Category Archives: UCZNIOWIE

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Festyn Rodzinny 2024

Nawet deszc­zowa pogo­da nie zep­suła nam dobrej zabawy pod­czas Fes­tynu Rodzin­nego, który zor­ga­ni­zowal­iśmy w ubiegłą sobotę. Wszyscy baw­iliśmy się znakomi­cie. Były m.in. pokazy tal­en­tów, zabawy sportowe, pokazy psów ratown­iczych, pokaz mody z recyk­lin­gu, hob­by horse, miasteczko rowerowe, a także foto­bud­ka. Po har­cach moż­na było zre­lak­sować się pod­czas “plażin­gu” w stre­fie relak­su, poleżakować i napić się kolorowej lemo­ni­ady. Fes­tyn uświet­niła Orkies­tra Dęta Żarskiego Domu Kul­tu­ry. Zabawa była przed­nia, co widać na załąc­zonych zdję­ci­ach. Zaprasza­my za rok!

Uczniowie klasy 3a i 3b wspominają piątkową wycieczkę!

14 czer­w­ca odbyła się nasza wyczeki­wana wyciecz­ka. Najpierw pojechal­iśmy do Bolesław­ca, gdzie obe­jrzeliśmy Żywe Muzeum Cerami­ki i poz­nal­iśmy etapy tworzenia naczyń kamionkowych. Następ­nie wzięliśmy udzi­ał w warsz­tat­ach Młodego Ceramik i stworzyliśmy własne deko­rac­je na półmisku. Na koniec zwiedzil­iśmy z prze­wod­nikiem Zamek Grodziec-ryc­er­ską twierdzę na szczy­cie wygasłego wulka­nu. Wyciecz­ka była udana!

Mistrzowie tabliczki mnożenia

W maju uczniowie klas od drugiej do ósmej brali udzi­ał w szkol­nej akcji pod hasłem „Wios­na z matem­atyką”. W wyniku intelek­tu­al­nej rywal­iza­cji wybral­iśmy Mis­trzów tablicz­ki mnoże­nia oraz najlep­szych w konkur­sie Zadan­iowy łamacz  głowy czyli w rozwiązy­wa­niu zadań tek­stowych. Na apelu pod­sumowu­ją­cym akcję, zwycięz­cy otrzy­mali dyplomy i nagrody.

Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz

7 czer­w­ca 2024r. pod­czas odby­wa­jącego się w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 pikniku eko­log­icznego odbyło się rozstrzyg­nię­cie konkur­su plas­ty­cznego na tem­at: Czyste powi­etrze masz, gdy o nie dbasz.
Tro­je uczniów naszej szkoły: Pola Sza­tkows­ka z kl.3b, Emil­ia Sochańs­ka z kl.3b i Jakub Bidi­ak z kl.3a otrzy­mało wyróżnienia. Uczniowie otrzy­mali wspani­ałe nagrody oraz wzięli udzi­ał w ciekawych zaję­ci­ach eduka­cyjno-eko­log­icznych. Grat­u­lu­je­my!

Międzynarodowy Dzień Dziecka na sportowo

W tym roku uroczys­tość z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Dziec­ka przy­go­towała klasa 6 B. Spotkanie odbyło się w duchu sportowej rywal­iza­cji, wspól­nej zabawy nauczy­cieli i uczniów. Konkurenc­je naw­i­janie sznur­ka na rolkę, wyś­ci­gi z piłką, prze­cią­ganie liny wywołały wiele emocji i radoś­ci. Spotkanie zakończyła wspól­nie zatańc­zona Bel­gij­ka.

Mamy Mistrza Pięknego Czytania!

W dniu 22 maja Tola i Bartek z klasy 4a wzięli udzi­ał w konkur­sie Mis­trz Pięknego Czy­ta­nia ph. “Mój wybór”, który odbył się w Cen­trum Bib­liotecznym  dla Dzieci i Młodzieży — Bib­liote­ka Pana Klek­sa w Zielonej Górze. Spośród 214 uczest­ników Bartek otrzy­mał zaszczyt­ny tytuł lau­re­a­ta. Serdecznie grat­u­lu­je­my!

X Lubuski Sejmik Dziecięcy

3 czer­w­ca 2024 r. w Sali Kolum­nowej Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Lubuskiego  w Zielonej Górze obrad­ował X Lubus­ki Sejmik Dziecię­cy. Dziecię­cy rad­ni przy­jechali  m.in. z Żar, Dąbia, Babi­mostu, Gor­zowa Wlkp. czy Trze­biechowa. Naszą szkołę reprezen­tował uczeń kl. VI b Alek­sander Kalem­ba.

Sukcesy w XVIII Międzyszkolnym Turnieju Pięknego Czytania Czyt*AS

Grat­u­lu­je­my Nadii Wanat I miejs­ca (kat­e­go­ria kl. V‑VI), II miejs­ca Toli Duzi­ak (kat­e­go­ria kl. III-IV) i wyróżnienia Mar­tynie Budzianowskiej (kat­e­go­ria kl. VII-VIII), które reprezen­towały naszą szkołę w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS 📖📖📖 Orga­ni­za­torem turnieju była MBP w Żarach. 👏👏👏

II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

W mal­own­iczej scener­ii, nad Jeziorem Sławskim, Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko wywal­czyli II miejsce w Wojew­ódz­kich Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 maja br. w Sław­ie.