Category Archives: Klasy IV - VIII

Egzaminocka

Czwartkowy i piątkowy wieczór nasi ósmok­lasiś­ci spędzili w szkole, przy­go­towu­jąc się do egza­minu z języ­ka pol­skiego. EGZAMINOCKA okaza­ła się świet­nym pomysłem na wspól­ną naukę w nieco innych okolicznoś­ci­ach… 😊 Było miło, wygod­nie i smacznie… A już dzisi­aj.… Wasz wiel­ki dzień. Życzymy powodzenia!

Sabat Laureatem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów 18 maja br. wziął udzi­ał w Powia­towym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, zosta­jąc jego Lau­re­atem. Tym samym otrzy­mał nom­i­nację do Wojew­ódzkiej Gali Tanecznej.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

Nasz pod­wójny Lau­re­at, Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic, wziął wczo­raj udzi­ał w Żagańskim Pałacu Kul­tu­ry w pod­sumowa­niu konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W spotka­niu udzi­ał wzięli wszyscy lau­reaci ze szkół pod­sta­wowych, nauczy­ciele pracu­ją­cy z najlep­szy­mi ucz­ni­a­mi w wojew­ództwie oraz ich rodz­ice.

Kacper Twardy Mistrzem Polski w sztafecie 4x200m U16

Uczeń naszej szkoły Kacper Twardy reprezen­tu­ją­cy klub MLKS Agros Żary Mis­trzem Pol­s­ki w sztafe­cie 4x200m U16 🏆🏆🥇. Grat­u­lu­je­my!!!

Srebro w Finale Wojewódzkim

Znakomi­cie zaprezen­towali się nasi koszykarze, zdoby­wa­jąc w Finale Wojew­ódzkim LOM Igrzysk Młodzieży Szkol­nej koszyków­ki 3x3 sre­brne medale. Po trud­nym turnieju, w którym star­towało 14 drużyn, nasi chłop­cy ulegli dopiero w meczu finałowym drużynie SP 13 z Gor­zowa. Naszą szkołę reprezen­towali: Kryspin Drzewin­s­ki, Jakub Pop­ko, Szy­mon Maty­jasek i Jakub Jobczyk. Grat­u­lu­je­my!

Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży

Mamy to! Cztery drużyny z naszej szkoły jadą do Warsza­wy na obrady Sej­mu Dzieci i Młodzieży. 1. czer­w­ca zasiądą w ławach posel­s­kich!! Przed­staw­iamy przyszłych posłów XXIX sesji Sej­mu Dzieci i Młodzieży. Julia Sał­dan i Han­na Kopala, Emil­ia Wieczyńs­ka i Lau­ra Sokals­ka, Julia Stodol­s­ka i Hubert Mazur, Hubert Tokar­czuk i Michał Gni­az­dows­ki. Wielkie grat­u­lac­je!!!

Wycieczka do Chich

W środę uczniowie klasy 5a i kilku z innych klas wybrali się na wycieczkę do Chich i pob­liskiej Szprotawy. Goś­cili w XVI wiecznym pałacu. Brali udzi­ał w warsz­tat­ach ceram­icznych, turnieju łuczniczym, grali w kryki­eta, robili wielkie ban­ki myd­lane i jedli kiełbaskę z gril­la. W Szprotaw­ie odwiedzili Pale­op­ark. Humory dopisy­wały. Wracali pełni wrażeń ze śpiewem na ustach. Chcą jechać znowu… Było super!!!

Fizyk na 100%! Hubert Laureatem z Fizyki!!!

Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Fizy­ki orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2022/2023 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Uczeń prze­brnął przez trzy etapy Konkur­su (szkol­ny, rejonowy i wojew­ódz­ki) i w ostat­nim otrzy­mał 100% punk­tów. Grat­u­lac­je i wielkie brawa, tym więk­sze, że fizy­ka, jak wiado­mo, do łatwych nie należy! Ucz­nia do Konkur­su przy­go­towywała Pani Joan­na Bog­danow­icz, której także grat­u­lu­je­my! Huber­towi życzymy dal­szych sukcesów naukowych.

Finalistka Hania

Uczen­ni­ca klasy 8c, Hania Kopala, uzyskała tytuł final­isty w etapie ogólnopol­skim Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucz­nia. Dodatkowo otrzy­mała upomin­ki fun­dowane przez Rzeczni­ka Praw Oby­wa­tel­s­kich, Sejm RP oraz Komisję Europe­jską. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

Klocki Lego wciąż uczą i bawią 😉