Category Archives: Klasy IV - VIII

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie klasy 4a przy­go­towali uroczys­tą akademię z okazji roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Pro­gram artysty­czny zaprezen­towali dwa razy- przed ucz­ni­a­mi klas 1–3 i dru­gi raz, dla uczniów klas 4–8. Dzieci przed­staw­iły his­torię pow­sta­nia kon­sty­tucji oraz jej najważniejsze treś­ci. Wys­tęp uświet­niła Łuc­ja Głowac­ka, która zagrała na skrzyp­cach melodię piosen­ki Witaj, majowa jutrzenko, Tola Duzi­ak recy­towała wier­sz Wisławy Szym­borskiej O miłoś­ci zie­mi ojczys­tej. Wszyscy uczniowie bard­zo się starali, aby akademia się podobała. I osiągnęli zamier­zony cel.

Bieg po zdrowie

Klasa 4a pra­cow­ała nad pro­gramem pro­fi­lak­ty­cznym Bieg po zdrowie doty­czą­cym szkodli­woś­ci pale­nia papierosów oraz propagu­ją­cym akty­wny i zdrowy styl życia. Oto etapy pra­cy oraz jej efek­ty.

Spotkanie ze Strażą Miejską

Tuż przed prz­er­wą świąteczną odbyło się spotkanie eduka­cyjne z przed­staw­icielem Straży Miejskiej w Żarach. W trak­cie zajęć zostały przy­pom­ni­ane zasady bez­piecznego korzys­ta­nia z fajer­w­erków, a także zachowa­nia się pod­czas zała­ma­nia pod nami lodu czy też pożaru domu. Wszys­tkim uczniom życzymy spoko­jnego i bez­piecznego odpoczynku. Do zobaczenia w Nowym Roku!

Tosia z wyróżnieniem

Uczen­ni­ca klasy 7a, Anton­i­na Syguła, została wyróżniona w konkur­sie STARTUP — SPOŁECZNIE POZYTYWNY orga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach w ramach pro­gra­mu “Żary, tu chcę żyć!” Zadanie konkur­sowe pole­gało na stworze­niu i przed­staw­ie­niu pomysłu na biznes, który miał­by realne szanse powodzenia w Żarach. Tosia zapro­ponowała pro­jekt Teatral­no-kostiu­mowego oprowadza­nia po Żarach. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

W barwach narodowych

Miło nam poin­for­mować, że w IV KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „W BARWACH NARODOWYCH”, którego orga­ni­za­torem było Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach, III miejsce zajęła nasza uczen­ni­ca, Tosia Syguła z klasy VII­Ia. Oto jej zdję­cie.

Bingo po nowemu

BINGO W NOWEJ ODSŁONIE? CZEMU NIE!? W atmos­ferze współpra­cy, wza­jem­nego uczenia się i koleżeńskiego wspar­cia uczniowie klas szóstych rozwiązy­wali rów­na­nia. Z bin­go poszuki­wanie niewiadomych było dużo łatwiejsze i przy­jem­niejsze. W końcu co dwie, trzy, cztery głowy… to nie jed­na! 😀 Matem­atykę da się jed­nak lubić! 😁

Spotkanie autorskie z Agnieszką Kulbat, autorką książek dla młodzieży

25 październi­ka 2023 r. w sali wid­owiskowej LUNA odbyło się spotkanie z panią Agniesz­ka Kul­bat — pro­fil autors­ki — autorką powieś­ci dla młodzieży pt. „Buj­da”, cyk­lu fan­ta­sy pt. „Mojra” i współau­torką antologii opowiadań pt. „Kwiat papro­ci i inne leg­endy słowiańskie”. Wzięli w nim udzi­ał uczniowie klas 6b oraz 7a. Orga­ni­za­tor wydarzenia — Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy z Żarskim Domem Kul­tu­ry.

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela wszys­tkim pra­cown­ikom naszej szkoły: Nauczy­cielom, Pra­cown­ikom Admin­is­tracji  oraz Per­son­elowi Szkoły, życzymy dużo zdrowia, radoś­ci, energii oraz satys­fakcji z wykony­wanej pra­cy.  Przy­pom­ni­jmy także, że w tym roku przy­pa­da 250. roczni­ca powoła­nia Komisji Edukacji Nar­o­dowej,  która została powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 październi­ka 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego. W Rzeczy­pospo­litej Obo­j­ga Nar­o­dów Komis­ja Edukacji Nar­o­dowej pełniła funkcję cen­tral­nego organu władzy oświa­towej.

Wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Klasa 5a uczest­niczyła w wycieczce do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo-Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich. Najpierw posłuchali his­torii o Pałacu Buh­la w Bro­dach, następ­nie przes­zli ścieżką przy­rod­niczą “Od Sasa do lasa”, gdzie zapoz­nali się z różny­mi gatunka­mi drzew. Uczniowie zwiedzili także sale wys­ta­wowe oraz chęt­nie rozwiązy­wali zada­nia związane z lasem. Z wieży widokowej podzi­wiali piękną panoramę okol­i­cy. Wyciecz­ka odbyła wspól­nie z PTTK Żary. Klasa pożytecznie i eduka­cyjnie spędz­iła czas na wycieczce. To był fajny wspól­ny czas.

Posprzątaliśmy Świat