Category Archives: KOSZYKÓWKA

Dziewczyny na medal!

W Żars­kich Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w koszyków­ce 3×3 dziew­cząt nasza reprezen­tac­ja zajęła 1 miejsce!  Skład zespołu: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Amelia Pawlic­ka, Wik­to­ria Dondz­iło i Zuzan­na Lip­ińs­ka. Opiekunem drużyny jest Euge­niusz Gabas. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.

Basketmania

W ubiegłym tygod­niu uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w zawodach “Żarskiej Bas­ket­mani”. Zarówno dziew­czę­ta jak i chłop­cy zaprezen­towali swo­je koszykarskie umiejęt­noś­ci, zdoby­wa­jąc medale oraz wiele indy­wid­u­al­nych wyróżnień. Było wiele pozy­ty­wnych emocji, dużo walecznoś­ci i ambicji, ale przede wszys­tkim ogrom­na ilość dobrej zabawy. Grat­u­lac­je!

Sukcesy w koszykówce

W Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach odbyły się mis­tr­zost­wa szkół pod­sta­wowych w piłce koszykowej dziew­cząt i chłopców w kat­e­gorii dzieci starszych. Zespół dziew­cząt w składzie: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Wik­to­ria Dondz­iło, Amelia Pawlic­ka, Zuzan­na Lip­ińs­ka, Amelia Kowzan, Alek­san­dra Jod­ko, Oli­wia Cielec­ka, Niko­la Damb­s­ka, Mar­ty­na Wro­niszews­ka, Anna Siwek i Maria Syl­westrzak zajął drugie miejsce.

Srebro dziewcząt w koszykówce

Druży­na dziew­cząt zdobyła sre­brny medal w koszyków­ce dziew­cząt w ramach Żars­kich Igrzysk Młodzieży Szkol­nej i awan­sowała do zawodów powia­towych. Nasz zespół wys­tąpił w składzie: Lina Starovoit, Vic­to­ria Czech, Han­na Paw­likiewicz, Alek­san­dra Łab­ul, Emil­ia Obmińs­ka, Oli­wia Polańs­ka, Zuzan­na Zielon­ka, Zofia Świs­tek, Wik­to­ria Mik­las, Nina Bel­haifd. Opiekun drużyny — Kami­la Krzemińs­ka-Bielak.

Żarska Basketmania dla Piątki!!!

19 mar­ca odbyła się XI edy­c­ja Bas­ket­manii. W turnieju wys­tąpiło sześć szkół. Bezkonkuren­cyjni okaza­li się zawod­ni­cy SP 5, którzy wygrali wszys­tkie mecze i zdobyli pier­wsze miejsce. Naszą szkołę reprezen­towali: Drzewińs­ki Kryspin, Gawlak Fil­ip, Robaszews­ki Dominik, Kacz­marek Karol, Jurec Maciej, Owczarek Jakub, Ivanov Mis­za, Gni­az­dows­ki Michał. 

Brąz w powiecie w minikoszykówce

4 grud­nia 2018r. druży­na dziew­cząt brała udzi­ał w Powia­towej Olimpiadzie Młodzieży Igrzysk Dzieci w minikoszyków­ce. Dziew­czę­ta roze­grały bard­zo ciężkie mecze z SP 2 Żary, SP 2 Lub­sko i SP Jasień. W każdym meczu wal­czyły dziel­nie do ostat­niego gwiz­d­ka. Ostate­cznie zdobyły brą­zowe medale. Wielkie grat­u­lac­je dziew­czyny!!!!!

Awans w piłce koszykowej

11.04.2018  w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach odbyły się zawody rejonowe w piłce koszykowej chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. W zawodach brały udzi­ał: SP 5 ŻARY, SP 5 ŻAGAŃ oraz SP 3 WSCHOWA.

Turniej koszykówki

27 i 28 listopa­da br. w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 w Żarach roze­grany został turniej mini koszyków­ki chłopców w ramach Igrzysk Dzieci Szkół Pod­sta­wowych. Star­towały w nim drużyny z wszys­t­kich żars­kich szkół. Mecze roz­gry­wane były każdy z każdym. Nasza szkoła zajęła piąte miejsce.

II miejsce w Żarskiej Basketmanii

26 wrześ­nia 2017r. w sali gim­nasty­cznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5  odbył się IX turniej koszyków­ki klas czwartych „Żars­ka Bas­ket­ma­nia” o puchar Preze­sa Drukarni CHROMA. W zawodach wzięły udzi­ał drużyny z pię­ciu szkół pod­sta­wowych: SP‑1, SP‑2, SP‑5, SP‑8, SSP.

Finał wojewódzki w piłce koszykowej w Gim 3 Żary

24.05.2017 r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbył się Finał Wojew­ódz­ki w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Koszyków­ce Chłopców. W turnieju brały udzi­ał następu­jące zespoły : Gim 3 Żary, Gim 4 Zielona Góra, Gim 13 Gorzów Wlkp. oraz Gim­nazjum ze Skwierzyny.