Category Archives: LEKKOATLETYKA

Ogólnopolskie Drużynowe Biegi Przełajowe

W Kamion­ie (gmi­na Sochaczew) odbyły się Ogólnopol­skie Drużynowe Bie­gi Przeła­jowe Szkół Pod­sta­wowych Szkol­nego Związku Sportowego. Po zwycięst­wie w Mis­tr­zost­wach Wojew­ództ­wa nasza druży­na miała możli­wość rywal­i­zowa­nia na bard­zo wyma­ga­ją­cych przeła­jowych trasach z najlep­szy­mi szkoła­mi w Polsce.

Sukcesy w przełajach

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zost­wa Powiatu w drużynowych i indy­wid­u­al­nych bie­gach przeła­jowych. Bard­zo dobrze spisali się w nich lekkoatle­ci z naszej szkoły, zdoby­wa­jąc 5 zło­tych medali. W roczniku 2003-05 Natalia Kędzier­s­ka wywal­czyła zło­ty, a Ania Śred­ni­awa sre­brny medal.

Świetny występ lekkoatletów

W Zielonej Górze odbył się Halowy Mityng Noworoczny, w którym wys­tar­towali lekkoatle­ci z naszej szkoły. Uczniowie „Piąt­ki” aż 11 razy pla­sowali się w pier­wszych trójkach i aż sied­miokrot­nie wygry­wali swo­je konkurenc­je.

Mikołajkowe halowe zawody lekkoatletyczne

Uczniowie naszej szkoły, którzy biorą udzi­ał w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla Każdego” wys­tąpili w Mikoła­jkowych Halowych Zawodach Lekkoatle­ty­cznych w Zielonej Górze, gdzie rywal­i­zowali z zawod­nika­mi z Niemiec i Zielonej Góry w bie­gach na 40 i 60 m, w skoku w dal, skoku wzwyż i w sztafe­cie wahadłowej.

Dołącz do klasy lekkoatletycznej!

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach im. Pol­s­kich Noblistów, we współpra­cy z MLKS Agros Żary, zaprasza uczniów klas VI do składa­nia podań do klasy o pro­filu lekkoatle­ty­cznym w roku szkol­nym 2018/2019. Poda­nia należy składać do 29 czer­w­ca 2018 r. w sekre­taria­cie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 ul. Okrzei 19 w Żarach.

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego młodzików

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego młodzików, w których świet­nie star­towali zawod­ni­cy z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych z SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, zdoby­wa­jąc aż 12 medali.

Wielki sukces żarskiej “Piątki”

W Białym­stoku odbyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki szkół w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej, pod­czas których dziew­czę­ta z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych SP 5 Żary zdobyły wicemistr­zost­wo kra­ju!!! Chłop­cy upla­sowali się nato­mi­ast na ósmym miejs­cu w Polsce.

Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w drużynowej lidze lekkoatletycznej

Na żarskiej “Syre­nie” odbył się finał LOM w drużynowej lidze lekkoatle­ty­cznej. Zawody zakończyły się sukce­sem żars­kich drużyn, zarówno w klasy­fikacji dziew­cząt jak i chłopców. Zwyciężyła SP 5 z Żar przed ZSMS Gorzów Wlkp. i SP 2 Strzelce Kraj. Żars­ka „Piąt­ka” jako najlep­sza szkoła w wojew­ództwie zdobyła awans do Finału Kra­jowego w Białym­stoku w dni­ach 15–16.06.2018 r. Grat­u­lac­je!!!

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w lekkiej atletyce juniorów młodszych

Dużym sukce­sem lekkoatletów z naszej szkoły zakończyły się Mis­tr­zost­wa Wojew­ództ­wa Lubuskiego w lekkiej atle­tyce juniorów młod­szych. Uczniowie lekkoatle­ty­cznej klasy sportowej zdobyli 12 medali, w tym 5 zło­tych.

Sukcesy w wielobojach

Bard­zo dobry wys­tęp zawod­ników z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych w wielobo­jach we Wrocław­iu. W grupie juniorów młod­szych zwyciężył Mateusz Murias z nowym reko­r­dem w 10-boju — 5596 pkt i zapewnił sobie awans do Mis­tr­zostw Pol­s­ki. Również junior­ki młod­sze wywal­czyły awans do Mis­tr­zostw Pol­s­ki, w 7‑boju.