Category Archives: UCZNIOWIE

Szopka Jakuba najlepsza!

Jakub Biedi­ak zdobył I miejsce za szop­kę bożonar­o­dzeniową, konkurs został zor­ga­ni­zowany przez MBP w Żarach. Nagrody i wyróż­ne­nia otrzy­mali także inni uczniowie naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka, Michał Ganczar, Mateusz Roszak, Kacper Wut­tke, Sabi­na Kopeć, Zuzan­na Kun­sz­tow­icz i San­dra Soj­ka. Grat­u­lu­je­my!

Życzenia Świąteczne

Społecznoś­ci Małej i Dużej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach oraz wszys­tkim naszym Sym­pa­tykom i Kibi­com życzymy zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Nar­o­dzenia oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym w nad­chodzą­cym Nowym 2022 Roku.

Kartkę wykon­ała uczen­ni­ca klasy Va, Hania Puchacz. Dzięku­je­my!!!

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w zbiórkę karmy, koców i akce­soriów dla psów i kotów z żarskiego schro­niska. Zebrane dary zostały już przekazane zwierzę­tom, aby ułatwić im przetr­wanie zimy.

Paczka dla Domu Samotnej Matki

Uczniowie naszej szkoły po raz kole­jny wzięli udzi­ał w akcji orga­ni­zowanej przez Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniows­ki — Słody­cze dla Domu Samot­nej Mat­ki w Żarach. Magia Świąt i chęć niesienia pomo­cy innym sprawiły,że mogliśmy osłodz­ić ten czas naszym młod­szym kole­gom i koleżankom. Składamy serdeczne podz­iękowa­nia dla wszys­t­kich biorą­cych udzi­ał w zbiórce i zaprasza­my oczy­wiś­cie w przyszłym roku.

Najaktywniejsza Czytelniczka

Czy­tanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” W. Szym­bors­ka

Uczen­ni­ca naszej szkoły, Katarzy­na Woj­cińs­ka z klasy 4b, w roku szkol­nym 2020/2021 zdobyła tytuł Najak­ty­wniejszego Czytel­ni­ka wśród dzieci do lat 15. Konkurs orga­ni­zowała MBP w Żarach.

Grat­u­lu­je­my Kasiu!

Książki na święta

A może świę­ta z książką? Zaprasza­my do bib­liote­ki 😉

Przerwa na Czytanie 2021. Dziękujemy za Wasz aktywny udział!!!

Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Uczniowie klas ósmych — Jan Cendry, Oli­wier Grzelak,Remigiusz Saw­ic­ki, Bar­tosz Dziok, Patryc­ja Catewicz oraz Marceli­na Skier­s­ka reprezen­towali naszą szkołę w XV Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych. Młodzi aktorzy nie tylko współpra­cow­ali przy tworze­niu sce­nar­iusza, ale również doskonale ode­grali swo­je role, nagrali i zmon­towali filmik, który przekaza­li komisji konkur­sowej. W nagrodę otrzy­mali mikro­fon bezprze­wodowy oraz ple­ca­ki, które z pewnoś­cią zostaną wyko­rzys­tane.

Młody Ekolog na podium!!!

Ekolo­gia to nau­ka o naszym wspól­nym domu, w którym żyje­my, czyli środowisku”. Pier­wsze wzorce, jak dbać o wspól­ny dom, wynosimy z domu rodzin­nego. Michał Ganczar, uczeń kl. 1a wykon­ał pracę związaną z tem­atyką ochrony środowiska, za którą zajął I miejsce w XIV Ogólnopol­skim Konkur­sie “Ekolo­gia w moim domu”. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

W galerii prezen­tu­je­my wszys­tkie prace, które wzięły udzi­ał w konkur­sie.

Razem na Święta 2021

Już po raz czwarty MEiN zachę­ca wszys­tkie szkoły do udzi­ału w akcji „Razem na świę­ta”. Głównym jej celem jest zachęce­nie uczniów do niesienia pomo­cy innym, jak również budowanie wspól­not i więzi między­pokole­niowych. Z uwa­gi na trwa­ją­cy stan epi­demii apelu­je­my o zachowanie zasad bez­pieczeńst­wa pod­czas real­i­zowanych dzi­ałań.