Category Archives: Klasy I - III

Uczniowie klasy 3a i 3b wspominają piątkową wycieczkę!

14 czer­w­ca odbyła się nasza wyczeki­wana wyciecz­ka. Najpierw pojechal­iśmy do Bolesław­ca, gdzie obe­jrzeliśmy Żywe Muzeum Cerami­ki i poz­nal­iśmy etapy tworzenia naczyń kamionkowych. Następ­nie wzięliśmy udzi­ał w warsz­tat­ach Młodego Ceramik i stworzyliśmy własne deko­rac­je na półmisku. Na koniec zwiedzil­iśmy z prze­wod­nikiem Zamek Grodziec-ryc­er­ską twierdzę na szczy­cie wygasłego wulka­nu. Wyciecz­ka była udana!

Przemiłe odwiedziny :)

Przed­szko­la­ki w naszej szkole i na górze, i na dole, w klasie, w szat­ni i przy stole! Były lekc­je, były dzwon­ki, były lis­ki i ….pają­ki. Było miło i wesoło. Czas powiedzieć: “Witaj, szkoło!!!”. To było popołud­nie warte zachodu! Dzięku­je­my!

W karnawale, w karnawale nie siedzimy w domu wcale, wybieramy się na bale…

5 lutego odbył się bal kar­nawałowy, w którym uczest­niczyły dzieci z klas 1–3. Sala gim­nasty­cz­na w pięknej, bar­wnej scener­ii wyglą­dała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdzi­wą salę balową. Dzieci wys­tąpiły w ciekawych i kolorowych kostiu­mach, prze­brane były za bohaterów znanych bajek i nie tylko… Niek­tórzy byli nie do poz­na­nia.

Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz

Uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w Warsz­tat­ach eduka­cyjnych “Czyste powi­etrze masz, gdy o nie dbasz” zor­ga­ni­zowanych przez Wydzi­ał Infra­struk­tu­ry Tech­nicznej i Ochrony Środowiska w ramach real­i­zowanego pro­gra­mu Region­al­nego Wspar­cia Edukacji Eko­log­icznej ☀️🌦❄️🌊

Odwiedziny w bibliotece szkolnej

Wczo­raj bib­liotekę szkol­na odwiedz­iła klasa 1b. Uczniowie roz­maw­iali o swoich ulu­bionych książkach i ich bohat­er­ach, poz­nali najważniejsze zasady korzys­ta­nia z księ­gozbioru oraz wypoży­czyli pier­wsze książ­ki do domu. Spotka­niu towarzyszyła kam­pa­nia “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek”, której pro­mo­torem jest Insty­tut Książ­ki, powołany on został przez Min­is­tra Kul­tu­ry do pro­mocji pol­skiej lit­er­atu­ry na świecie oraz pop­u­laryza­cji książek i czytel­nict­wa w kra­ju. Pro­mo­tor przy­go­tował dla najmłod­szych czytel­ników prezent w postaci książ­ki i okolicznoś­ciowe dyplomy. Dzięku­je­my za miłe spotkanie.

Spotkanie ze Strażą Miejską

Tuż przed prz­er­wą świąteczną odbyło się spotkanie eduka­cyjne z przed­staw­icielem Straży Miejskiej w Żarach. W trak­cie zajęć zostały przy­pom­ni­ane zasady bez­piecznego korzys­ta­nia z fajer­w­erków, a także zachowa­nia się pod­czas zała­ma­nia pod nami lodu czy też pożaru domu. Wszys­tkim uczniom życzymy spoko­jnego i bez­piecznego odpoczynku. Do zobaczenia w Nowym Roku!

Spotkanie autorskie z lokalną pisarką — Panią Katarzyną Zychlą

Klasa IIIa uczest­niczyła w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach w spotka­niu autorskim z lokalną pis­arką — Panią Katarzyną Zych­lą. Było to wydarze­nie pro­mu­jące najnowszą książeczkę autor­ki pt. „Lukrec­ja. Kur­ka z charak­terem”, które­mu towarzyszyły liczne zabawy lit­er­ack­ie. Wszyscy uczest­ni­cy wykaza­li się dużą akty­wnoś­cią i zaan­gażowaniem, przy czym śmiechu było co niemi­ara. Dzięku­je­my za miłe chwile🤩🐥🖋📖🤩

Uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej

20 październi­ka 2023r. miała miejsce niezwyk­le waż­na dla życia szkoły uroczys­tość ślubowa­nia i pasowa­nia uczniów klasy pier­wszej. To emocjonu­jące wydarze­nie jest piękną, szkol­ną trady­cją kul­ty­wowaną od lat. Pier­ws­zok­lasiś­ci przy­go­towywali się do tego dnia wytr­wale i staran­nie. Były tańce, śpiew, prezen­tac­ja, test ślubowa­nia na pier­wsza­ka. Ter­az są dum­ny­mi ucz­ni­a­mi naszej szkoły. Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przy­go­towanie tej ważnej uroczys­toś­ci.

Czytamy z Sercem, spotkanie z Pawłem Beręskiewiczem

W Czytel­ni Ogól­nej MBP Żary odbyło się spotkanie w ramach Ogólnopol­skiej Akcji Czytel­niczej Czy­tamy z Sercem, w którym wzięła udzi­ał klasa III b. Było to spotkanie online z Pawłem Beręsewiczem — autorem książek dla dzieci i młodzieży jak również tłu­maczem i leksyko­grafem. Trans­mis­ja doty­czyła książ­ki pt. „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”, będącej opowieś­cią o nar­o­dz­i­nach pier­wszej miłoś­ci. Na zakończe­nie uczniowie roz­maw­iali o tym, jak należy dbać o nasze ser­ca 😉

Edukacja przez szachy w szkole — turniej

W piątek w naszej szkole odbył się turniej sza­chowy, którego orga­ni­za­torem był Urząd Mias­ta Żary oraz nasza szkoła. W zawodach brały udzi­ał dzieci z klas I‑III z żars­kich szkół pod­sta­wowych, które uczest­niczą w pro­gramie “Edukac­ja przez szachy w szkole”. Dzieci rywal­i­zowały ze sobą w pię­ciu run­dach sza­chowych, zdoby­wa­jąc piątą kat­e­gorię sza­chową. Z naszej szkoły najwyżej upla­sował się Bar­tosz Bochoń , który upla­sował się na trzec­im miejs­cu. Wszys­tkim grac­zom grat­u­lu­je­my sukcesów!