Category Archives: SPORT

Sukcesy lekkoatletów!

Uczniowie naszej szkoły god­nie zaprezen­towali się w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla każdego” na Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze. W zawodach wys­tąpili zawod­ni­cy z wojew­ództw dol­nośląskiego, wielkopol­skiego i lubuskiego, którzy rywal­i­zowali w skoku w dal, w skoku wzwyż oraz w biegu na 60 m. Wszyscy byli podzie­leni na grupy wiekowe U12, U14 i U16.  Najszyb­szym w biegu na 60 m. w grupie U16 okazał się Kacper Twardy, który ukończył z reko­r­dem życiowym 7,70 s.

Srebro dla koszykarzy!

Sre­brne medale zdobyła nasza druży­na chłopców w koszykars­kich mis­tr­zost­wach Żar. Turniej odbył się 25.11 br. W meczu finałowym, po zaciętej i sportowej walce musieliśmy uznać wyżs­zość naszych kolegów z SP8. Mecz zakończył się wynikiem 34–32. Jesteśmy z Was dum­ni.

Złoto dziewcząt w biegach przełajowych!!!

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Powia­towe bie­gi przeła­jowe. Nasza druży­na dziew­cząt wywal­czyła zło­ty medal i zak­wal­i­fikowała się do finału wojew­ódzkiego. Szkołę reprezen­towały: Julia Sał­dan, Amel­ka Kowzan, Emil­ia Wieczyńs­ka, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Kali­na Rybak, Mają Gołąb oraz Justy­na Wer­cholak. Druży­na chłopców zajęła IV miejsce. Skład drużyny: Oktaw­ian Muszyńs­ki, Jakub Pop­ko, Jakub Jobczyk, Dominik Robaszews­ki, Fil­ip Piotrows­ki, Szy­mon Maty­jasek, Daw­id Godziejew­icz oraz Remik Kliszczak. Grat­u­lu­je­my!!!

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie

16 wrześ­nia br. 500 dzieci z roczników 20011–2012,a wśród nich nasi uczniowie, wzięło udzi­ał w wojew­ódz­kich roz­gry­wkach pt. “Lekkoatle­ty­czne Nadzieje Olimpi­jskie”. Tego dnia odbyło się również otwar­cie sta­dionu lekkoatle­ty­cznego Are­na, na którym odbyły się zawody. Na imprezie goszc­zono pol­skie olimpij­ki i mis­trzynie w lekkiej atle­tyce. Dzieci wys­tar­towały z dużym zaan­gażowaniem, w dwóch wybranych konkurenc­jach. Wró­cil­iśmy zad­owoleni. Opiekunowie: Kami­la Krzemińs­ka-Bielak i Wio­let­ta Łab­ul.

Mamy złoto, srebro i brąz

Kole­jny sukces naszych lekkoatletów na finale wojew­ódzkim. Mamy zło­to, sre­bro i brąz. W Międzyrzeczu, 8 czer­w­ca, odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatle­tyce. Do finału wojew­ódzkiego po zawodach powia­towych dostało się 8 osób, które miały możli­wość rywal­i­zowa­nia o miano najlep­szych w wojew­ództwie lubuskim.

Amelia Kowzan Mistrzynią Polski Muaythai

5 czer­w­ca br. w Krakowie zakończyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Muaythai dzieci i kade­tów. Miło nam donieść, że nasza uczen­ni­ca Amelia Kowzan (klasa 7a) trenu­ją­ca w Żarskim Klu­bie Sportów Wal­ki, zdobyła na tych mis­tr­zost­wach zło­ty medal. Oprócz wywal­czonego tytułu Mis­trzyni Pol­s­ki Muaythai została również wyróżniona tytułem Najlep­szej Zawod­nicz­ki Mis­tr­zostw Pol­s­ki w kat U14. Bra­wo Amel­ka! Jesteśmy dum­ni. Trzy­mamy kciu­ki za Two­je dal­sze sukcesy na are­nie między­nar­o­dowej.

Sukces w czwórboju!!!

Finał Powiatu Igrzysk Dzieci Starszych w czwór­bo­ju, który odbył się 30.05 na sta­dion­ie Syre­ny zakończył się sukce­sem naszych zawod­ników. Chłop­cy okaza­li się najlep­si i zdoby­wa­jąc złote medale, awan­sowali do Finału Wojew­ódzkiego. Skład: Twardy Kacper, Pop­ko Jakub, Maty­jasek Szy­mon, Kliszczak Remigiusz, Piotrows­ki Fil­ip, Jobczyk Jakub i Gre­lińs­ki Mateusz. Dzięku­je­my i grat­u­lu­je­my!!!

Edukacja przez Szachy w Szkole

27 maja br. uczniowie żars­kich szkół będą rywal­i­zowali ze sobą w Turnieju Sza­chowym — Edukac­ja przez Szachy w Szkole. Jego orga­ni­za­torem jest Wydzi­ał Oświaty, Kul­tu­ry i Sportu Urzę­du Mias­ta Żary, patronatem objęła go Bur­mistrz Mias­ta Żary p. Danu­ta Madej, a kierown­ikiem i zarazem sędz­ią jest p. Bog­dan Hadryś.

Z podwórka na bieżnię

20 maja br. licz­na gru­pa uczniów ze szkoły uczest­niczyła w imprezie sportowej “Z pod­wór­ka na bieżnię”. W zabawach lekkoatle­ty­cznych wzięło udzi­ał 250 zawod­ników, każdy otrzy­mał medal i koszulkę. Prowadzili ją znani sportow­cy Sebas­t­ian Chmara i Paweł Januszews­ki. Wszyscy wró­cili do szkoły zad­owoleni i uśmiech­nię­ci. Uczniowie byli pod opieką p. Kamili Krzeminskej-Bielak, p. Wio­le­ty Łab­ul i p. Dar­iusza Wisza.

Mamy złoto!!!

W Fes­ti­walu sztafet, który odbył się na sta­dion­ie Syre­na w Żarach, druży­na SP 5 zdobyła zło­ty medal w finale powiatu Igrzysk Dzieci w kat­e­gorii 4x100 metrów. Szkołę reprezen­towali: Kacper Twardy 7b, Jakub Pop­ko 7b, Szy­mon Maty­jasek 7b, Remigiusz Kliszczak 7d i Fil­ip Piotrows­ki  7d. Druży­na zwyciężyła również w kat­e­gorii sztafe­ta szwedz­ka 400–300-200–100 metrów, ale w tym biegu wys­tar­towała bez możli­woś­ci klasy­fikacji. GRATULACJE!!!