Category Archives: SPORT

Lekkoatletyczne sukcesy naszych uczniów

Nasi młodzi lekkoatle­ci mają bard­zo pra­cowite tygod­nie. W Słu­bi­cach, we wtorek, odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w ramach pro­gra­mu “Lekkoatle­ty­ka dla każdego”. Zdobyliśmy dwa medale. W pch­nię­ciu kulą brą­zowy medal zdobyła Oli­wia Flor­czak – 9,67 m., a drugie miejsce w biegu na 1000 m. wywal­czył Fil­ip Rewaj w cza­sie 3,15,13 s.

Edukacja przez szachy w szkole — turniej

W piątek w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy, którego orga­ni­za­torem był Urząd Mias­ta Żary oraz nasza szkoła. W zawodach brały udzi­ał dzieci z klas I‑III z żars­kich szkół pod­sta­wowych, które uczest­niczą w pro­gramie “Edukac­ja przez szachy w szkole”. Dzieci rywal­i­zowały ze sobą w pię­ciu run­dach sza­chowych, zdoby­wa­jąc piątą kat­e­gorię sza­chową. Z naszej szkoły najwyżej upla­sował się Bar­tosz Bochoń , który upla­sował się na trzec­im miejs­cu. Wszys­tkim grac­zom grat­u­lu­je­my sukcesów!

Kolejny sportowy sukces. Mamy mistrzostwo!

W Słu­bi­cach odbył się “Fes­ti­w­al sztafet” Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa. Naszą szkołę reprezen­towały zespoły dziew­cząt i chłopców w sztafe­tach 4x100m i szwedzkiej. Dziew­czę­ta zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w sztafe­cie 4x100m, chłop­cy zajęli czwarte miejsce. W sztafe­cie szwedzkiej oby­d­wa zespoły zajęły siódme miejs­ca. Grat­u­lu­je­my!

Sabat Laureatem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów 18 maja br. wziął udzi­ał w Powia­towym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, zosta­jąc jego Lau­re­atem. Tym samym otrzy­mał nom­i­nację do Wojew­ódzkiej Gali Tanecznej.

Kacper Twardy Mistrzem Polski w sztafecie 4x200m U16

Uczeń naszej szkoły Kacper Twardy reprezen­tu­ją­cy klub MLKS Agros Żary Mis­trzem Pol­s­ki w sztafe­cie 4x200m U16 🏆🏆🥇. Grat­u­lu­je­my!!!

Srebro w Finale Wojewódzkim

Znakomi­cie zaprezen­towali się nasi koszykarze, zdoby­wa­jąc w Finale Wojew­ódzkim LOM Igrzysk Młodzieży Szkol­nej koszyków­ki 3x3 sre­brne medale. Po trud­nym turnieju, w którym star­towało 14 drużyn, nasi chłop­cy ulegli dopiero w meczu finałowym drużynie SP 13 z Gor­zowa. Naszą szkołę reprezen­towali: Kryspin Drzewin­s­ki, Jakub Pop­ko, Szy­mon Maty­jasek i Jakub Jobczyk. Grat­u­lu­je­my!

Wypływali” medale

W ubiegły piątek, na base­nie Wod­nik, odbyły się powia­towe zawody w pły­wa­niu szkół pod­sta­wowych. Bard­zo dobrze się zaprezen­towali się w nich nasi uczniowie, zdoby­wa­jąc drużynowo brą­zowy medal w kat­e­gorii dziew­cząt i chłopców. Nato­mi­ast w sztafe­tach dziew­czę­ta wypły­wały sre­brny medal, a chłop­cy brą­zowy.

Jedziemy na Mistrzostwa Polski

W Babi­moś­cie dziew­czę­ta z naszej piąt­ki zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w drużynowych bie­gach przeła­jowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Druży­na w składzie: Han­na Andrze­jew­s­ka, Maja Gołąb, Han­na Kopala, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Justy­na Wer­cholak star­tu­ją w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki do Byd­goszczy.

Sukcesy w przełajach

Wczo­raj w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Finały Powiatu w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach sztafe­towych, w których świet­nie spali się nasi uczniowie. Zdobyli medale oraz awan­sowali do Finału Wojew­ódzkiego, który odbędzie się w Babi­moś­cie 20 kwiet­nia br. Zło­ty medal w drużynie dziew­cząt w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej oraz indy­wid­u­alne: 2 i 3 miejsce Hani Andrze­jew­skiej i Kaliny Rybak. Sre­brne medale drużyny chłopców oraz 2 miejsce indy­wid­u­al­nie w Igrzyskach Dzieci Starszych dla Fil­i­pa Rewa­ja. Grat­u­lu­je­my!

Sport to zdrowie!

Na początku 2023 r. w naszej szkole klasy czwarte miały okaz­je na lekc­jach wychowa­nia fizy­cznego rywal­i­zować w rzu­cie piłeczką palan­tową oraz w biegu wytrzy­małoś­ciowym na 4 min­u­ty (pole­ga on na prze­bieg­nię­ciu jak najwięk­szej iloś­ci metrów w ciągu 4 min­ut). W rzu­cie piłeczką palan­tową najlep­sza okaza­ła się Karoli­na Dac (4B) – 25,4 m, na drugim miejs­cu była Annelia Traw­czyńs­ka (4A)- 20,7 m, a trze­cie zajęła Noe­mi Hryniewicz (4B)-20,5 m. Wśród chłopców pier­wszy był Jakub Redes (4A) ‑24,5 m. na drugim miejs­cu Alan Butyńs­ki (4B)- 22,9 m, a na trzec­im Antoni Szkuć­ka (4A)- 21,2 m.