Zebrane dary zostały już przekazane zwierzę­tom, aby ułatwić im przetr­wanie zimy.

Paczka dla Domu Samotnej Matki

Uczniowie naszej szkoły po raz kole­jny wzięli udzi­ał w akcji orga­ni­zowanej przez Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniows­ki — Słody­cze dla Domu Samot­nej Mat­ki w Żarach. Magia Świąt i chęć niesienia pomo­cy innym sprawiły,że mogliśmy osłodz­ić ten czas naszym młod­szym kole­gom i koleżankom. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich biorą­cych udzi­ał w zbiórce i zaprasza­my oczy­wiś­cie w przyszłym roku.

Razem na Święta 2021

Już po raz czwarty MEiN zachę­ca wszys­tkie szkoły do udzi­ału w akcji „Razem na świę­ta”. Głównym jej celem jest zachęce­nie uczniów do niesienia pomo­cy innym, jak również budowanie wspól­not i więzi między­pokole­niowych. Z uwa­gi na trwa­ją­cy stan epi­demii apelu­je­my o zachowanie zasad bez­pieczeńst­wa pod­czas real­i­zowanych dzi­ałań.

Pola Nadziei

W październiku nasza szkoła po raz kole­jny uczest­niczyła w akcji Pola Nadziei. Zbier­al­iśmy pieniądze na rzecz żarskiego hos­picjum. Dzię­ki duże­mu zaan­gażowa­niu społecznoś­ci szkoły, przekaza­l­iśmy potrze­bu­ją­cym 893,5 zł. Otrzy­mal­iśmy w podz­iękowa­niu 450 cebulek żonkili, które zostały posad­zone na tere­nie szkoły. Wios­ną rozk­wit­ną niosąc radość oraz przy­pom­i­na­jąc, że warto poma­gać innym.

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swo­ją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edy­ta Gaj­da, rad­na miejs­ka dzi­ała­ją­ca w sto­warzysze­niu Tobie i Mias­tu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!