Category Archives: WYCIECZKI

Wycieczka klas: 4c i 5c

22 maja klasy 4c i 5c odbyły wycieczkę. Dzieci zwiedz­iły zamek w Czernej, płynęły statkiem po Odrze oraz łączyły naukę i zabawę w Parku Fizy­ki w Nowej Soli. Wycieczkę uzna­je­my za niezwyk­le udaną.

Wycieczka, kl. 2b, 4–6.06.2018 — Kołatka

SOS-na ratunek-kurs pier­wszej pomo­cy.
Nau­ka, relaks i zasłużony odpoczynek=ŚWIETNA ZABAWA

Wycieczka do biblioteki

Gru­pa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­liote­ki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­liote­ki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­woś­ci daje im ta insty­tuc­ja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejs­cu w bib­liotece moż­na bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udzi­ał w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wys­taw­ie.

Z wizytą w w Annahȕtte

” Na tropie region­al­nego charak­teru”- taki tytuł nosił pro­jekt pol­sko- niemieck­iej wymi­any uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów a Grund­schule w Annahȕtte. Pro­jekt był współ­fi­nan­sowany ze środ­ków UE za pośred­nictwem Eurore­gionu Spre­wa- Nysa- Bóbr.

Wycieczka 1a i 2b

W dniu 24 mają nasza klasa, czyli 1a pojechała na wycieczkę do Kołat­ki. Wszyscy byli przy­go­towani i podekscy­towani na myśl o tym, że już nie dłu­go spędz­imy trzy dni razem, odpoczy­wa­jąc i nie martwiąc się o szkołę. Dro­ga do ośrod­ka w Kołatce minęła szy­bko i przy­jem­nie. Kiedy stal­iśmy przy drzwiach recepcji, niecier­pli­wiąc się, kiedy dostaniemy klucze do naszych domków.

Wspomnień czar…

24 październi­ka 2015r. dzień każdego z nas zaczął się bard­zo wcześnie. Wybier­al­iśmy się do stol­i­cy. Celem naszej wyciecz­ki kla­sowej było zwiedze­nie Warsza­wy i spędze­nie razem cza­su.
Pier­wszy dzień zaczął się od zbiór­ki chwilę po 4 nad dwor­cu PKP w Zielonej Górze. Pociąg pod­jechał na per­on punkt 5 i wyruszyliśmy. Zas­pani, a zarazem podekscy­towani, spędzil­iśmy 4 godziny w pociągu. Podróż minęła bard­zo szy­bko.

Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo- Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogo­da dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieś­ci o napotkanych rośli­nach i zwierzę­tach.

Debiut na rynku pracy

Uczniowie klasy 2b dn. 17.03.2016r .   goś­cili w Restau­racji LEW.. Była to kole­j­na wiz­y­ta  studyj­na zainicjowana przy współpra­cy naszej szkoły z Forum Młodych w ramach pro­jek­tu ” DEBIUT NA RYNKU PRACY” . Uczniowie zapoz­nali się z pra­ca w zawodzie : kel­ner, bar­man, kucharz.

Jak przygoda to tylko w Warszawie

14 wrześ­nia 2015 roku rozpoczęła się nasza trzyd­niowa wyciecz­ka do Warsza­wy. Pojechała na nią gru­pa 60 osób i czterech nauczy­cieli. O 3:00 rano zebral­iśmy się w zatoce parkingowej przy naszym Gim­nazjum nr 3. Wyruszyliśmy do Zielonej Góry auto­busem. Następ­nie, z zielonogórskiej stacji PKP, ruszyliśmy w 4‑godzinną podróż do naszej stol­i­cy.

Szlakiem żarskich zabytków

Dnia 2 czer­w­ca 2015 roku uczniowie klasy drugich Gim­nazjum nr 3 wybrali się na wycieczkę po Żarach. Wyruszyliśmy o 9:50, a naszym prze­wod­nikiem był his­to­ryk region­al­ista pan Rafał Szym­czak