Category Archives: TANIEC

Sukces Sabatu

25 maja 2019r. zespół “Sabat” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach zdobył 3 miejsce oraz wyróżnie­nie na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tań­ca “Pas­sion and Life” w Przy­tocznej. Dziew­czę­ta tańczyły w kat­e­gorii wiekowej 16 lat i star­si. Choć były najmłod­sze w swo­jej kat­e­gorii, to odniosły wiel­ki sukces. Grat­u­lu­je­my!

Sukces naszych uczennic

Uczen­nice naszej szkoły (Oli­wia Polańs­ka z 5a, Han­na Paw­likiewicz z kl. 5b i Zuzan­na Lip­ińs­ka z kl. 4c) uczest­niczyły w Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca, pod­czas którego zajęły I miejsce w kat­e­gorii For­ma­c­ja Hip Hop — “Just Dens”. Grat­u­lu­je­my!

Kolejne sukcesy w tańcu

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Tań­ca dla dzieci i młodzieży pod patronatem Bur­mistrza Lub­s­ka zakończył się dla uczniów z naszej szkoły kole­jny­mi sukce­sa­mi w tańcu. Zespół Sabat zajął 1 i 2 miejsce, nato­mi­ast Sabat 1 dwa pier­wsze miejs­ca.

Sukces naszych tancerzy

24 mar­ca 2018 roku odbył się w naszej szkole 9 Pol­sko — Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udzi­ał 1400 uczest­ników z Pol­s­ki i Niemiec. Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów odnieśli sukcesy.

Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszcza­my reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 24 mar­ca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczegól­ną uwagę na zmi­any reg­u­laminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Warsztaty tańca współczesnego

W dni­ach 27–28 sierp­nia 2016 tancer­ki z Klubu Tań­ca Sportowego „Piruet” przy Gim­nazjum nr 3 w Żarach uczest­niczyły w Weiβwass­er w II. pol­sko-niemiec­kich warsz­tat­ach tań­ca współczes­nego.

Sukcesy Klubu Tańca Sportowego Piruet

WYRÓŻNIENIE GRAN PRIX -“Sabat Arkana” i dwa III miejsce Gim 3
II i II miejsce “Sabat” Gim 3
I i III miejsce “Piruet” ŻDK
I i III miejsce “Piruet1” ŻDK

Sukces w Białobrzegach

Zespoły “Piruet” , “Sabat”, “Sabat Arkana” na I Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Tań­ca MAZOVIA FREESTYLE CUP w Biało­brze­gach zdobyły:
DWA PIERWSZE MIEJSCA
I DRUGIE
II TRZECIE MIEJSCA
I CZWARTE

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nict­wa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­toś­ci uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództ­wa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

I Polsko — Niemieckie Warsztaty Tańca Współczesnego

W dni­ach 20–21 sierp­nia 2015 w hali sportowej Gim­nazjum nr 3 odbyły się I pol­sko-niemieck­ie warsz­taty tań­ca współczes­nego. Orga­ni­za­torem imprezy był Klub Tań­ca Sportowego „Piruet” oraz Gim­nazjum nr 3 w Żarach.