Category Archives: KOSZYKÓWKA

Awans koszykarzy do finału

6. kwiet­nia w hali sportowej Gim­nazjum nr 3 w Żarach roze­gra­no pół­fi­nały pił­ki koszykowej chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Pier­wsze miejsce zajęło Gim­nazjum nr 4 z Zielonej Góry, które w finale pokon­ało Gim­nazjum nr 3 w Żarach 41:40.

Wygrali rejony w koszykówkę

Dnia 23.02.2016r. w Gim­nazjum nr 3 w Żarach odbyły się Rejonowe Zawody w Piłce Koszykowej Chłopców w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Pier­wsze miejsce przy­padło żarskiej “Trójce”, a za przy­go­towanie odpowiedzial­ny był Krzysztof Paciorek, nauczy­ciel w‑f.

Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt na szczeblu powiatowym

15 grud­nia odbył się Turniej Pił­ki Koszykowej dziew­cząt na szczeblu powia­towym. Wyni­ki poszczegól­nych meczów:

Zwycięstwo żarskiej trójki

15 XII 2015 r. odbyły się zawody powia­towe w piłce koszykowej chłopców. W turnieju brały udzi­ał drużyny : Gim 3 Żary (gospo­darz), Gim Katolick­ie Żary, Gim z Jasienia oraz Gim 1 Lub­sko.

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­toś­ci uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództ­wa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Nasi uczniowie Mistrzami Polski!

Ogromne grat­u­lac­je dla chłopców z kl. III d i IId (Daw­i­da Bielick­iego, Michała Karpińskiego, Igo­ra Mroza, Michała Now­ick­iego, Domini­ka i Jaku­ba Paw­ińs­kich, Bar­tosza Sitko, Adri­ana Szk­larza, Arka­diusza Szkud­lar­ka, Jaku­ba Koczana i Radosława Sku­bińskiego), którzy w dni­ach 20 — 24 maja 2015r. god­nie reprezen­towali Gim­nazjum Nr 3, UKS Chromik Żary oraz nasze mias­to na Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki w Koszyków­ce Kade­tów U16 w Radomiu, gdzie zdobyli zło­ty medal. Cała szkoła jest dum­na z Waszego wielkiego osiąg­nię­cia, jakim jest Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Dzięku­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!

Dyrekc­ja, grono ped­a­gog­iczne, pra­cown­i­cy
i uczniowie Gim­nazjum Nr 3 w Żarach

Żarska Gimnazjada Młodzieży

W miesią­cach październik-grudzień 2014r. Odbyła się Żars­ka Gim­naz­ja­da Młodzieży w piłce koszykowej chłopców. W roz­gry­wkach brało udzi­ał  pięć żars­kich Gim­nazjów:

Awans na rejonach

W dniu 16 grud­nia 2014r. zostały roze­grane zawody powia­towe w piłce koszykowej chłopców w których spotkały się: Gim­nazjum Niepub­liczne Lub­sko, Gim­nazjum Społeczne Żary oraz Gim­nazjum Nr 3 Żary.

Finał gimnazjady w koszykówce

W finale gim­naz­jady w koszyków­ce spotkali się obroń­cy tytułu — Gim­nazjum nr 3 i Gim­nazjum Społeczne. Zde­cy­dowanie sil­niejszą drużyną okaza­ła się nasza szkoła prowad­zona przez Krzyszto­fa Pacior­ka nauczy­ciela wychowa­nia fizy­cznego.

Uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

16 listopa­da 2014r. w sali wid­owiskowej Sulę­cińskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry odbyło się uroczyste pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego dzieci i młodzieży „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży” wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2013/2014.