Category Archives: UCZNIOWIE

Morze talentów i pasji, czyli obchodzimy Dzień Kropki

Nowy rok szkolny 2023/2024

Nowy rok szkol­ny 2023/2024 rozpoczął uroczysty apel. Szczegól­nie serdecznie w naszych pro­gach wita­my uczniów klas pier­wszych, których wychowaw­czynie to: Pani Moni­ka Sokals­ka (1a) i Pani Ewa Elmer (1b). Mamy nadzieję, że nowy rok szkol­ny przyniesie wszys­tkim wiele nowych doświad­czeń i radoś­ci. Powodzenia!!!

Ulotka — omdlenia

W załącze­niu przekazu­je­my ulotkę przy­go­towaną przez stu­den­tów z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego im. Piastów Śląs­kich we Wrocław­iu we współpra­cy z Min­is­terst­wem Edukacji i Nau­ki. Mate­ri­ał zaw­iera najważniejsze infor­ma­c­je doty­czące m.in. przy­czyn omdleń, ich charak­terysty­cznych objawów czy sposobów na zmniejsze­nie ryzy­ka omdleń. Ulot­ka została przy­go­towana w przys­tęp­nej dla młodych ludzi formie graficznej. Będzie szczegól­nie pomoc­na przy orga­ni­za­cji wydarzeń i uroczys­toś­ci szkol­nych z udzi­ałem dzieci i młodzieży.
Z wyraza­mi sza­cunku
Biuro Min­is­tra
Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki

WAKACJE!!!

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończe­nie roku szkol­nego 2022/2023 miało w tym roku wyjątkową oprawę, bowiem byliśmy gospo­darzem miejs­kich uroczys­toś­ci. Min­iony rok szkol­ny był pełen wyzwań, ale również nieza­pom­ni­anych sukcesów i wza­jem­nej inspiracji. Grat­u­lu­je­my naszym uczniom wysiłku i postępów w nauce. Wszys­tkim uczniom życzymy bez­piecznych, rados­nych i słonecznych wakacji. ODPOCZYWAJMY!!!

Miejskie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023

Zapraszamy Rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych

Festyn Rodzinny “Jesteśmy Razem”

Gdy o Ziemię dbasz-zdrowie masz!!!

Chrońmy naszą przy­rodę” to hasło tegorocznego konkur­su z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Zie­mi. Inic­ja­torem akcji był geop­ark Unesco Łuk Mużakowa. Zadanie pole­gało na stworze­niu kreaty­wnego pomysłu ochrony środowiska. W konkur­sie wzięła udzi­ał klasa 4B, która zapro­jek­towała ubra­nia eko­log­iczne. Nasi uczniowie zdobyli drugie miejsce, wygry­wa­jąc tym samym oprowadzanie po wybranej ścieżce na tere­nie geop­arku. Grat­u­lu­jem! Pamię­ta­jmy — “Gdy o Ziemię dbasz-zdrowie masz!!!”

Międzynarodowy Dzień Ziemi. Pokaz mody ekologicznej w klasie 4b