Category Archives: SPORT

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w drużynowych i indywidualnych biegach przełajowych

W Lipinkach odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych, w których bard­zo dobrze zaprezen­towała się druży­na chłopców z klas 7 i 8. Bie­gacze z dość dużą przewagą zwyciężyli w klasy­fikacji drużynowej. Skład drużyny: Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Mateusz Bartkowiak, Fil­ip Rewaj, Ilia Vasylchenko, Fil­ip Franczuk i rez­er­wowy Igor Sze­jdewik.

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23

W dniu 27 mar­ca odbyło się uroczyste pod­sumowanie Powia­towej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23. Nagrod­zony­mi ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 zostali: Han­na Andrze­jew­s­ka, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Justy­na Wer­cholak, Jakub Jobczyk, Szy­mon Maty­jasek, Jakub Pop­ko, Fil­ip Rewaj, Karoli­na Dac, Mile­na Kubat, Marceli­na Med­wediuk, Zuzan­na Pał­ka, Wik­to­ria Panek i Kacper Twardy. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów 💪💪💪

Sukcesy w biegach przełajowych

Na żarskiej „Syre­nie” 27 mar­ca roze­gra­no Igrzys­ka Dzieci oraz Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych. W zawodach miejs­kich przy­go­towanych przez Agros Żary wys­tar­towało ok. 200 zawod­ników, a medale wręcza­li Pan Dyrek­tor MOSiR Andrzej Marku­lak i Pan Bog­dan Kępińs­ki. Zawod­nikom towarzyszyła bard­zo ład­na pogo­da, a ich zma­gania na wspani­ałych zdję­ci­ach uwieczniła Pani @Fudali.

Srebrne medale w pływaniu

Dziew­czę­ta na zawodach pływac­kich zdoby­wa­ją sre­brne medale. Hania Lato z kl. 5a w sty­lu klasy­cznym, Olek­san­dra Senkiv z kl. 5a w sty­lu grz­bi­etowym i Bian­ka Gielicz z kl. 6a w kraulu oraz w sztafe­cie. Dziew­czę­ta miały do poko­na­nia 50 m. Grat­u­lu­je­my!

Odwiedziny ;)

Przed­szko­la­ki z Miejskiego Przed­szko­la nr 8 w Żarach na lekcji wf w naszej szkole! To było dobre spotkanie! Pamię­ta­j­cie, że sport zawsze wyzwala radość!

Wizyta Biedronek i Elfów

Biedron­ki i Elfy z Miejskiego Przed­szko­la nr 10 w Żarach  odwiedz­iły dziś naszą szkołę. Dzieci miały okazję uczest­niczyć w zaję­ci­ach sportowych ⛹️‍♂️🤸🏅

12. Hallenmeeting vom LC Cottbus

W ubiegłą sobotę uczniowie z naszej szkoły uczest­niczyli w między­nar­o­dowych zawodach w Niem­czech, w 12. Hal­len­meet­ing vom LC Cot­tbus. Dla wielu z nich był to pier­wszy poważny start w zawodach tej ran­gi. Wys­tąpiło tam praw­ie 600 młodych zawod­ników z różnych kra­jów. Uczniowie SP 5, którzy uczest­niczą w zaję­ci­ach Lekkoatle­ty­ki dla każdego, spisali się bard­zo dobrze i ustanow­ili wiele reko­rdów życiowych oraz wykaza­li się oni ogrom­nym zaan­gażowaniem i wolą wal­ki. WIELKIE BRAWA DLA RODZICÓW!!!, którzy dowieźli dzieci na zawody i moc­no im kibi­cow­ali. GRATULACJE!!! Wyni­ki poniżej.

Pieszo czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach

W ramach pro­jek­tu pn. “Pies­zo czy na row­erze bądź bez­pieczny na dro­gach w Żarach” otrzy­mal­iśmy zestaw mobil­nego miastecz­ka, który prezen­tu­je­my na razie na zdję­ci­ach. Szyku­j­cie row­ery… 🚴‍♀️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️

Mistrzostwa województwa lubuskiego w sztafetowych biegach przełajowych

19 październi­ka w Babi­moś­cie odbyły się Mis­tr­zost­wa wojew­ództ­wa lubuskiego w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych, do których awans uzyskała druży­na chłopców z 7 i 8 klas. Nasi zawod­ni­cy, pomi­mo bard­zo krótkiego cza­su między zawoda­mi powia­towy­mi a wojew­ódzki­mi, wykaza­li się wielką wolą wal­ki i zaan­gażowaniem i po walce upla­sowali się na 10 miejs­cu w wojew­ództwie.

Mamy finał!

Mamy finał. 17 październi­ka w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Powia­towe Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Nasza druży­na świet­nie się spisała wygry­wa­jąc całe zawody ze znaczną przewagą i jako najlep­sza druży­na będzie reprezen­tować Powiat Żars­ki w finale wojew­ódzkim, który już 19 październi­ka odbędzie się w Babi­moś­cie. Chłop­cy pobiegli w składzie: Ilia Vasylchenko, Mateusz Bartkowiak, Oli­wier Gór­ni­ak, Marcin Maciejew­s­ki, Fil­ip Rewaj, Szy­mon Frymer i rez­er­wowy Vitalii Tsarevych.