Category Archives: Klasy gimnazjalne

Absolwenci podejmują decyzje…

Uczniowie klas 8 szkoły pod­sta­wowej i 3 gim­nazjum żeg­na­ją się z naszą szkołą i składa­ją wnios­ki o przyję­cie do szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Przed pod­ję­ciem decyzji odwiedzili żarskie placów­ki.  Spotkali się z nauczy­ciela­mi zawodu, poz­nali zasady nau­ki w liceum i tech­nikum. Mamy nadzieję, że wszys­tkie te dzi­ała­nia pomogą im w pod­ję­ciu właś­ci­wej decyzji. Życzymy im sukcesów w dal­szej edukacji.

Srebro dziewcząt w piłce nożnej!

Świetne spisały się uczen­nice SP5 w Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej, zdoby­wa­jąc sre­brne medale w finale wojew­ódzkim, który odbył się 13.06 br. w Ciborzu. W skład drużyny wchodzą: Gołąb Kor­nelia, Gór­ni­ak Oli­wia, Gra­jkows­ka Alek­san­dra, Hej­manows­ka Lau­ra, Kędzier­s­ka Natalia, Kloc Kor­nelia, Rab­ie­ga Julia i Zakrzews­ka Oli­wia. Trenerem drużyny jest Robert Czepińs­ki.

Rok Matematyki

Sen­at RP ustanow­ił rok 2019 Rok­iem Matem­aty­ki. W ramach tych obchodów klasy gim­naz­jalne: 3a, 3c i 3d wykaza­ły się kreaty­wnoś­cią na lekc­jach przed­mio­tu. Tworzyły mozai­ki geom­e­tryczne – parki­etaże oraz pod­jęły się trudu „mal­owa­nia liczba­mi”, korzys­ta­jąc z gotowych wzorów, ale także tworząc własne.

Pomagamy zwierzętom ze schroniska — projekt klasy IIIa gim.

Sukces Sabatu

25 maja 2019r. zespół “Sabat” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach zdobył 3 miejsce oraz wyróżnie­nie na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tań­ca “Pas­sion and Life” w Przy­tocznej. Dziew­czę­ta tańczyły w kat­e­gorii wiekowej 16 lat i star­si. Choć były najmłod­sze w swo­jej kat­e­gorii, to odniosły wiel­ki sukces. Grat­u­lu­je­my!

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

2 kwiet­nia 2019 r., w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W uroczys­toś­ci wzięły udzi­ał: Wik­to­ria Muszyńs­ka (Lau­re­at­ka Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego), która otrzy­mała stosowne zaświad­cze­nie i nagrodę oraz pani Mał­gorza­ta Matkows­ka (nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skiego), której wręc­zono stosowne podz­iękowa­nia.

Zachowuję w pamięci — wystawa fotograficzna Pauliny Pajdzik

Piękne zdję­cia! Nieza­pom­ni­ane przeży­cia! Pauli­na, jakiej nie znamy! Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy ze Szkołą Pod­sta­wową nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów zaprasza Uczniów, Rodz­iców, Nauczy­cieli, Pra­cown­ików Szkoły oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych na wys­tawę fotograficzną pt. “Zachowu­ję w pamię­ci” uczen­ni­cy klasy IIIa gim­nazjum, Pauliny Pajdzik, . Wys­tawa czyn­na od 1.04.2019 do 15.06.2019 w godz­i­nach otwar­cia MBP w Żarach. SERDECZNE ZAPRASZAMY!!!!

Moja Ojcowizna — praca Julii Woźnicy doceniona

Julia Woźni­ca z klasy III b gim­naz­jal­nej zajęła III miejsce w konkur­sie powia­towym “Moja Ojcow­iz­na”, którego orga­ni­za­torem był Odzi­ał PTTK Powiatu Żarskiego. Pra­ca Julii poświę­cona była Kre­som Wschod­nim, z których pochodz­iła jej prabab­cia. Grat­u­lu­je­my!!!

Strzelali jak Piątek!

W pier­wszy dzień wios­ny roze­gra­no Żarskie Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. Druży­na SP5 wygrała wszys­tkie mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. Zespół składał się z chłopców z klasy 3c gim­naz­jal­nej o pro­filu pił­ka noż­na.

Wiktoria Muszyńska Laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Anna Caruk i Aleksandra Pioś Finalistkami!

Human­ist­ki tri­um­fu­ją!!! Wik­to­ria Muszyńs­ka z klasy IIIa gim­naz­jal­nej została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. Dwie uczen­nice z klasy IIIb, Anna Caruk i Alek­san­dra Pioś, zostały Final­istka­mi tego Konkur­su.