Category Archives: WOLONTARIAT

Jak liść

Nasza szkoła po raz dru­gi uczest­niczyła w kam­panii społecznej „Jak liść” orga­ni­zowanej przez fun­dację hos­picyjną „Dajmy nadzieję”. W dni­ach 5.11.2018 r. – 21.11.2018 r. uczniowie – wolon­tar­iusze rozprowadza­li na tere­nie szkoły list­ki ze skle­j­ki.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 październi­ka obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Zdrowia Psy­chicznego. Również w tym roku nasi uczniowie zaan­gażowali się w orga­ni­zowane w Żarach wydarzenia. Klasa 7a uczest­niczyła w sean­sie porusza­jącego fil­mu pt. “Cud­owny chłopak”.

Finał akcji “Pola Nadziei”

Jesienią nasza szkoła brała udzi­ał w III edy­cji akcji „Pola Nadziei dla Hos­picjum św. Bra­ta Alber­ta”. Zbier­al­iśmy wtedy pieniądze na rzecz chorych. 16 maja br. uczniowie z klasy 5a oraz wolon­tar­iusze z klas gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w spotka­niu pt. „ISKIERKI NADZIEI” będą­cym finałem prowad­zonej akcji.

Pomaganie jest fajne!

Szkol­ny Klub Wolon­tariatu zor­ga­ni­zował konkurs plas­ty­czny dla klas I – III. Zadanie pole­gało na stworze­niu plakatu pro­mu­jącego ideę poma­gania innym. W swoich pra­cach uczest­ni­cy pokaza­li, że poma­gać moż­na na wiele sposobów, np. wyprowadza­jąc psy ze schro­niska, poma­ga­jąc w zaku­pach starszym osobom czy tłu­macząc koledze niezrozu­mi­ały dla niego tem­at.

Wielkanocny koszyczek

Uczniowie naszej szkoły stara­ją się poma­gać innym i dzielić tym, co mają. Również w tym roku członkowie PCK oraz Szkol­nego Klubu Wolon­tariatu zor­ga­ni­zowali akcję pod tytułem „Wielka­noc­ny koszy­czek”. Uczniowie zbier­ali różnorodne słody­cze dla dzieci z Domu Samot­nej Mat­ki. Duża pacz­ka smakołyków na pewno sprawi ogrom­ną radość malu­chom, a nam pozostanie równie wiel­ka satys­fakc­ja.