Category Archives: EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin klas ósmych — galeria

Nie taki diabeł straszny, jak go malują… 😉 Egzamin klas 8staje się historią! Brawa dla Was 👏👏👏

 

Egzamin ósmoklasisty czas start!

Gry planszowe na angielskim

Klasa 8c przy­go­towu­je się do egza­minu ósmok­la­sisty. By nau­ka słówek prze­b­ie­gała w przy­jem­ny sposób, uczniowie przy­go­towali gry plan­szowe z tem­atu zdrowie. Sprawdzil­iśmy się bezboleśnie 😉

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Rodz­ice i Absol­wen­ci,
infor­mu­je­my, że 9 lip­ca 2021r. w sekre­taria­cie szkoły będą do odbioru zaświad­czenia o wynikach egza­minu ósmok­la­sisty.
Zaprasza­my:
klasa 8a  godz. 9.00
klasa 8b  godz. 10.00
Po odbiór zaświad­czeń proszę zgłaszać się z dowo­dem osobistym/legitymacją. W przy­pad­ku osób upoważnionych do odbioru zaświad­czenia oprócz doku­men­tu tożsamoś­ci należy okazać pisemne upoważnie­nie.
Przy­pom­i­namy o zachowa­niu dys­tan­su społecznego, posi­ada­niu maseczek oraz włas­nego dłu­gopisu (pok­witowanie w Księdze Absol­wen­ta odbioru zaświad­czenia).
Oso­by, które nie odbiorą zaświad­czeń o wynikach w podanym ter­minie mogą zgłosić się do sekre­tariatu szkoły w dniu 12 lip­ca 2021r. w godz. 7.00–12.00.

Egzamin klas ósmych

Dzisi­aj klasy ósme piszą ostat­nią część egza­minu — język obcy: ang­iel­s­ki lub niemiec­ki, kończącego ich przy­godę z naszą szkołą. We wtorek zma­gali się z językiem pol­skim, a wczo­raj główkowali nad matem­atyką. Chy­ba nie taki dia­beł straszny, jak go malu­ją. Trzy­mamy kciu­ki za dzisiejsze zma­gania i życzymy dobrych wyników z wszys­t­kich częś­ci egza­minu 😉 Oto foto­ga­le­ria.

Wyjątkowi Ósmoklasiści, egzamin inny niż wszystkie!

 

Dzisi­aj uczniowie klas ósmych przys­tąpili do pier­wszej częś­ci egza­minu kończącego szkołę pod­sta­wową, tes­tu z języ­ka pol­skiego. Był to egza­min wyjątkowy… W maseczkach, z pomi­arem tem­per­atu­ry, dezyn­fekcją rąk i przede wszys­tkim z zachowaniem bez­piecznego dys­tan­su!!! Jedynie stres był taki sam jak każdego roku, choć w tym zdawał się jak­by więk­szy, emocji nie ukryło się przez wskazaniem ter­mometru…