Category Archives: Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania Czyt*AS 2022

Miło nam zako­mu­nikować wszem i wobec, że Jakub Kamińs­ki z klasy 4a zajął 3 miejsce w Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS, którego orga­ni­za­torem już po raz … była Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach. Natalia Gbyl z 7d otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my!

Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci

2 kwiet­nia to Między­nar­o­dowy Dzień Książek dla Dzieci. Z tej okazji w bib­liotece szkol­nej odbyły się z spotka­nia z ucz­ni­a­mi, pod­czas których roz­maw­ial­iśmy o ulu­bionych książkach, kolorowal­iśmy postaci z najchęt­niej czy­tanych bajek oraz oglą­dal­iśmy filmy: o pow­stawa­niu książek i sposo­bie wyko­na­nia samodziel­nie książecz­ki. Spotka­nia zakończyły zabawy: zagad­ki, rebusy i kalam­bury doty­czące bajek dla dzieci. Zaprasza­my do czy­ta­nia, nie tylko od świę­ta!!!

Czytelnictwo będzie na medal!

Czy to na lekc­jach (wiz­y­ty w wychowaw­ca­mi), czy to w cza­sie prz­erw bib­liote­ka pęka w szwach 😉 Zaprasza­my i do wypoży­czeń zachę­camy!

Zapraszamy do naszej biblioteki!!!

Kandydatek 📖 📖 📖 na randkę nie dla wszystkich starczyło ;)

Akc­ja bib­liotecz­na “Rand­ka w z książką” Przys­porzyła dzieciom masę fra­jdy. Książ­ki rozeszły się niczym świeże bułecz­ki. Radoś­ci było co niemi­ara. Kandy­datek jed­nak nie dla wszys­t­kich star­czyło 😉 Zaprasza­my do bib­liote­ki, tutaj każdy zna­jdzie coś lub kogoś dla siebie 😉

Książki na święta

A może świę­ta z książką? Zaprasza­my do bib­liote­ki 😉

Przerwa na Czytanie 2021. Dziękujemy za Wasz aktywny udział!!!

Mała Książka — Wielki Człowiek

Mała Książka — Wielki Człowiek

Co to jest książ­ka? To taki zbiór literek… To obraz­ki, wierszyki…Książka rozwi­ja wyobraźnię, dzię­ki niej sta­je­my się mądrze­jsi… To tylko nieliczne odpowiedzi pier­ws­zok­la­sistów, którzy odwiedzili bib­liotekę szkol­ną w ramach pro­jek­tu “Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”. #małaksiążkawielkiczłowiek
Roz­maw­ial­iśmy o książce i bib­liotece, oglą­dal­iśmy filmi­ki na ten tem­at, baw­iliśmy się i robil­iśmy zdję­cia. Nagral­iśmy też krót­ki filmik 😉 Pola wie doskonale, co to jest książ­ka, ale zjadła ją trema! Kogo z dorosłych nie zja­da?

Dzień Pluszowego Misia

– Kubu­siu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosi­aczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czu­je.