Category Archives: Klasy I - III

Z wizytą na poczcie

W środę, 9 listopa­da, klasa 2a odwiedz­iła pocztę. Pra­cown­ice pocz­ty, p. Marzena i p.Ewelina, oprowadz­iły nas po pomieszczeni­ach i opowiedzi­ały o przez­nacze­niu każdego z nich. Prześledzil­iśmy drogę lis­tu, poz­nal­iśmy pracę listonosza, stem­plowal­iśmy kart­ki. Pra­ca pocz­tow­ców nie jest łat­wa. Wyrazy sza­cunku dla wszys­t­kich pra­cown­ików.

Lekcja biblioteczna w klasie 1a

Czy warto zaglą­dać do bib­liote­ki szkol­nej i dlaczego warto czy­tać książ­ki? Na te dwa pyta­nia próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie klasy 1a pod­czas lekcji bib­liotecznej w klasie. Niek­tórzy już są czytel­nika­mi na medal! Bib­liote­ka zaprasza!

W odwiedzinach w Miejskim Przedszkolu nr 10

W czwartek, 29.09.2022r. gru­pa Pszczółek obchodz­iła ” Ogólnopol­s­ki Dzień Głośnego Czy­ta­nia”. Z tej okazji przed­szko­la­ki goś­ciły uczniów z klasy trze­ciej, którzy przeczy­tali opowiadanie “Przed­szko­la­ki z uli­cy Morelowej”. Dzięku­je­my serdecznie za zaprosze­nie. To pier­wsze, ale na pewno nie ostat­nie nasze spotkanie. Do zobaczenia!

Pasowanie pierwszoklasistów

Tańce, śpiew, prezen­tac­ja i test na pier­wsza­ka. Nasi “najmłod­si” dziś złożyli swo­je pier­wsze ślubowanie. Odtąd są dum­ny­mi ucz­ni­a­mi naszej szkoły. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tej uroczys­toś­ci. Takie chwile tworzą trady­cję naszej szkoły. Twórzmy ją razem!

Mili goście ;)

To było bard­zo udane popołud­nie w naszej szkole. Stało się tak za sprawą naszych najmil­szych goś­ci — przyszłych uczniów klas 1. Było intelek­tu­al­nie, mag­icznie oraz akty­wnie. Dzięku­je­my za obec­ność 😉

Z wizytą w skansenie

Najmłod­si uczniowie naszej szkoły odwiedzili Muzeum Etno­graficzne w Ochli, w którym mogli zobaczyć, zwiedza­jąc drew­ni­ane chałupy z Dol­nych Łużyc, jak mieszkali kiedyś nasi  przod­kowie. To najwięk­szy w naszym kra­ju taki skansen. Znaczną część jego zbiorów stanow­ią dawne sprzę­ty rol­nicze, meble, trady­cyjne tkaniny i ubio­ry ludowe.

Przygoda z ceramiką

Uczniowie klasy 2a i 4a odwiedzili Żywe Muzeum Cerami­ki w Bolesław­cu, gdzie poz­nali wszys­tkie etapy pro­dukcji naczyń kamionkowych. Po zwiedza­niu uczest­niczyli w warsz­tat­ach “Młodego Cerami­ka”, pod­czas których tworzyli swo­ją wyjątkową deko­rację na kubkach. Gdy naczy­nia zostaną wypalone, dzieci otrzy­ma­ją je w prezen­cie. Po bolesław­iec­kich atrakc­jach udali się na szczyt wygasłego wulka­nu i zwiedzili Zamek Grodziec, a następ­nie zjedli posiłek w ulu­bionej przez wycieczkow­iczów restau­racji M 😉 To był miły dzień!

Festiwale, Festiwale …

21 maja 2022 roku, w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrod­ka Kul­tu­ry Sportu i Wypoczynku w Cho­jnowie, odbył się 18 Ogólnopol­s­ki Fes­ti­w­al Piosen­ki „Rozśpiewane nut­ki”. Na sce­nie zaprezen­towało się około 40 solistów i solis­tek ze szkół i ośrod­ków kul­tu­ry w Warsza­w­ie, Gdańsku, Poz­na­niu, Wrocław­iu, Zduńskiej Woli, Leg­ni­cy oraz innych mniejszych ośrod­ków dzi­ała­ją­cych na tere­nie całego kra­ju. Każdy z wykon­aw­ców musi­ał przy­go­tować dwa utwory wokalne w języku pol­skim.

Prezentacja Poli Paczkowskiej podczas Finału Lubuskiego Festiwalu Piosenki

Zajęcia z udziałem psa są ciekawe ;)

I cza­sem bywa tak, że “Psi­ja­ciel” jest z puchatych wyciorków, a “Psiekład­ka” poma­ga w czy­ta­niu. Psio- szkol­na Psi­jaźń rozk­wi­ta, jak wszys­tko w maju🐺🐕‍🦺❤️