Category Archives: PŁYWANIE

Srebrne medale w pływaniu

Dziew­czę­ta na zawodach pływac­kich zdoby­wa­ją sre­brne medale. Hania Lato z kl. 5a w sty­lu klasy­cznym, Olek­san­dra Senkiv z kl. 5a w sty­lu grz­bi­etowym i Bian­ka Gielicz z kl. 6a w kraulu oraz w sztafe­cie. Dziew­czę­ta miały do poko­na­nia 50 m. Grat­u­lu­je­my!

Wypływali” medale

W ubiegły piątek, na base­nie Wod­nik, odbyły się powia­towe zawody w pły­wa­niu szkół pod­sta­wowych. Bard­zo dobrze się zaprezen­towali się w nich nasi uczniowie, zdoby­wa­jąc drużynowo brą­zowy medal w kat­e­gorii dziew­cząt i chłopców. Nato­mi­ast w sztafe­tach dziew­czę­ta wypły­wały sre­brny medal, a chłop­cy brą­zowy.

Mistrzostwa w pływaniu

3 kwiet­nia odbyły się na base­nie WODNIK Mis­tr­zost­wa Żar Szkół Pod­sta­wowych w pły­wa­niu. Naszą szkołę reprezen­towały: Vik­to­ria Czech (brą­zowy medal w kraulu i sztafe­cie), Han­na Paw­likiewicz (brą­zowy medal w grz­biecie i sztafe­cie), Han­na Ste­fan (brą­zowy medal w sztafe­cie), Kor­nelia Matrunionek (brą­zowy medal w sztafe­cie), Alek­san­dra

Zawody w pływaniu

26.03.2018r. na base­nie WODNIK odbyły się mis­tr­zost­wa żars­kich szkół pod­sta­wowych w pły­wa­niu, w których reprezen­towały nas zespoły dziew­cząt i chłopców. Skład dziew­cząt: Katarzy­na Jan­ic­ka, Nina Gór­na, Vik­to­ria Czech. Skład chłopców: Bar­tosz Dziok, Hubert Jurec, Hubert Resz­ka, Mateusz Opal­ińs­ki, Kon­rad Krauze.

Zawody pływackie

W ubiegły piątek tj.31.03.17 młodzież żars­kich gim­nazjów zmierzyła się na zawodach pływackich.Wielkie brawa dla naszej reprezentacji,wszyscy wykaza­li się god­ną postawą.W drużynowej punk­tacji ekipa dziew­cząt ‚mimo okro­jonego składu,zajęła II miejsce.

Deutsches sportabzeichen

W ramach współpra­cy part­ner­skiej pomiędzy Żara­mi a Weisswasser9 wrześ­nia młodzież z naszego gim­nazjum goś­ciła na fes­tynie sportowym w Weis­s­wass­er. Uczniowie naszej szkoły mieli możli­wość zdoby­cia Niemieck­iej Odz­na­ki Sportowej.

Sukces naszych pływaczek!

Dnia 16.03.2016r.odbyły się tegoroczne  zawody pływack­ie między żarski­mi gimnazjami.Występ naszych pływaczek zakończył się wielkim sukce­sem,zdobyły zło­to w punk­tacji drużynowej.

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­toś­ci uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództ­wa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Zawody pływackie

Tegoroczne zawody pływack­ie szkół gim­naz­jal­nych odbyły się 19 mar­ca. Były to zawody drużynowe i nasza szkoła zajęła dwa 4 miejs­ca, tj. :w kat­e­gorii dziew­cząt i w kat­e­gorii chłopców.

Uroczyste podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

16 listopa­da 2014r. w sali wid­owiskowej Sulę­cińskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry odbyło się uroczyste pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego dzieci i młodzieży „Lubuskiej Olimpiady Młodzieży” wojew­ództ­wa lubuskiego za rok szkol­ny 2013/2014.