Category Archives: Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Czytelnicy na medal!

Uczniowie klasy 1b zaprzecza­ją powszech­ne­mu stereo­ty­powi, że Polacy/Uczniowie książek nie czy­ta­ją 😉 Najlep­si czytel­ni­cy w szkole odwiedzili bib­liotekę szkol­ną w ramach pro­jek­tu “Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”👏👏👏 Była to okaz­ja do podz­iękowa­nia młodym czytel­nikom, bliższego poz­na­nia się, a także roz­mowy o książkach i innych sposobach na nudę. Dzięku­ję za miłe spotkanie i zapraszam do odwiedzin! 📚❤️📖❤️

Mała Książka — Wielki Człowiek

Karoli­na, Lena, Ines i Julia z klasy 1 a mają się z bib­lioteką za pan brat od daw­na! Czy­ta­ją pięknie i płyn­nie, więc wypoży­cza­ją książ­ki częs­to, bo wiedzą, że to doskon­ały sposób na nudę! Inni jeszcze się uczą czy­tać, rzadziej odwiedza­ją bib­liotekę, oswa­ja­ją się dopiero z „wzorka­mi” na kartkach książek 😉 Ale oglą­da­ją np. w nich obraz­ki, a z tymi pozy­cji w bib­liotecznym księ­gozbiorze też nie braku­je.

Rekord pobity!!!

Sko­ro gitarzyś­ci mają swój reko­rd to czemu nie i czytel­ni­cy! Po raz siód­my w Polsce i trze­ci na świecie odbyło się wielkie świę­to czytel­ników i książek — Prz­er­wa na czy­tanie — bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie. Do akcji zgłosiły się 2882 placów­ki, praw­ie tysiąc więcej niż w zeszłym roku. Tegorocz­na akc­ja odbyła się w 2667 insty­tuc­jach w Polsce i 22 innych państ­wach. Ofic­jal­nie ogłasza­my, że zeszłoroczny reko­rd został pobity o pon­ad 200 tysię­cy osób! NOWY REKORD w licz­bie osób czy­ta­ją­cych  na prz­er­wie wynosi 578 TYSIĘCY 433 OSÓB! Cieszymy się, że byliśmy częś­cią tego wydarzenia.

Lekcja biblioteczna w klasie 1a

Czy warto zaglą­dać do bib­liote­ki szkol­nej i dlaczego warto czy­tać książ­ki? Na te dwa pyta­nia próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klasy 1a pod­czas lekcji bib­liotecznej w klasie. Niek­tórzy już są czytel­nika­mi na medal! Bib­liote­ka zaprasza!

Przerwa na czytanie — idziemy na rekord!!!

W tym roku również przys­tąpil­iśmy do akcji bicia reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie – III Między­nar­o­dowej edy­cji akcji „Prz­er­wa na czy­tanie – bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie”. Akcję przeprowadzil­iśmy 20 październi­ka br. Wzięło w niej udzi­ał 362 uczniów oraz 15 nauczy­cieli.

Będziemy bili rekord!

Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania Czyt*AS 2022

Miło nam zako­mu­nikować wszem i wobec, że Jakub Kamińs­ki z klasy 4a zajął 3 miejsce w Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS, którego orga­ni­za­torem już po raz … była Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach. Natalia Gbyl z 7d otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my!

Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci

2 kwiet­nia to Między­nar­o­dowy Dzień Książek dla Dzieci. Z tej okazji w bib­liotece szkol­nej odbyły się z spotka­nia z ucz­ni­a­mi, pod­czas których roz­maw­ial­iśmy o ulu­bionych książkach, kolorowal­iśmy postaci z najchęt­niej czy­tanych bajek oraz oglą­dal­iśmy filmy: o pow­stawa­niu książek i sposo­bie wyko­na­nia samodziel­nie książecz­ki. Spotka­nia zakończyły zabawy: zagad­ki, rebusy i kalam­bury doty­czące bajek dla dzieci. Zaprasza­my do czy­ta­nia, nie tylko od świę­ta!!!

Czytelnictwo będzie na medal!

Czy to na lekc­jach (wiz­y­ty w wychowaw­ca­mi), czy to w cza­sie prz­erw bib­liote­ka pęka w szwach 😉 Zaprasza­my i do wypoży­czeń zachę­camy!

Zapraszamy do naszej biblioteki!!!