Category Archives: PIŁKA NOŻNA

Srebrny medal naszych piłkarek!

Finał Wojew­ódz­ki Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej dziew­cząt zakończył się dużym sukce­sem naszych dziew­cząt, które zajęły 2 miejsce. Sre­brne medale zdobyły: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Amelia Pawlic­ka, Wik­to­ria Dondz­iło, Zuzan­na Lip­ińs­ka i Patryc­ja Catewicz. GRATULUJEMY!!! Dzięku­je­my San­drze Sojce, która brała udzi­ał w turnie­jach elim­i­na­cyjnych do finału roz­gry­wek. Nie mogła w nim jed­nak wziąć udzi­ał ze wzglę­du na kon­tuzję.

Mistrzostwa w piłce nożnej

W roze­granych Mis­tr­zost­wach Żar w piłce nożnej sześ­cioosobowej, w kat­e­gorii 7–8 klas, uczniowie naszej szkoły okaza­li się najlep­si. Zarówno w grupie dziew­cząt, jak i chłopców, wygrali swo­je wszys­tkie mecze i zdobyli złote medale. W środę, 30 wrześ­nia br., obie drużyny będą reprezen­tować Żary w finale powia­towym, który odbędzie się w Lub­sku. Grat­u­lu­je­my! I życzymy powodzenia w finałach!!!

Srebro dziewcząt w piłce nożnej!

Świetne spisały się uczen­nice SP5 w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej, zdoby­wa­jąc sre­brne medale w finale wojew­ódzkim, który odbył się 13.06 br. w Ciborzu. W skład drużyny wchodzą: Gołąb Kor­nelia, Gór­ni­ak Oli­wia, Gra­jkows­ka Alek­san­dra, Hej­manows­ka Lau­ra, Kędzier­s­ka Natalia, Kloc Kor­nelia, Rab­ie­ga Julia i Zakrzews­ka Oli­wia. Trenerem drużyny jest Robert Czepińs­ki.

Strzelali jak Piątek!

W pier­wszy dzień wios­ny roze­gra­no Żarskie Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. Druży­na SP5 wygrała wszys­tkie mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. Zespół składał się z chłopców z klasy 3c gim­naz­jal­nej o pro­filu pił­ka noż­na.

Sukces piłkarzy

13.06.2018r. okazał się szczęśli­wy dla piłkarzy SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. W finale wojew­ódzkim Igrzysk Młodzieży Szkol­nej wygral­iśmy wszys­tkie mecze i zdobyliśmy złote medale.

Awansowaliśmy do finału wojewódzkiego w piłce nożnej

Po zaciętej walce, rzutem na taśmę 🙂, awan­sowal­iśmy do finału wojew­ódzkiego w piłce nożnej. Wyni­ki pół­fi­nałów: SP 5 Żary — SP Szprotawa 0–2. SP Wschowa — SP 1 Nowa Sól 2–1. SP 5 Żary — SP Wschowa 3–1. SP 1 Nowa Sól — SP Szprotawa 3–2. SP Szprotawa — SP Wschowa 1–1. SP 5 Żary — SP 1 Nowa Sól 1–0. W grupie B awans uzyskała druży­na z SP Jasień.

Sukces naszych dziewcząt w minipiłce nożnej

28.05.2018r., w Żarach, odbył się turniej pół­fi­nałowy minip­ił­ki nożnej dziew­cząt Igrzysk Dzieci w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Zakończył się on dużym sukce­sem dziew­cząt naszej szkoły. Druży­na, zaj­mu­jąc 1 miejsce w fazie gier grupowych, po zwycięst­wach z SP-Kol­sko 4:1 i z SP-Sława 3:2, w pół­fi­nale spotkała się z SP-Mirocin Dol­ny, drugą drużyną drugiej grupy.

Zwycięstwo w Powiatowym Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W Finale Powia­towym Igrzysk Młodzieży Szkol­nej nasza druży­na piłkars­ka wywal­czyła pier­wsze miejsce. Szkołę reprezen­towali chłop­cy z klasy 3 C oraz 2 C: Jurkows­ki Krzysztof, Ficek Bartek, Chabini­ak Michał, Pawlaczyk Jakub, Kuch­ta Mateusz, Kruczkiewicz Wojtek, Lechoc­ki Michał, Flo­ri­ańczyk Kacper, Made­ja Bartek, Łoz­ińs­ki Michał.

Powiatowa Olimpiada Młodzieży-Igrzyska Dzieci

10 maja br., w Lub­sku, odbyła się Powia­towa Olimpia­da Młodzieży-Igrzys­ka Dzieci w szóstkach piłkars­kich dziew­cząt. Zwycięzcą zawodów została nasza szkoła. Zespół reprezen­towały: Gawlak Kor­nelia, Gór­ni­ak Oli­wia, Kloc Karoli­na, Koza­kiewicz Natalia, Mik­las Wik­to­ria, Pawlic­ka Amelia, Pioś Emil­ia, Popows­ka Wik­to­ria, Sier­ak Emil­ia. Opiekunem zespołu jest Euge­niusz Gabas. Grat­u­lu­je­my!!!

Nasze dziewczęta najlepsze w piłce nożnej!

24 kwiet­nia na sta­dion­ie Syre­na odbył się Turniej “5” piłkars­kich dziew­cząt w ramach Igrzysk Dzieci na szczeblu miejskim. W zawodach star­towało pięć szkół pod­sta­wowych. Nasze dziew­czę­ta okaza­ły się najlep­sze, wygry­wa­jąc wszys­tkie mecze: z SP‑1 7:0, SP‑2 5:2, SP‑3 5:0 i SP-10 8:0.