Category Archives: LEKKOATLETYKA

Lekkoatletyczne sukcesy naszych uczniów

Nasi młodzi lekkoatle­ci mają bard­zo pra­cowite tygod­nie. W Słu­bi­cach, we wtorek, odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w ramach pro­gra­mu “Lekkoatle­ty­ka dla każdego”. Zdobyliśmy dwa medale. W pch­nię­ciu kulą brą­zowy medal zdobyła Oli­wia Flor­czak – 9,67 m., a drugie miejsce w biegu na 1000 m. wywal­czył Fil­ip Rewaj w cza­sie 3,15,13 s.

Kolejny sportowy sukces. Mamy mistrzostwo!

W Słu­bi­cach odbył się “Fes­ti­w­al sztafet” Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa. Naszą szkołę reprezen­towały zespoły dziew­cząt i chłopców w sztafe­tach 4x100m i szwedzkiej. Dziew­czę­ta zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w sztafe­cie 4x100m, chłop­cy zajęli czwarte miejsce. W sztafe­cie szwedzkiej oby­d­wa zespoły zajęły siódme miejs­ca. Grat­u­lu­je­my!

Kacper Twardy Mistrzem Polski w sztafecie 4x200m U16

Uczeń naszej szkoły Kacper Twardy reprezen­tu­ją­cy klub MLKS Agros Żary Mis­trzem Pol­s­ki w sztafe­cie 4x200m U16 🏆🏆🥇. Grat­u­lu­je­my!!!

Jedziemy na Mistrzostwa Polski

W Babi­moś­cie dziew­czę­ta z naszej piąt­ki zostały mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa w drużynowych bie­gach przeła­jowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Druży­na w składzie: Han­na Andrze­jew­s­ka, Maja Gołąb, Han­na Kopala, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Justy­na Wer­cholak star­tu­ją w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki do Byd­goszczy.

Sukcesy w przełajach

Wczo­raj w Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Finały Powiatu w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach sztafe­towych, w których świet­nie spali się nasi uczniowie. Zdobyli medale oraz awan­sowali do Finału Wojew­ódzkiego, który odbędzie się w Babi­moś­cie 20 kwiet­nia br. Zło­ty medal w drużynie dziew­cząt w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej oraz indy­wid­u­alne: 2 i 3 miejsce Hani Andrze­jew­skiej i Kaliny Rybak. Sre­brne medale drużyny chłopców oraz 2 miejsce indy­wid­u­al­nie w Igrzyskach Dzieci Starszych dla Fil­i­pa Rewa­ja. Grat­u­lu­je­my!

Złote dziewczyny i srebrni chłopcy

Ostat­niego dnia mar­ca na sta­dion­ie Syre­na odbyły się sztafe­towe i indy­wid­u­alne bie­gi przeła­jowe. W Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w kat­e­gorii dziew­cząt pier­wsze miejsce zdobyły nasze dziew­czyny. W kat­e­gorii chłopców zajęliśmy drugie miejsce. Obie drużyny awan­sowały do Finałów Powia­towych. W klasy­fikacji indy­wid­u­al­nej II miejsce zajęła Rybak Kali­na i Rewaj Fil­ip, a III miejsce Soj­ka San­dra. Grat­u­lu­je­my!

Sukcesy lekkoatletów!

Uczniowie naszej szkoły god­nie zaprezen­towali się w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla każdego” na Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze. W zawodach wys­tąpili zawod­ni­cy z wojew­ództw dol­nośląskiego, wielkopol­skiego i lubuskiego, którzy rywal­i­zowali w skoku w dal, w skoku wzwyż oraz w biegu na 60 m. Wszyscy byli podzie­leni na grupy wiekowe U12, U14 i U16.  Najszyb­szym w biegu na 60 m. w grupie U16 okazał się Kacper Twardy, który ukończył z reko­r­dem życiowym 7,70 s.

Złoto dziewcząt w biegach przełajowych!!!

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Powia­towe bie­gi przeła­jowe. Nasza druży­na dziew­cząt wywal­czyła zło­ty medal i zak­wal­i­fikowała się do finału wojew­ódzkiego. Szkołę reprezen­towały: Julia Sał­dan, Amel­ka Kowzan, Emil­ia Wieczyńs­ka, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Kali­na Rybak, Mają Gołąb oraz Justy­na Wer­cholak. Druży­na chłopców zajęła IV miejsce. Skład drużyny: Oktaw­ian Muszyńs­ki, Jakub Pop­ko, Jakub Jobczyk, Dominik Robaszews­ki, Fil­ip Piotrows­ki, Szy­mon Maty­jasek, Daw­id Godziejew­icz oraz Remik Kliszczak. Grat­u­lu­je­my!!!

Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie

16 wrześ­nia br. 500 dzieci z roczników 20011–2012,a wśród nich nasi uczniowie, wzięło udzi­ał w wojew­ódz­kich roz­gry­wkach pt. “Lekkoatle­ty­czne Nadzieje Olimpi­jskie”. Tego dnia odbyło się również otwar­cie sta­dionu lekkoatle­ty­cznego Are­na, na którym odbyły się zawody. Na imprezie goszc­zono pol­skie olimpij­ki i mis­trzynie w lekkiej atle­tyce. Dzieci wys­tar­towały z dużym zaan­gażowaniem, w dwóch wybranych konkurenc­jach. Wró­cil­iśmy zad­owoleni. Opiekunowie: Kami­la Krzemińs­ka-Bielak i Wio­let­ta Łab­ul.

Mamy złoto, srebro i brąz

Kole­jny sukces naszych lekkoatletów na finale wojew­ódzkim. Mamy zło­to, sre­bro i brąz. W Międzyrzeczu, 8 czer­w­ca, odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatle­tyce. Do finału wojew­ódzkiego po zawodach powia­towych dostało się 8 osób, które miały możli­wość rywal­i­zowa­nia o miano najlep­szych w wojew­ództwie lubuskim.