Category Archives: ZDROWY STYL ŻYCIA

1 Żarski Tydzień Zdrowia Psychicznego

Nasza szkoła włączyła się do obchodów  I Żarskiego Tygod­nia Zdrowia Psy­chicznego orga­ni­zowanego przez Środowiskowy  Dom Samopo­mo­cy w Żarach, Porad­nię PROFIL i porad­nię EGO. W poniedzi­ałek 19 wrześ­nia  uczniowie klasy 1e wraz z opieku­na­mi p. Mał­gorza­ta Merk i p. Róży­cką Mał­gorza­tą uczest­niczyli w uroczystym rozpoczę­ciu  obchodów tego tygod­nia .

Profilaktyka

W ramach szkol­nego pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki w bieżą­cym roku szkol­nym w naszym gim­nazjum przeprowad­zone zostały pro­gramy w formie warsz­tatów by prze­ci­wdzi­ałać prze­mo­cy i cyber­prze­mo­cy wśród dzieci i młodzieży — ” Prze­moc boli” oraz “Narko­ty­ki?

Happening

Dn. 10.06.16r. uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w. hap­peningu Zaloguj się do życia — prze­ciw uza­leżnieniom” zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach.

Uzależnieniom mówimy Nie

Wyni­ki konkur­su plas­ty­cznego  “Uza­leżnieniom mówimy nie”.
Komis­ja w składzie : Mał­gorza­ta Merk, Tekla Pawlic­ka, Kari­na Sys­ka, Jolan­ta Zabawa ustal­iła :
I miejsce : Michał Bort­nik, Sła­womir Koro­cho­da

Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­er­wy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jek­tu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, gru­pa teatral­na z naszej szkoły „Wesołe Trój­ki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­naz­ja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpra­cy Żarskiego Domu Kul­tu­ry.

Żyj aktywnie i zdrowo

W naszej szkole real­i­zowany jest pro­jekt w ramach zada­nia z zakre­su admin­is­tracji rzą­dowej” Żyj akty­wnie i zdrowo”. Pro­jekt dofi­nan­sowywany jest ze środ­ków Woje­w­ody Lubuskiego.

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia, eliminacje szkolne.

20 listopa­da zor­ga­ni­zowana została w szkole Olimpia­da Zdrowego Sty­lu Życia. Uczniowie wykaza­li się duża wiedzą na tem­at praw­idłowego żywienia, chorób zakaźnych i znaczenia wysiłku fizy­cznego na młody orga­nizm.