Category Archives: WYCIECZKI

Wycieczka do Chich

W środę uczniowie klasy 5a i kilku z innych klas wybrali się na wycieczkę do Chich i pob­liskiej Szprotawy. Goś­cili w XVI wiecznym pałacu. Brali udzi­ał w warsz­tat­ach ceram­icznych, turnieju łuczniczym, grali w kryki­eta, robili wielkie ban­ki myd­lane i jedli kiełbaskę z gril­la. W Szprotaw­ie odwiedzili Pale­op­ark. Humory dopisy­wały. Wracali pełni wrażeń ze śpiewem na ustach. Chcą jechać znowu… Było super!!!

Z wizytą na poczcie

W środę, 9 listopa­da, klasa 2a odwiedz­iła pocztę. Pra­cown­ice pocz­ty, p. Marzena i p.Ewelina, oprowadz­iły nas po pomieszczeni­ach i opowiedzi­ały o przez­nacze­niu każdego z nich. Prześledzil­iśmy drogę lis­tu, poz­nal­iśmy pracę listonosza, stem­plowal­iśmy kart­ki. Pra­ca pocz­tow­ców nie jest łat­wa. Wyrazy sza­cunku dla wszys­t­kich pra­cown­ików.

Z wizytą w skansenie

Najmłod­si uczniowie naszej szkoły odwiedzili Muzeum Etno­graficzne w Ochli, w którym mogli zobaczyć, zwiedza­jąc drew­ni­ane chałupy z Dol­nych Łużyc, jak mieszkali kiedyś nasi  przod­kowie. To najwięk­szy w naszym kra­ju taki skansen. Znaczną część jego zbiorów stanow­ią dawne sprzę­ty rol­nicze, meble, trady­cyjne tkaniny i ubio­ry ludowe.

Przygoda z ceramiką

Uczniowie klasy 2a i 4a odwiedzili Żywe Muzeum Cerami­ki w Bolesław­cu, gdzie poz­nali wszys­tkie etapy pro­dukcji naczyń kamionkowych. Po zwiedza­niu uczest­niczyli w warsz­tat­ach “Młodego Cerami­ka”, pod­czas których tworzyli swo­ją wyjątkową deko­rację na kubkach. Gdy naczy­nia zostaną wypalone, dzieci otrzy­ma­ją je w prezen­cie. Po bolesław­iec­kich atrakc­jach udali się na szczyt wygasłego wulka­nu i zwiedzili Zamek Grodziec, a następ­nie zjedli posiłek w ulu­bionej przez wycieczkow­iczów restau­racji M 😉 To był miły dzień!

Odkrywaliśmy tajemnice Dolnego Śląska — wycieczka klasy 7a i 5a

Uczniowie klasy 7a i 5a zgłębiali tajem­nice Dol­nego Śląs­ka w Wałbrzy­chu i Nowej Rudzie. W Wałbrzy­chu zwiedzil­iśmy Cen­trum Nau­ki i Sztu­ki Stara Kopal­nia, czyli dawną Kopal­nię Węgla Kami­en­nego „Julia” („Thorez”). Naszy­mi prze­wod­nika­mi byli gór­ni­cy. Zwiedzil­iśmy i zobaczyliśmy m.in. chod­nik podziem­ny, kuźnię, zabytkowe maszyny wycią­gowe, hale tokarek i frezarek oraz wieżę widokową.

Szaleństwa wycieczkowe 3b i Dolina Szyszyny

Spaceru­jąc ścieżka­mi leśny­mi, brzegiem Szyszyny, widzieliśmy paśnik dla zwierząt, karm­ni­ki dla ptaków oraz łap­ki na szkod­ni­ki. Zwiedzanie his­to­rycznych budowli oraz szukanie skar­bów zostaw­iliśmy sobie na koniec. To był udany dzień. Dobrze być razem.

7c na wycieczce

Wycieczka do stolicy

Uczniowie klas ósmych w dni­ach 25–27.04.2022r. odwiedzili Warsza­wę. Pier­wszego dnia udali się z wiz­ytą do Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, zobaczyli Sta­dion Nar­o­dowy oraz wjechali windą na 30 piętro Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, z którego podzi­wiali piękną panoramę mias­ta. Tego dnia mieli też okazję prze­jechać się metrem.

Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I‑III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocław­iu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lac­je, wierne rep­li­ki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­c­je ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych per­spek­tywach.

Czekoladowe szaleństwo

Czeko­lad­owe sza­leńst­wo w świątecznej atmos­ferze 🙂 Tak moż­na by opisać to, co uczniowie klas 5b, 5d i 6a przeżyli w fab­ryce czeko­la­dy oraz na jar­marku bożonar­o­dzeniowym w Cot­tbus. Był wesoło i bard­zo słod­ko 😉