Category Archives: Klasy IV - VIII

Bingo po nowemu

BINGO W NOWEJ ODSŁONIE? CZEMU NIE!? W atmos­ferze współpra­cy, wza­jem­nego uczenia się i koleżeńskiego wspar­cia uczniowie klas szóstych rozwiązy­wali rów­na­nia. Z bin­go poszuki­wanie niewiadomych było dużo łatwiejsze i przy­jem­niejsze. W końcu co dwie, trzy, cztery głowy… to nie jed­na! 😀 Matem­atykę da się jed­nak lubić! 😁

Spotkanie autorskie z Agnieszką Kulbat, autorką książek dla młodzieży

25 październi­ka 2023 r. w sali wid­owiskowej LUNA odbyło się spotkanie z panią Agniesz­ka Kul­bat — pro­fil autors­ki — autorką powieś­ci dla młodzieży pt. „Buj­da”, cyk­lu fan­ta­sy pt. „Mojra” i współau­torką antologii opowiadań pt. „Kwiat papro­ci i inne leg­endy słowiańskie”. Wzięli w nim udzi­ał uczniowie klas 6b oraz 7a. Orga­ni­za­tor wydarzenia — Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy z Żarskim Domem Kul­tu­ry.

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela wszys­tkim pra­cown­ikom naszej szkoły: Nauczy­cielom, Pra­cown­ikom Admin­is­tracji  oraz Per­son­elowi Szkoły, życzymy dużo zdrowia, radoś­ci, energii oraz satys­fakcji z wykony­wanej pra­cy.  Przy­pom­ni­jmy także, że w tym roku przy­pa­da 250. roczni­ca powoła­nia Komisji Edukacji Nar­o­dowej,  która została powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 październi­ka 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augus­ta Poni­a­towskiego. W Rzeczy­pospo­litej Obo­j­ga Nar­o­dów Komis­ja Edukacji Nar­o­dowej pełniła funkcję cen­tral­nego organu władzy oświa­towej.

Wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Klasa 5a uczest­niczyła w wycieczce do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo-Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich. Najpierw posłuchali his­torii o Pałacu Buh­la w Bro­dach, następ­nie przes­zli ścieżką przy­rod­niczą “Od Sasa do lasa”, gdzie zapoz­nali się z różny­mi gatunka­mi drzew. Uczniowie zwiedzili także sale wys­ta­wowe oraz chęt­nie rozwiązy­wali zada­nia związane z lasem. Z wieży widokowej podzi­wiali piękną panoramę okol­i­cy. Wyciecz­ka odbyła wspól­nie z PTTK Żary. Klasa pożytecznie i eduka­cyjnie spędz­iła czas na wycieczce. To był fajny wspól­ny czas.

Posprzątaliśmy Świat

Zaginiony skarb Żar odnaleziony

Wzięliśmy udzi­ał w grze miejskiej “Zagin­iony skarb Żar”. Nasi szkol­ni detek­ty­wi: Alek­sander Kalem­ba, Estera Mierze­jew­s­ka i Nadia Wanat pod opieką p. Kamili Krzemińskiej-Bielak odnaleźli skarb jako pier­wsi. Najpierw jed­nak musieli wykon­ać zada­nia, dzię­ki którym odkryli szyfr do skar­bu. Była to świet­na i eduka­cyj­na zabawa. Czekamy na następ­ne!

Łuk Mużakowa zdobyty

25 wrześ­nia br. klasa 5B za zdoby­cie 2 miejs­ca w konkur­sie z okazji Dnia Zie­mi, zor­ga­ni­zowanego przez Geop­ark Łuk Mużakowa, udała się na wycieczkę do Dawnej Kopal­ni Babi­na. Uczniowie mieli okazję poz­nać his­torię tego miejs­ca i zdobyć wieżę widokową, z której rozpościera się rozległa panora­ma nie tylko na dawną kopal­nię.

Obradowali na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie

1. czer­w­ca nasi posłowie zasiedli w ławach sej­mowych. Obrad­owali na XXIX sesji Sej­mu Dzieci i Młodzieży w Warsza­w­ie. Dzień wcześniej orga­ni­za­torzy, IPN i Kance­lar­ia Sej­mu RP zor­ga­ni­zowali wycieczkę po stol­i­cy szlakiem żydowskim. Oto nasi wyróżnieni: Gni­az­dows­ki Michał, Kopala Han­na, Mazur Hubert,  Sał­dan Julia, Stodol­s­ka Julia, Tokar­czuk Hubert, Wieczyńs­ka Emil­ia.
Jesteśmy z Was dum­ni! Ogromne grat­u­lac­je!!!

Egzaminocka

Czwartkowy i piątkowy wieczór nasi ósmok­lasiś­ci spędzili w szkole, przy­go­towu­jąc się do egza­minu z języ­ka pol­skiego. EGZAMINOCKA okaza­ła się świet­nym pomysłem na wspól­ną naukę w nieco innych okolicznoś­ci­ach… 😊 Było miło, wygod­nie i smacznie… A już dzisi­aj.… Wasz wiel­ki dzień. Życzymy powodzenia!

Sabat Laureatem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów 18 maja br. wziął udzi­ał w Powia­towym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, zosta­jąc jego Lau­re­atem. Tym samym otrzy­mał nom­i­nację do Wojew­ódzkiej Gali Tanecznej.