Category Archives: Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Książki na święta

A może świę­ta z książką? Zaprasza­my do bib­liote­ki 😉

Przerwa na Czytanie 2021. Dziękujemy za Wasz aktywny udział!!!

Mała Książka — Wielki Człowiek

Mała Książka — Wielki Człowiek

Co to jest książ­ka? To taki zbiór literek… To obraz­ki, wierszyki…Książka rozwi­ja wyobraźnię, dzię­ki niej sta­je­my się mądrze­jsi… To tylko nieliczne odpowiedzi pier­ws­zok­la­sistów, którzy odwiedzili bib­liotekę szkol­ną w ramach pro­jek­tu “Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”. #małaksiążkawielkiczłowiek
Roz­maw­ial­iśmy o książce i bib­liotece, oglą­dal­iśmy filmi­ki na ten tem­at, baw­iliśmy się i robil­iśmy zdję­cia. Nagral­iśmy też krót­ki filmik 😉 Pola wie doskonale, co to jest książ­ka, ale zjadła ją trema! Kogo z dorosłych nie zja­da?

Dzień Pluszowego Misia

– Kubu­siu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosi­aczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czu­je.

Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

W Między­nar­o­dowym Miesiącu Bib­liotek Szkol­nych, jakim jest październik, przys­tąpil­iśmy do akcji bicia reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie – II Między­nar­o­dowej edy­cji VI Ogólnopol­skiej akcji „Prz­er­wa na czy­tanie – bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie”. W ubiegłym roku wzięło w niej udzi­ał 149 851 osób z całego świa­ta, m.in. z Litwy, Kazach­stanu, Por­tu­galii i Francji.

Każdy znalazł coś dla siebie…

Kole­j­na wiz­y­ta wiernych przy­jaciół bib­liote­ki. Każdy z uczniów klasy 2a znalazł jakąś książkę dla siebie. Łuc­ja wypoży­czyła m.in. “Monia ratu­je faraona” i “Kto ura­tował jed­no życie…”, Kaja “Niedźwiad­ka polarnego”, a Tola “Na tropie”. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie.

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Październik to Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­nych. Świę­to pow­stało z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Bib­liotekarzy Szkol­nych w 1999 roku. Lena, Prze­mek, Grac­jan i inni uczniowie z klasy IIIb udowad­ni­a­ją swo­ją obec­noś­cią, że ist­nie­nie miejsc do czy­ta­nia w szkole ma sens 😉 Zaprasza­my!

Czytanie fajne jest! Wizyta klasy 2a

Wizyta w bibliotece — klasa 1a

Wczo­raj bib­liotekę szkol­ną odwiedzili uczniowie z klasy 1a z wychowaw­czynią, p. Ireną Flit­tą. Pier­ws­zok­lasiś­ci zapoz­nali się z księ­gozbiorem bib­liote­ki oraz zasada­mi wypoży­cza­nia i zwraca­nia książek. Pier­wsze baj­ki i bajecz­ki powędrowały w ręce uczniów. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie!